نمایش مقدار انتخاب شده در کنترل DropDown List با استفاده از #C

در این مقاله نحوه نمایش مقدار انتخاب شده در کنترل DropDown List توسط دستورات #C و VB.Net را توضیح خواهیم داد

نمایش مقدار انتخاب شده در کنترل DropDown List با استفاده از #C

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

دو روش برای دسترسی به مقادیر داخل DropDown List وجود دارد .

1 - با استفاده از ارسال درخواست  و name property

2 - با استفاده از خاصیت " runat= "server 

در ابتدا تگ HTML که شامل تگ مربوط به کنترل DropDownList  به همراه یک دکمه را به پروژه اضافه میکنیم .

Select Fruit:
<select id="ddlFruits" name="Fruit" onchange="SetSelectedText(this)">
  <option value=""></option>
  <option value="1">Apple</option>
  <option value="2">Mango</option>
  <option value="3">Orange</option>
</select>
<input type="hidden" id = "hfFruitName" name="FruitName" />
<script type = "text/javascript">
  function SetSelectedText(ddlFruits) {
    var selectedText = ddlFruits.options[ddlFruits.selectedIndex].innerHTML;
    document.getElementById("hfFruitName").value = selectedText;
  }
</script>
<asp:Button Text="Submit" runat="server" OnClick="Submit" />

اکنون در داخل رویداد کلیک دکمه مقدار انتخاب شده از کنترل DropDown List را به Request Form متصل می کنیم .

کد #C :

protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
  string fruitName = Request.Form["FruitName"];
}

کد VB.Net :

Protected Sub Submit(sender As Object, e As EventArgs)
  Dim fruitName As String = Request.Form("FruitName")
End Sub

استفاده از خاصیت runat=server :

با استفاده از تگ زیر محتویات کنترل DropDownList را مقدار دهی می کنیم .

Select Color:
<select id="ddlColors" runat="server">
  <option value=""></option>
  <option value="R">Red</option>
  <option value="Y">Yellow</option>
  <option value="O">Orange</option>
</select>
<br />
<br />
<asp:Button Text="Submit" runat="server" OnClick="Submit" />

در داخل رویداد کلیک دکمه , مقدار انتخاب شده از کنترل DropDown List  با استفاده ازخاصیت  SelectedIndex به item collection متصل میشود .

کد #C :

protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
  string colorName = ddlColors.Items[ddlColors.SelectedIndex].Text;
}

کد VB.Net :

Protected Sub Submit(sender As Object, e As EventArgs)
  Dim colorName As String = ddlColors.Items(ddlColors.SelectedIndex).Text
End Sub

 

فایل های ضمیمه