ذخیره داده ها با نوع متفاوت در #C

در این مقاله نحوه ذخیره دو متغیر با دو نوع متفاوت در #C را شرح خواهیم داد

ذخیره داده ها با نوع متفاوت در #C

همانطور که می دانیم آرایه مجموعه ای یا لیستی از متغیرها با نوع داده یکسان میباشند .

اگر ما یک آرایه از نوع Integer ایجاد کنیم , ما میتوانیم به آرایه ای که تعریف کردیم متغیر از نوع Integer اختصاص دهیم و یا یک مقدار از همین نوع داده به این لیست ارسال کنیم .اگر بخواهبم یک مقدار با نوع متفاوت را به این لیست ارسال نماییم کامپایلر پیغام خطا (error time) میدهد . بنابراین , چگونه ما میتوانیم مقادیر با انواع داده متفاوت را در آرایه ذخیره کنیم .

همانطور که میدانید تمامی نوع داده ها (Types) مستقیم و یا غیر مستقیم از فضای نام System.Object ارث بری میکنند .بنابراین  ما می توانیم هر نوع داده ای را به شئی مورد نظر ارسال نماییم .مانند دستور زیر :

using System;

namespace ObjectArrays {
  class Student {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public override string ToString() {
      return this.Name;
    }
  }
  class Program {
    static void Main(string[] args) {
      //Object ایجاد یک آرایه از نوع
      object[] ObjectType = new object[3];
      //به آن ارسال کرده ایم integer در قسمت اول یک نوع داده 
      ObjectType[0] = 1;
      //به آرایه مورد نظر ارسال میکنیم String در قسمت دوم یک نوع داده 
      ObjectType[1] = "Hello";

      Student s = new Student();
      s.Id = 1;
      s.Name = "Sam";

      //  را به ان ارسال کرده ایمComplex در قسمت سوم یک مقدار
      ObjectType[2] = s;

      foreach(object objects in ObjectType) {
        Console.WriteLine(objects);
        Console.Read();
      }
    }
  }
}
فایل های ضمیمه