کنترلهای اتصال به بانک اطلاعاتی در Asp.Net

در این مقاله می خواهیم با کنترلهایی که به بانک اطلاعاتی متصل میشوند بیشتر آشنا بشویم

کنترلهای اتصال به بانک اطلاعاتی در Asp.Net

کنترلهای اتصال به بانک اطلاعاتی برای نمایش محتوای پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد که مارا قادر میسازد که این اطلاعات را ویرایش , حذف و یا حتی اطلاعات جدیدی در بانک درج کنیم .

این کنترل ها از طریق خاصیت DataSource به بانک متصل میشوند .این کنترلها که در واقع یک کنترل مرکب هستند می توانند یه سایر کنترلها در Asp.Net متصل شوند و اطلاعات پایگاه داده را در کنترلهای مختلفی به نمایش در آورند , مانند Textbox, Combobox و غیره.

در زیر به تعدادی از این کنترلها اشاره شده :

- Repeater

- DataList

- GridView

- List View

- Form View

Repeater :

کنترل Repeater فقط قابل استفاده در WebApplication می باشد .این کنترل قابلیت ویرایش اطلاعات را ندارد , به عبارت دیگر Repeater یک کنترل فقط خواندنی میباشد .

Repeater یک کنترل سبک برای اتصال به بانک می باشد و در مقایسه با دیگر کنترلها بسیار سریع به بانک اطلاعاتی متصل و اطلاعات را نمایش می دهد .

Repeater برای تکرار  استفاده از data source کار می کند .

Repeater  نمای مخصوص به خود را دارد .

Itemtemplate : این خاصیت در Repeater معرف یک آیتم در Data Source میباشد .itemtemplate در صفحه وب تعدادی از مقادیر بانک اطلاعاتی را نمایش میدهد .

Alternatiningtemplate : میتوانیم خاصیتهای background-color یا border-styles برای سطرهای متناوب استفاده نمود

Headertemplate : این خاصیت معرف عنوان ستون یک لیست در Repeater باشد .

Footertemplate : عنوان متن را در قسمت footer نمایش میدهد

 

 

فایل های ضمیمه