پلاگین اعتبارسنجی JQuery

در این مقاله نحوه اعتبارسنجی مقادیر وارد شده در کنترلها توسط پلاگین JQuery را شرح خواهیم داد

پلاگین اعتبارسنجی JQuery

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

پلاگین JQuery.mbValidation یک ابزار مفید برای اعتبارسازی صفخات وب در سمت کاربر میباشد که از دستورات جاوا اسکریپت استفاده می کند . این پلاگین را می توان به راحتی به web forms خود اضافه کنیم .با استفاده از این پلاگین بیشترین خروجی را با کمترین کد نویسی به همراه داریم .

برای این کار ابتدا باید فایل های JQuery را به پروژه خود اضافه کنیم :

سپس JQuery-1.10.2.js را نیز به پوشه Script اضافه میکنیم .در ادامه ساختار mb-ui.css را مشاهده میکنیم , همچنین میتوانیم پیغام خطا موجود در پلاگین JQuery.mbValidation را مدیریت کنیم .

body { 
   font: 62.5% "Trebuchet MS", sans-serif; 
} 
.custom-error { 
  z-index: 1000; 
  position: absolute; 
  background-color: white; 
  color: red; 
  border: 1px solid gray; 
  padding: 3px; 
  font: 62.5% "Trebuchet MS", sans-serif; 
  border-radius: 5px; 
  -moz-border-radius: 5px; 
  -webkit-border-radius: 5px; 
  font-size: 1.1em; 
  font-family: Verdana,Arial,sans-serif; 
} 

تگ کنترل های ورودی توسط کاربر شامل زیر می باشد :

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <title>jQuery.mbValidation Demo</title> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.10.2.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/jquery-ui.js"></script> 
    <script type="text/javascript" src="Scripts/jQuery.mbValidations.js"></script> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Styles/mb-ui.css"/> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Styles/jquery-ui.css"/> 
  </head> 
  <body> 
    <center> 
      <h2>jQuery.mbValidation Plugin Demo 1.0</h2> 
         <table style="font-size: 1.1em;font-family: Verdana,Arial,sans-serif;padding:1em"> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Number Here :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField1" class="text ui-widget-content ui-corner-all required" /> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Alphabet Here :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField2" class="text ui-widget-content ui-corner-all required" /> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Number or Alphabet Here :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField3" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Text Having Length 8 Here:</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField4" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Text With Minimum Length 3 Here:</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField9" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Amount Here :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField5" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Email Id Here :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField6" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Contact Number Here :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField7" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
           <tr> 
          <td> 
            <label>Enter Data For Required Field :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField8" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
         <tr> 
          <td> 
            <label>Enter URL :</label> 
          </td> 
          <td> 
            <input type="text" id="txtDemoField10" class="text ui-widget-content ui-corner-all required"/> 
          </td> 
        </tr> 
         <tr> 
          <td> 
             
          </td> 
          <td> 
            <button id="btnValidate" type="button" onClick="PerformValidations();">Validate</button> 
            <button id="btnClear" type="button" onClick="ClearRequiredMark();">Clear</button> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </center> 
     <script type="text/javascript"> 
       $(document).ready(function () { 
         $("#txtDemoField1").ForceOnlyNumeric(); 
         $("#txtDemoField2").ForceOnlyAlpha(); 
         $("#txtDemoField3").ForceOnlyAlphaNumeric(); 
         $("#txtDemoField4").MaxLength(8); 
         $("#txtDemoField5").ForceAmount(); 
         $("#txtDemoField6").ForceEmail(); 
         $("#txtDemoField7").ForceContactNumber(); 
         $("#txtDemoField9").MinLength(3); 
         $("#txtDemoField10").ForceURL(); 
       }); 
       $(function () { 
         $("#btnValidate").button(); 
         $("#btnClear").button(); 
       }); 
     </script> 
  </body> 
</html> 

همراه با افزودن این پلاگین به نرم افزار خود باید منبع JQuery.js و JQuery.mbValidation.js و mb-ui.css را به پروژه اضافه کنیم .

ابتدا لینک های مربوط به اسکریپت و Css را اضافه می کنیم :

<script src="jquery.js"></script> 
<script src="jQuery.mbValidations.js"></script> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mb-ui.css"/> 

سپس تابع  JQuery.mbValidation را در صفحه می نویسیم .

$(document).ready(function () { 
  // Only numeric values allowed 
  $("#txtDemoField1").ForceOnlyNumeric(); 
  // Only alphabets allowed 
  $("#txtDemoField2").ForceOnlyAlpha(); 
  // Only alpha-numeric values allowed 
  $("#txtDemoField3").ForceOnlyAlphaNumeric(); 
  // Data with specific length allowed 
  $("#txtDemoField4").MaxLength(8); 
  // Only amount allowed 
  $("#txtDemoField5").ForceAmount(); 
  // To allowe valid email address 
  $("#txtDemoField6").ForceEmail(); 
  // To allow valid contact number 
  $("#txtDemoField7").ForceContactNumber(); 
  // Data with specific length required 
  $("#txtDemoField8").MinLength(3); 
  // To allow valid URL 
  $("#txtDemoField9").ForceURL(); 
}); 

برای اینکه کاربر را مجاب به تکمیل کنترل های مورد نظر کنیم باید کلاس "class="required را قرار دهیم .و متد ()PerformValidation را در رویداد کلیک دکمه می نویسیم

<input type="text" id="txtDemoField1" class="required" /> 
<button id="btnValidate" type="button" onClick="PerformValidations();">Validate</button> 

 

فایل های ضمیمه