صفحه نمایش Splash با نوار پیشرفت در ویندوز فرم

چهارشنبه 19 فروردین 1394

در این مقاله نحوه صفحه نمایش Splash با نوار پیشرفت در ویندوزفرم را شرح می دهیم

صفحه نمایش Splash با نوار پیشرفت در ویندوز فرم

در این مقاله نحوه صفحه نمایش Splash با  نوار پیشرفت در ویندوزفرم را  به شکل زیر توضیح می دهیم:

 

سپس پس از دانلود تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

حال روی فرم دکمه f7  را فشار دهید و کد زیر را بنویسید:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Threading;

namespace Splash_Screen_With_Progress_Bar
{

  public partial class Form1 : Form
  {
    private FileDownload fd;
    public static Splash_Screen splash_s;
    private string Link = "http://www.barnamenevisan.org/Images/adsImage/eedeeec83cb44cfc83529901e072cd11.png";
    private string FileName;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      splash_s = new Splash_Screen();
      fd = new FileDownload(this);
      FileName = @"c:\temp\test.jpg";

      fd.File_Download(Link, FileName);
      splash_s.Show();
      
      for (int i = 1; i < 100; i++)
      {
        Thread.Sleep(30);
        Application.DoEvents();
      }
      splash_s.SyncedClose();
      splash_s = null;
      FileDownloadCompleted();
    }

    public void FileDownloadCompleted()
    {
      label1.Text = "فایل با موفقیت دانلود گردید";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

فرم Splash screen :

این فرم وظیفه فراخوانی progressbar را بر عهده دارد در این فرم یک تصویر پس زمینه تنظیم شده  و خصوصیت  Start Position  روی center screen تنظیم میکنیم همچنین Show in taskbar را روی false و Form Border Style را none  و AutoScale Mod روی font سپس از جعبه ابزار یک کنترل progressBar روی فرم قرار میدهیم و خصوصیت Dock را به button و اندازه progressBar را به 589 در 23 تغییر میدهیم سپس دکمه f7 را فشار دهید و کد زیر را بنویسید:

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.ComponentModel; 
  using System.Data; 
  using System.Drawing; 
  using System.Linq; 
  using System.Text; 
  using System.Threading.Tasks; 
  using System.Windows.Forms; 
  using System.Threading; 
  using System.IO; 
   
  namespace Splash_Screen_With_Progress_Bar 
  { 
    public partial class Splash_Screen : Form 
    { 
      public Splash_Screen() 
      { 
        InitializeComponent(); 
      } 
   
      private Mutex mutex = new Mutex(); 
      public void SyncedClose() 
      { 
        mutex.WaitOne(); 
        this.Close(); 
        mutex.ReleaseMutex(); 
      } 
      public void UpdateProgressBar(int percentage) 
      { 
   
        if (this.InvokeRequired) 
        { 
          mutex.WaitOne(); 
          if (!IsDisposed) 
            this.BeginInvoke(new Action<int>(UpdateProgresPRV), percentage); 
          mutex.ReleaseMutex(); 
        } 
        else 
        { 
          UpdateProgresPRV(percentage); 
        } 
      } 
   
      private void UpdateProgresPRV(int per) 
      { 
        if (progressBar1.IsDisposed) return; 
        progressBar1.Value = per; 
      } 
   
      private void Splash_Screen_Load(object sender, EventArgs e) 
      { 
   
      } 
    } 
  } 

و در آخر یک کلاس برای دانلود فایل به شکل زیر مینویسیم:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.IO;

namespace Splash_Screen_With_Progress_Bar
{
  class FileDownload
  {

    Form1 f1;

    public FileDownload(Form1 form1)
    {
      f1 = form1;
    }

    HttpWebRequest request;
    int currentIndex = 0;
    public void File_Download(string uri, string fileName)
    {
      if (Form1.splash_s != null)
      {
        if (!Form1.splash_s.IsDisposed)
          Form1.splash_s.UpdateProgressBar(0);
      }
      request = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(uri);
      request.CookieContainer = new CookieContainer();
      request.AllowAutoRedirect = true;

      HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      long contentLength = response.ContentLength;
      if ((response.StatusCode == HttpStatusCode.OK ||
        response.StatusCode == HttpStatusCode.Moved ||
        response.StatusCode == HttpStatusCode.Redirect) &&
        response.ContentType.StartsWith("image", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      {
        using (Stream inputStream = response.GetResponseStream())
        using (Stream outputStream = File.OpenWrite(fileName))
        {
          byte[] buffer = new byte[4096];
          int bytesRead;
          do
          {
            bytesRead = inputStream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            currentIndex += bytesRead;
            double percentage = (double)currentIndex / contentLength;
            if (Form1.splash_s != null)
            {
              if (!Form1.splash_s.IsDisposed)
                Form1.splash_s.UpdateProgressBar((int)(percentage * 100));
            }
            outputStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
          } while (bytesRead != 0);
          if (Form1.splash_s != null)
          {
            if (!Form1.splash_s.IsDisposed)
            {
              Form1.splash_s.UpdateProgressBar(100);
            }
          }
        }

      }
      else
      {
        
      }
      if (Form1.splash_s == null)
        f1.FileDownloadCompleted();
    }
  }
}

 

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید