ساخت فرم ورود و ثبت نام در Asp.Net

در این مقاله به ساخت فرم لاگین و ثبت نام در Asp.Net می پردازیم

ساخت فرم ورود و ثبت نام در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ساخت فرم ورود و ثبت نام در Asp.Net

ابتدا ویژوال استدیو خود را باز کنید و یک پروژه جدید از نوع وب فرم از طریق مسیر زیر بسازید :

File -> New -> Website

از پنجره سمت راست قسمت ویژوال C# را انتخاب سپس ASP.NET Empty Web Site را انتخاب کنید و روی ok کلیک کنید.

سپس در پنجره SolutionExplorer روی نام پروژه کلیک راست کنید سپس گزینه Add->Web Form :

در پنجره ای که ظاهر میشود نام صفحه جدید را وارد کنید:

در صفحه جدیددر حالت دیزاین از جعبه ابزار خود سه عدد برچسب (label) و سه عدد جعبه متنی(textbox) و یک عدد دکمه (button) به صفحه خود اضافه کنید :

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="نام کاربری"></asp:Label>
     <br/>
    <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server" Height="19px" ></asp:TextBox>
  <br/>

  <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="کلمه عبور"></asp:Label>
     <br/>
    <asp:TextBox ID="txtpassword" runat="server" Height="19px" ></asp:TextBox>
  </div>
    <br/>
    <div>
      <asp:Button ID="btnLogin" runat="server" Text="ورود" OnClick="btnLogin_Click" />
    </div>
  </form>
</body>
</html>

حال در sql یک جدول برای ثبت نام بسازید:


  create table registration 
  ( 
    Username varchar(100), 
    Email varchar(100), 
    Password varchar(20) 
  )  

یک روال برای بررسی کاربر بسازید:

create PROCEDURE CUser 
( 
  @username as varchar(50), 
  @password as varchar(50) 
) 
AS 
SELECT * FROM registrationtab WHERE username=@username AND password=@password 

در رویداد کلیک دکمه ورود کد زیر را بنویسید:

    protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string strcon = "Data Source=.;uid=sa;pwd=123;database=Login_Register";
      SqlConnection con = new SqlConnection(strcon);
      SqlCommand com = new SqlCommand("CUser", con);
      com.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
      SqlParameter p1 = new SqlParameter("username", txtUserName.Text);
      SqlParameter p2 = new SqlParameter("password", txtpassword.Text);
      com.Parameters.Add(p1);
      com.Parameters.Add(p2);
      con.Open();
      SqlDataReader rd = com.ExecuteReader();
      if (rd.HasRows)
      {
        rd.Read();
        Label3.Text = "شما با موفقیت وارد شدید";
        Label3.Visible = true;
      }
      else
      {
        Label3.Text = "نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است";
        Label3.Visible = true;
      } 
    }

حال صفحه دیگری به پروژه خود برای ثبت نام بسازید:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Register.aspx.cs" Inherits="WebApplication5.Register" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="نام کاربری"></asp:Label>
     <br/>
    <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server" Height="19px" ></asp:TextBox>
  <br/>
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="آدرس ایمیل"></asp:Label>
     <br/>
    <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" Height="19px" ></asp:TextBox>
    <br/>
    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="کلمه عبور"></asp:Label>
     <br/>
    <asp:TextBox ID="txtpassword" runat="server" Height="19px" ></asp:TextBox>
  </div>
    <br/>
    <div>
      <asp:Button ID="btnRegister" runat="server" Text="ثبت نام" />
    </div>
  </form>
</body>
</html>

در sql روال زیر را برای ثبت نام بنویسید:


  create procedure [dbo].[strlogin] 
  ( 
    @username varchar(40), 
    @email varchar(50), 
    @password varchar(20) 
  ) 
  as 
  insert into registration values(@username,@email,@password ) 

حال در رویداد کلیک دکمه ثبت نام کد زیر را بنویسید:

    protected void btnRegister_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string strcon = "Data Source=.;uid=sa;pwd=123;database=Login_Register";
      SqlConnection con = new SqlConnection(strcon);
      SqlCommand com = new SqlCommand("strlogin", con);
      com.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
      SqlParameter p1 = new SqlParameter("username", txtUserName.Text);
      SqlParameter p2 = new SqlParameter("email", txtEmail.Text);
      SqlParameter p3 = new SqlParameter("password", txtpassword.Text);
      com.Parameters.Add(p1);
      com.Parameters.Add(p2);
      com.Parameters.Add(p3);
      con.Open();
      com.ExecuteNonQuery();
      Label3.Text = "ثبت نام با موفقیت انجام شد";
      Label3.Visible = true;
      con.Close();

    }

حالا میتونید برنامه رو اجرا کنید.

فایل های ضمیمه