مدیریت و نمایش پیغام خطا با استفاده از JQuery AJAX

در این مقاله نحوه مدیریت و نمایش پیغام خطا با استفاده از JQuery AJAX در یک JQuery Dialog را شرح خواهیم داد .

مدیریت و نمایش پیغام خطا با استفاده از JQuery AJAX

برای مدیریت پیغام خطا مطابق مراحل زیر عمل می نماییم :

در کل دو نوع مدیریت محتوا با استفاده از JQuery موجود می باشد :

1 . زمانی که محتوی داخل فرم Json باشد

2 . زمانی که محتوی داخل فایلی از نوع text یا HTML باشد

برای این کار ما از WebMethod استفاده می کنیم :


[System.Web.Services.WebMethod]
public static void ValidateNumber(string number)
{
  int no = Convert.ToInt32(number);
}

در ادامه تگ HTML که شامل یک کنترل Textbox و Button میباشد را به صفحه اضافه میکنیم .مقدار داخل Textbox را به WebMethod با استفاده از JQuery AJAX پاس میدهیم , اگر مقدار داخل Textbox معتبر بود پیغام Success را نمایش میدهد و اگر معتبر نبود پیغام خطا را نمایش میدهد .این اعتبارسازی با استفاده از رویداد Error مخصوص JQuery AJAX مدیریت میشود .


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    body { font-family: Arial; font-size: 10pt; }
    #dialog { height: 600px; overflow: auto; font-size: 10pt !important; font-weight: normal !important; background-color: #FFFFC1; margin: 10px; border: 1px solid #ff6a00; }
    #dialog div { margin-bottom: 15px; }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <u>1: When exception object is in the form of JSON object</u>
    <br/>
    <br/>
    Enter Number:
    <input id="txtNumber1" type="text"/>
    <input id="btnValidate1" type="button" value="Validate"/>   
    <div id="dialog" style="display: none"></div>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/blitzer/jquery-ui.css"
      rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <script type="text/javascript">
      $(function () {
        $("#btnValidate1").click(function () {
          var number = $("#txtNumber1").val();
          $.ajax({
            type: "POST",
            url: " Default.aspx/ValidateNumber",
            data: '{number: "' + number + '"}',
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "json",
            success: function (r) {
              alert("Valid number.");
            },
            error: OnError
          });
        });
      });
      function OnError(xhr, errorType, exception) {
        var responseText;
        $("#dialog").html("");
        try {
          responseText = jQuery.parseJSON(xhr.responseText);
          $("#dialog").append("<div><b>" + errorType + " " + exception + "</b></div>");
          $("#dialog").append("<div><u>Exception</u>:<br /><br />" + responseText.ExceptionType + "</div>");
          $("#dialog").append("<div><u>StackTrace</u>:<br /><br />" + responseText.StackTrace + "</div>");
          $("#dialog").append("<div><u>Message</u>:<br /><br />" + responseText.Message + "</div>");
        } catch (e) {
          responseText = xhr.responseText;
          $("#dialog").html(responseText);
        }
        $("#dialog").dialog({
          title: "jQuery Exception Details",
          width: 700,
          buttons: {
            Close: function () {
              $(this).dialog('close');
            }
          }
        });
      }
    </script>
  </form>
</body>
</html>

مورد دوم همانند مورد اول عمل میکند با این تفاوت که محتوا را از متغیری به غیر از JSON دریافت و مدیریت میکند


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css">
    body { font-family: Arial; font-size: 10pt; }
    #dialog { height: 600px; overflow: auto; font-size: 10pt! important; font-weight: normal !important; background-color: #FFFFC1; margin: 10px; border: 1px solid #ff6a00; }
    #dialog div { margin-bottom: 15px; }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <u>2: When exception object is in the form of HTML or plain text</u>
    <br/>
    <br/>
    Enter Number:
    <inputi d="txtNumber2" type="text"/>
    <input id="btnValidate2" type="button" value="Validate"/>
    <div id="dialog" style="display: none"></div>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/blitzer/jquery-ui.css"
      rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <script type="text/javascript">
      $(function () {
        $("#btnValidate2").click(function () {
          var number = $("#txtNumber2").val();
          $.ajax({
            type: "POST",
            url: "Default.aspx/UnknownMethod",
            data: '{number: "' + number + '"}',
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "json",
            success: function (r) {
              alert("Valid number.");
            },
            error: OnError
          });
        });
      });
      function OnError(xhr, errorType, exception) {
        var responseText;
        $("#dialog").html("");
        try {
          responseText = jQuery.parseJSON(xhr.responseText);
          $("#dialog").append("<div><b>" + errorType + " " + exception + "</b></div>");
          $("#dialog").append("<div><u>Exception</u>:<br /><br />" + responseText.ExceptionType + "</div>");
          $("#dialog").append("<div><u>StackTrace</u>:<br /><br />" + responseText.StackTrace + "</div>");
          $("#dialog").append("<div><u>Message</u>:<br /><br />" + responseText.Message + "</div>");
        } catch (e) {
          responseText = xhr.responseText;
          $("#dialog").html(responseText);
        }
        $("#dialog").dialog({
          title: "jQuery Exception Details",
          width: 700,
          buttons: {
            Close: function () {
              $(this).dialog('close');
            }
          }
        });
      }
    </script>
  </form>
</body>
</html>

در این قسمت جزئیات متد OnError مربوط به جاوا اسکریپت را شرح میدهیم :

این متد سه پارامتر دریافت می کند :

xhr - پیغام حطا را نمایش میدهد .

errorType - نوع پیغام خطا را مشخص میکند .

exception - شامل موضوع پیغام میشود


function OnError(xhr, errorType, exception) {
  var responseText;
  $("#dialog").html("");
  try {
    responseText = jQuery.parseJSON(xhr.responseText);
    $("#dialog").append("<div><b>" + errorType + " " + exception + "</b></div>");
    $("#dialog").append("<div><u>Exception</u>:<br /><br />" + responseText.ExceptionType + "</div>");
    $("#dialog").append("<div><u>StackTrace</u>:<br /><br />" + responseText.StackTrace + "</div>");
    $("#dialog").append("<div><u>Message</u>:<br /><br />" + responseText.Message + "</div>");
  } catch (e) {
    responseText = xhr.responseText;
    $("#dialog").html(responseText);
  }
  $("#dialog").dialog({
    title: "jQuery Exception Details",
    width: 700,
    buttons: {
      Close: function () {
        $(this).dialog('close');
      }
    }
  });
}