تغییر رنگ پس زمینه GridView با دستور شرطی در Asp.Net و VB.Net

در این مقاله تغییر رنگ پس زمینه کنترل GridView با استفاده از دستورات شرطی در Asp.Net و VB.Net را شرح خواهیم داد

تغییر رنگ پس زمینه GridView با دستور شرطی در Asp.Net و VB.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای تغییر رنگ پس زمینه GridView مطابق مراحل زیر انجام می دهیم

در ابتدا یک کنترل GridView به صفحه اضافه می کنیم.مانند زیر:

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound = "OnRowDataBound">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="Item" HeaderText="Item" ItemStyle-Width = "100"/>
    <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="Quantity" ItemStyle-Width = "100"/>
  </Columns>
</asp:GridView>

سپس فضای نامهای مخصوص را در قسمت namespace اضافه میکنیم :

#C :

using System.Data;
using System.Drawing;

VB.Net :

Imports System.Data
Imports System.Drawing

سپس برای این که کنترل GridView یک سری اطلاعات را نمایش دهد می بایست یک DataTable ایجاد کنیم :

#C :

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[2] { new DataColumn("Item"), new DataColumn("Quantity") });
    dt.Rows.Add("Shirt", 145);
    dt.Rows.Add("Jeans", 0);
    dt.Rows.Add("Trousers", 190);
    dt.Rows.Add("Tie", 30);
    dt.Rows.Add("Cap", 0);
    dt.Rows.Add("Hat", 90);
    dt.Rows.Add("Scarf", 290);
    dt.Rows.Add("Belt", 150);
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();
  }
}
 
VB.Net :
Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not IsPostBack Then
    Dim dt As New DataTable()
    dt.Columns.AddRange(New DataColumn(1) {New DataColumn("Item"), New DataColumn("Quantity")})
    dt.Rows.Add("Shirt", 145)
    dt.Rows.Add("Jeans", 0)
    dt.Rows.Add("Trousers", 190)
    dt.Rows.Add("Tie", 30)
    dt.Rows.Add("Cap", 0)
    dt.Rows.Add("Hat", 90)
    dt.Rows.Add("Scarf", 290)
    dt.Rows.Add("Belt", 150)
    GridView1.DataSource = dt
    GridView1.DataBind()
  End If
End Sub

در داخل رویداد OnRowDataBound می توانیم برای تغییر رنگ پس زمینه سطر های GridView شرطی را برقرار کنیم که اگر قیمت برابر 0 باشد به رنگ قرمز, اگر بین 1-50 باشد رنگ زرد و اگر 51-100 باشد رنگ نارنجی را به خود بگیرد , مانند زیر :

#C  :

protected void OnRowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
    TableCell cell = e.Row.Cells[1];
    int quantity = int.Parse(cell.Text);
    if (quantity == 0)
    {
      cell.BackColor = Color.Red;
    }
    if (quantity > 0 && quantity <= 50)
    {
      cell.BackColor = Color.Yellow;
    }
    if (quantity > 50 && quantity <= 100)
    {
      cell.BackColor = Color.Orange;
    }
  }
}
VB.Net :
Protected Sub OnRowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
    Dim cell As TableCell = e.Row.Cells(1)
    Dim quantity As Integer = Integer.Parse(cell.Text)
 
    If quantity = 0 Then
      cell.BackColor = Color.Red
    End If
    If quantity > 0 AndAlso quantity <= 50 Then
      cell.BackColor = Color.Yellow
    End If
    If quantity > 50 AndAlso quantity <= 100 Then
      cell.BackColor = Color.Orange
    End If
  End If
End Sub

 

 
فایل های ضمیمه