تغییر رنگ پس زمینه سطرهای کنترل GridView با استفاده از رویداد RowDataBuond در Asp.Net و VB.NET

در این مقاله نحوه تغییر رنگ پس زمینه سطرهای کنترل GridView به صورت خودکار با استفاده از رویداد RowDataBind در Asp.Net و VB.Net را شرح خواهیم داد

تغییر رنگ پس زمینه سطرهای کنترل GridView با استفاده از رویداد RowDataBuond در Asp.Net و VB.NET

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای تغییر رنگ پس زمینه مراحل زیر را انجام می دهیم :

ابتدا کنترل GridView را به صفحه اضافه می کنیم


<asp:GridView ID="GridView1" CssClass = "Grid" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound = "OnRowDataBound">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="Item" HeaderText="Item"/>
    <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="Quantity"/>
  </Columns>
</asp:GridView>

سپس فضای نامهای ذکر شده در ادامه را در پروژه قرار میدهیم :

کد #C :


using System.Data;
using System.Drawing;

کد VB.NET :


Imports System.Data
Imports System.Drawing

سپس می توانیم یک DataTable ایجاد کرده و کنترل GridView را به آن متصل کنیم :

#C :


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[2] { new DataColumn("Item"), new DataColumn("Quantity") });
    dt.Rows.Add("Shirt", 145);
    dt.Rows.Add("Jeans", 0);
    dt.Rows.Add("Trousers", 190);
    dt.Rows.Add("Tie", 30);
    dt.Rows.Add("Cap", 0);
    dt.Rows.Add("Hat", 90);
    dt.Rows.Add("Scarf", 290);
    dt.Rows.Add("Belt", 150);
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();
  }
}

VB.NET :


Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not IsPostBack Then
    Dim dt As New DataTable()
    dt.Columns.AddRange(New DataColumn(1) {New DataColumn("Item"), New DataColumn("Quantity")})
    dt.Rows.Add("Shirt", 145)
    dt.Rows.Add("Jeans", 0)
    dt.Rows.Add("Trousers", 190)
    dt.Rows.Add("Tie", 30)
    dt.Rows.Add("Cap", 0)
    dt.Rows.Add("Hat", 90)
    dt.Rows.Add("Scarf", 290)
    dt.Rows.Add("Belt", 150)
    GridView1.DataSource = dt
    GridView1.DataBind()
  End If
End Sub

در این مثال ما با استفاده از رویداد OnRowDataBound چک میکنیم و برای هر شرط یک رنگ متفاوت در نظر گرفته ایم , به طور مثال اگر مقدار 0 باشد رنگ قرمز , مقدار بین 1 تا 50 باشد رنگ زرد و اگر مقدار 51 تا 100 باشد رنگ نارنجی برای پس زمینه سطر مربوطه در نظر می گیرد .

#C :


protected void OnRowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
    int quantity = int.Parse(e.Row.Cells[1].Text);
 
    foreach (TableCell cell in e.Row.Cells)
    {
      if (quantity == 0)
      {
        cell.BackColor = Color.Red;
      }
      if (quantity > 0 && quantity <= 50)
      {
        cell.BackColor = Color.Yellow;
      }
      if (quantity > 50 && quantity <= 100)
      {
        cell.BackColor = Color.Orange;
      }
    }
  }
}
 
VB.NET :

Protected Sub OnRowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
    Dim quantity As Integer = Integer.Parse(e.Row.Cells(1).Text)
 
    For Each cell As TableCell In e.Row.Cells
      If quantity = 0 Then
        cell.BackColor = Color.Red
      End If
      If quantity > 0 AndAlso quantity <= 50 Then
        cell.BackColor = Color.Yellow
      End If
      If quantity > 50 AndAlso quantity <= 100 Then
        cell.BackColor = Color.Orange
      End If
    Next
  End If
End Sub
 
فایل های ضمیمه