امکان دسترسی به محتوای GridView با استفاده از رویداد RowDataBound و RowCommand

در این مقاله نحوه دسترسی و نمایش محتوای داخل کنترل GridView را با استفاده از رویداد RowCommand و RowDataBound در #C و VB.Net توضیح خواهیم داد

امکان دسترسی به محتوای GridView با استفاده از رویداد RowDataBound و RowCommand

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای نمایش محتوای گرید ویو مطابق مراحل زیر عمل میکنیم :

ابتدا یک کنترل GridView  که شامل دو TemplateField به صفحه اضافه می کنیم .همچنین کنترل GridView شامل Command Button و رویدادهای OnRowDataBound و OnRowCommand   میباشد .


<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" OnRowCommand="GridView1_RowCommand">
<Columns>
  <asp:TemplateField HeaderText="Name" ItemStyle-Width="150">
    <ItemTemplate>
      <asp:TextBox ID="txtName" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
    </ItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
  <asp:TemplateField HeaderText="Name" ItemStyle-Width="150">
    <ItemTemplate>
      <asp:DropDownList ID="ddlCountries" runat="server">
        <asp:ListItem Text="United States" Value="United States" />
        <asp:ListItem Text="India" Value="India" />
        <asp:ListItem Text="France" Value="France" />
        <asp:ListItem Text="Russia" Value="Russia" />
      </asp:DropDownList>
    </ItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
  <asp:ButtonField CommandName="Select" Text="Select" ButtonType="Button" />
</Columns>
</asp:GridView>

سپس فضای نامهای زیر را اظافه میکنیم :

کد #C:


using System.Data;

کد VB.Net :


Imports System.Data

سپس یک DataTable ایجاد میکنیم و کنترل GridView را به آن متصل می کنیم :

کد #C :

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!this.IsPostBack)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("Id"), new DataColumn("Name"), new DataColumn("Country") });
      dt.Rows.Add(1, " ایمان مدائنی ", "iran");
      dt.Rows.Add(2, " سجاد باقرزاده", "India");
      dt.Rows.Add(3, " پاکان رحمانی", "France");
      dt.Rows.Add(4, " احسان حسینی", "Russia");
      GridView1.DataSource = dt;
      GridView1.DataBind();
    }
  }

کد VB.Net :


Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not Me.IsPostBack Then
    Dim dt As New DataTable()
    dt.Columns.AddRange(New DataColumn(2) {New DataColumn("Id"), New DataColumn("Name"), New DataColumn("Country")})
    dt.Rows.Add(1, "John Hammond", "United States")
    dt.Rows.Add(2, "Mudassar Khan", "India")
    dt.Rows.Add(3, "Suzanne Mathews", "France")
    dt.Rows.Add(4, "Robert Schidner", "Russia")
    GridView1.DataSource = dt
    GridView1.DataBind()
  End If
End Sub

در داخل رویداد RowDataBound ابتدا از اتصال GidView به DataTable اطمینان حاصل میشود , سپس محتوای داخل TextBox و DropDownList از طریق ID آن سطر تشخیص داده می شود و در ادامه محتوای آناها به پارامتر مورد نظر ارسال می گردد .

کد #C :


protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
    //Find the TextBox control.
    TextBox txtName = (e.Row.FindControl("txtName") as TextBox);
 
    //Find the DropDownList control.
    DropDownList ddlCountries = (e.Row.FindControl("ddlCountries") as DropDownList);
    string country = (e.Row.DataItem as DataRowView)["Country"].ToString();
    ddlCountries.Items.FindByValue(country).Selected = true;
  }
}

کد VB.Net :


Protected Sub GridView1_RowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
 
    'Find the TextBox control.
    Dim txtName As TextBox = TryCast(e.Row.FindControl("txtName"), TextBox)
 
    'Find the DropDownList control.
    Dim ddlCountries As DropDownList = TryCast(e.Row.FindControl("ddlCountries"), DropDownList)
    Dim country As String = TryCast(e.Row.DataItem, DataRowView)("Country").ToString()
    ddlCountries.Items.FindByValue(country).Selected = True
  End If
End Sub

تصویر زیر نحوه اتصال کنترل به رویداد RowDataBound را نمایش میدهد .

مقدار وارد شده در سطر به راحتی با خاصیت CommandArgument قابل تشخیص میباشد .سپس مقدار داخل سطر انتخاب شده از طریق دستور JavaScript به کاربر نمایش داده میشود .

کد #C :


protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
  //Determine the RowIndex of the Row whose Button was clicked.
  int rowIndex = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
 
  //Reference the GridView Row.
  GridViewRow row = GridView1.Rows[rowIndex];
 
  //Find the TextBox control.
  TextBox txtName = (row.FindControl("txtName") as TextBox);
 
  //Find the DropDownList control.
  DropDownList ddlCountries = (row.FindControl("ddlCountries") as DropDownList);
 
  ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('Name: " + txtName.Text + "\\nCountry: " + ddlCountries.SelectedItem.Value + "');", true);
}

کد Vb.Net:


Protected Sub GridView1_RowCommand(sender As Object, e As GridViewCommandEventArgs)
 
  'Determine the RowIndex of the Row whose Button was clicked.
  Dim rowIndex As Integer = Convert.ToInt32(e.CommandArgument)
 
  'Reference the GridView Row.
  Dim row As GridViewRow = GridView1.Rows(rowIndex)
 
  'Find the TextBox control.
  Dim txtName As TextBox = TryCast(row.FindControl("txtName"), TextBox)
 
  'Find the DropDownList control.
  Dim ddlCountries As DropDownList = TryCast(row.FindControl("ddlCountries"), DropDownList)
 
  ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('Name: " + txtName.Text + "\nCountry: " + ddlCountries.SelectedItem.Value + "');", True)
End Sub

 

فایل های ضمیمه