نحوه ایجاد User Control سفارشی با استفاده از HtmlHelper در Asp.Net MVC Razor Engine

در این مقاله نحوه ایجاد یک کنترل سفارشی با استفاده از HtmlHelper در MVC5 و Razor View Engine را شرح میدهیم

نحوه ایجاد User Control سفارشی با استفاده از HtmlHelper در Asp.Net MVC Razor Engine

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در Asp.net ما User Control را با پسوند .ascx می سازیم .اما در Asp.Net MVC یک تفاوت کوچک دارد .

در MVC ما چند راه برای این کار داریم , در MVC ما Partial Viiew  , HtmlHelper و غیره داریم .

HtmlHelper در واقع یک کلاس برای ارائه نمایش کنترل های Html میباشد .

در اینجا یک مثال ساده که شامل وضعیت ورود کاربر میباشد توضیح داده شده :

برای این کار ما یک متد و یک کلاس Static ایجاد می کنیم :

public static class LoginStatusControl 
{ 
 
  public static MvcHtmlString LoginStatus(this HtmlHelper htmlHelper, string CssClass) 
  { 
    StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
    sb.Append("<ol class='" + CssClass + "'>"); 
    if (System.Web.HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated) 
    { 
      sb.Append("Hello "); 
      sb.Append(System.Web.HttpContext.Current.User.Identity.Name ); 
      sb.Append("!"); 
    } 
    else 
    { 
      sb.Append("Welcome"); 
    } 
     
    sb.Append("</ol>"); 
    return MvcHtmlString.Create(sb.ToString()); 
  } 
} 

سپس ما کلاس Css را به کنترل مورد نظر پاس می دهیم , که در صورت احراز هویت کاربر نمایش داده میشود . به عنوان مثال "Hello Tom" نمایش داده میشود . در غیر اینصورت تنها پیغام خوش آمدید نمایش داده می شود .سپس این کنترل را در Layout خود قرار می دهیم .

<div class="row"> 
  <div class="col-xs-3"> 
    @Html.LoginStatus("breadcrumb") 
  </div> 
</div> 

"breadcrumb" یک کلاس Css است که ما میتوانیم هر پارامتری را مانند متد به User Control پاس دهیم .

فایل های ضمیمه