نحوه کار TreeView در Windows Application

در این مقاله در مورد کنترل TreeView برای windows application در VB.Net توضیح خواهیم داد .

نحوه کار TreeView در Windows Application

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

خروجی برنامه به شکل زیر خواهد بود

MBTreeViewExplorer چیست ؟ این یک نمونه از کنترل TreeView میباشد که برای Windows Explorer interface استفاده می شود .هیچ تابعی در متد  کنترل TreeeView اضافه نمی کند , اگر چه Shell Item Class را ارائه می دهد که می توان با استفاده از این کلاس , مثال ذکر شده در این مقاله را گسترش داد .این امر برای افرادی که با لیست و Shell32 تجربه کار را دارند می تواند مفید باشد .

MBTreeViewExplorer یک explorer میباشد که از تمام خصوصیات کنترل TreeView ارث بری می کند .

زبان مورد استفاده در این مثال VB.Net می باشد .

مفهوم MBTreeViewExplorer از windows explorer می آید که شامل 4 کلاس,ShellAPI,Shell Item , ShellDLL و یک SystemImageList میباشد .

Private Sub LoadNodes() 
    'Set Treeview Image List for MBTreeViewExplorer 
    SystemImageList.SetTreeViewImageList(MBTreeView, False) 
    'New ShellItem to Load Desktop 
    Dim m_shDesktop As ShellItem = New ShellItem() 
    Dim tvwRoot As TreeNode = New TreeNode() 
    tvwRoot.Name = m_shDesktop.Path 
    tvwRoot.Text = m_shDesktop.DisplayName 
    tvwRoot.ImageIndex = m_shDesktop.IconIndexNormal 
    tvwRoot.SelectedImageIndex = m_shDesktop.IconIndexOpen 
    tvwRoot.Tag = m_shDesktop 
 
    Dim arrChildren As ArrayList = m_shDesktop.GetAllDirectories 
    For Each shChild As ShellItem In arrChildren 
      Dim tvwChild As TreeNode = New TreeNode() 
      tvwChild.Name = shChild.Path 
      tvwChild.Text = shChild.DisplayName 
      tvwChild.ImageIndex = shChild.IconIndexNormal 
      tvwChild.SelectedImageIndex = shChild.IconIndexOpen 
      tvwChild.Tag = shChild 
      If shChild.IsFolder And shChild.HasSubFolders Then tvwChild.Nodes.Add("PH") 
      tvwRoot.Nodes.Add(tvwChild) 
    Next 
    MBTreeView.Nodes.Clear() 
    MBTreeView.Nodes.Add(tvwRoot) 
    tvwRoot.Expand()  
End Sub 

کدهای زیر نیز برای مدیریت و نمایش آیکون های مختلف میباشد :

Public Shared Sub SetTreeViewImageList( _ 
    ByVal treeView As TreeView, _ 
    ByVal forStateImages As Boolean) 
    Initializer() 
    Dim wParam As Integer = LVSIL_NORMAL 
    If forStateImages Then 
      wParam = LVSIL_STATE 
    End If 
    Dim HR As Integer 
    HR = SendMessage(treeView.Handle, _ 
          TVM_SETIMAGELIST, _ 
          wParam, _ 
          m_smImgList) 
End Sub 

 

فایل های ضمیمه