آشنایی با Action Delegate در #C

در این مقاله نحوه کار Action Delegate در #C را شرح خواهیم داد

آشنایی با Action Delegate در #C

Action Delegate در واقع یک متد میباشد که متد داخل خود را فراخوانی می کند .

برای این کار ما ابتدا یک متد ثابت را ایجاد می کنیم که پارامترهایی ورودی آن به صورت رشته است .سپس می توانیم نام این متد را به delegate ارسال نماییم .لیستی از یک رشته تعریف میکنیم و یک متد Foreach که عناصر داخل آنرا تکرار میکند :

static void Display(string str)  
{  
  Console.WriteLine(str);  
}  
static void Main(string[] args)  
{  
  Action<string> ObjActionDel = new Action<string>(Display);  
  List<string> names = new List<string>() { "India","Russia","US","Australia","New Zealand" };  
  names.ForEach(x => Console.WriteLine(x));  
  Console.ReadLine();  
}

در مثال بالا نام کشورهای مختلف را به صورت یک لیست نمایش می دهیم .برای این کار ابتدا یک Console Application در ویژوال استودیو ایجاد میکنیم و سپس کد بالا در قسمت کد نویسی آن اضافه میکنیم .

فایل های ضمیمه