اعتبار سنجی Data Annotation در Asp.Net 4.5

در این مقاله نحوه تعریف اعتبار سنجی در Asp.Net 4.5 را شرح می دهیم .

اعتبار سنجی Data Annotation در Asp.Net 4.5

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک صفحه میسازیم , سپس چند کنترل برای فرم ثبت نام در آن قرار می دهیم .

تگهای فرم ثبت نام :

Reader Level:
Articles
[ASP.NET Programming]
Data Annotations Validation in ASP .NET 4.5
By Sanjay Kumar on Mar 09, 2015
This article explains how to use data annotations for validation in ASP .Net 4.5.

  Tweet
  inShare

  0
  4
  567

Download Files:

  DataAnnotationsValidation.rar

 

This article explains how to use data annotations for validation in ASP .Net 4.5. So, let's proceed with the following procedure:

  Create a Registration Page.
  Create DataAnnotationsValidation.Models (Validation.cs).
  The effect of a custom validation message: Required, String Length, Data Type, Range, Compare and Regular Expression. 

Creating a Registration Page

Create a new project using "File" -> "New" -> "Project..." then select web "ASP.NET Web Forms Application". Name it "DataAnnotationsValidation".Now, seelct New ASP.NET Project then select the template Empty and select Web Forms then click OK.Next, create the code-behind as follows, displaying the validation errors to the users in the Registration.aspx.

Registration.aspx 

  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Registration.aspx.cs" Inherits="DataAnnotationsValidation.Registration" %> 
   
  <!DOCTYPE html> 
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title>Employees Registration</title> 
    <link href="Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
      <div class="container"> 
   
        <div class="well"> 
   
          <h1>Data Annotations Validation in ASP .NET 4.5 </h1> 
        </div> 
        <div class=" panel panel-default"> 
          <div class="panel-heading"> 
            <h3 class="panel-title">Employees Registration</h3> 
   
          </div> 
          <div class="panel-body"> 
            <div class="text-center"> 
            <asp:ValidationSummary ID="validationSummary" runat="server" ShowModelStateErrors="true" DisplayMode="List" ForeColor="Red" /> 
            </div> 
              <div class="col-md-8"> 
                <div class="form-group col-lg-12"> 
                  <label>First Name</label> 
                  <asp:TextBox ID="FirstName" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-12"> 
                  <label>Last Name</label> 
                  <asp:TextBox ID="LastName" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-12"> 
                  <label>User ID</label> 
                  <asp:TextBox ID="UserID" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Password </label> 
   
                  <asp:TextBox ID="Password" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Password Confirm </label> 
   
                  <asp:TextBox ID="PasswordConfirm" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Mobile </label> 
                  <asp:TextBox ID="Mobile" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Age </label> 
                  <asp:TextBox ID="Age" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div>               
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Email </label> 
                  <asp:TextBox ID="Email" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Email Confirm </label> 
                  <asp:TextBox ID="EmailConfirm" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>DOB </label> 
                  <asp:TextBox ID="Date" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Salary </label> 
                  <asp:TextBox ID="Total" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>City </label> 
                  <asp:TextBox ID="HomeCity" runat="server" class="form-control"></asp:TextBox> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <label>Department </label> 
                   
                  <asp:DropDownList ID="Department" runat="server" class="form-control"> 
              <asp:ListItem Value="">Choose an Option</asp:ListItem> 
              <asp:ListItem Value="HR">HR</asp:ListItem> 
              <asp:ListItem Value="Account">Account</asp:ListItem> 
                    </asp:DropDownList> 
                </div> 
                <div class="form-group col-lg-6"> 
                  <asp:Button ID="btnsubmit" runat="server" Text="submit" /> 
                </div> 
              </div>           
          </div> 
          </div> 
        </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html> 

نحوه ایجاد اعتبارسنجی DataAnnotationsValidation.Models

سپس یک کلاس با نام Validation.cs به پروژه اضافه می کنیم .

و در CodeBehind صفحه کد های زیر را اضافه می کنیم :


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
   
  //using Namespace 
  using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
   
   
  namespace DataAnnotationsValidation.Models 
  { 
    public class Validation 
    {     
   
      [Required] 
      [StringLength(120, MinimumLength = 3)] 
      public string FirstName { get; set; } 
   
      [Required] 
      [StringLength(120, MinimumLength = 3)] 
      public string LastName { get; set; } 
   
      [Required] 
      [StringLength(25, MinimumLength = 3)] 
      public string UserID { get; set; } 
   
      [Required] 
      [DataType(DataType.Password)] 
      public string Password { get; set; } 
   
      [Required] 
      [Compare("Password")] 
      public string PasswordConfirm { get; set; } 
   
      [Required] 
      [Range(18, 100, ErrorMessage = "Please enter an age between 18 and 50")] 
      public int Age { get; set; } 
   
      [Required]     
      [StringLength(10)] 
      public int Mobile { get; set; }     
   
      [RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}", ErrorMessage = "Email doesn't look like a valid email address.")] 
      public string Email { get; set; } 
   
      [Compare("Email")] 
      public string EmailConfirm { get; set; } 
   
      [Range(typeof(decimal), "0.00", "15000.00")] 
      public decimal Total { get; set; } 
   
      [Required] 
      [DataType(DataType.Date)] 
      public DateTime Date { get; set; } 
   
      [Required] 
      public string HomeCity { get; set; } 
   
      [Required] 
      public string Department { get; set; } 
   
    } 
  } 

همچنین کدهای زیر را صفحه اضافه می کنیم :


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
   
  //using Namespace Models 
  using System.Web.ModelBinding; 
  using DataAnnotationsValidation.Models; 
   
  namespace DataAnnotationsValidation 
  { 
    public partial class Registration : System.Web.UI.Page 
    { 
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
      { 
        if (IsPostBack) 
        { 
          Validation v = new Validation(); 
          if (TryUpdateModel(v, new FormValueProvider(ModelBindingExecutionContext))) 
          { 
            ShowMessage(v.ToString());           
          } 
        } 
      } 
      /// <summary> 
      /// This function is used for show message. 
      /// </summary> 
      /// <param name="msg"></param> 
      void ShowMessage(string msg) 
      { 
        ClientScript.RegisterStartupScript(Page.GetType(), "validation", "<script language='javascript'>alert('" + msg + "');</script>"); 
      } 
   
    } 
  } 

اکنون پروژه را اجرا می کنیم :

سپس اگر دکمه ثبت نام را بدون تکمیل کردن فرم کلیک کنیم پیغام زیر نمایش داده میشود .

حالا میتوانیم پیغامهای نمایش داده شده به کاربر را مدیریت کنیم :

 

فایل های ضمیمه