بررسی Data Binding در Net.

این مقاله به اهمیت data binding در net. اشاره می کند

بررسی Data Binding در Net.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

Data Binding چیست ؟

data binding یک زمینه در Net. میباشد که با کنترلهای مختلف در سمت کاربر امکان نمایش , ویرایش و یا حذف مقادیر موجود در بانک اطلاعاتی(مانند SQL و یا XML) را فعال میسازد .

نسخه های قبلی NET . دسترسی به DataBinding بسیار محدود بود .پس باید برای دسترسی به سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی  باید غیر مستقیم به بانک اطلاعاتی متصل شویم .

مشکل آدرسی دهی در NET. با استفاده از کنترل های مناسب و نحوه اتصال این کنترل ها در سمت کاربر میباشد .گستزش نرم افزارهای تحت وب به سادگی برای ظرفیت استفاده از کنترل های تحت وب در سمت سرور میباشد .

مزایای Data Binding :

1 - کاهش حجم کد نویسی

2 - اجرا و کارایی بهتر از نرم افزار

3 - توسعه سریع برنامه های مبتنی بر داده

4 - خصوصی سازی یا نحوه اتصال بانک به صورت پیش فرض با استفاذه از اصلاح کدهای ضروری

5 - یافتن رویدادهای اتصال کنترلهای مختلف

6 - مشاهده بازخورد از اعتبار سنجی

ِData Binding مربوط به کنترل GridView  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="BasicGridView" %> 
   
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
  <head runat="server"> 
    <title>Untitled Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
      <asp:GridView ID="GridView1" runat="server"> 
      </asp:GridView> 
     
    </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html> 

دستورات مربوط به اتصال به بانک اطلاعاتی را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید :


  using System; 
  using System.Data; 
  using System.Configuration; 
  using System.Collections; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Security; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
  using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
  using System.Web.UI.HtmlControls; 
  using System.Web.Configuration; 
  using System.Data.SqlClient; 
   
  public partial class BasicGridView : System.Web.UI.Page 
  { 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!this.IsPostBack) 
      { 
        string connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString; 
        string selectSQL = "SELECT ProductID, ProductName, UnitPrice FROM Products"; 
        SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString); 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(selectSQL, con); 
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd); 
        DataSet ds = new DataSet(); 
   
        adapter.Fill(ds, "Products"); 
   
        GridView1.DataSource = ds; 
        GridView1.DataBind(); 
      } 
    } 
  } 

تگ مربوط به اتصال در پوشه Web.config شامل زیر می باشد :


  <?Xml version="1.0"?> 
  <Configuration> 
   <ConnectionStrings> 
    <Add name="Northwind" connectionString="Data Source=localhost\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"/> 
   </connectionStrings> 
  </configuration> 

روشهای زیر برای استفاده از BindingManager   جهت اتصال به بانک اطلاعاتی وجود دارد :

1 - کامپوننت Binding Manager را به ToolBox در اضافه میکنیم .

2 - BindingManager را به Web Form اضافه میکنیم .

3 - در قسمت Designer میتوانیم Data Bind را تنظیم کنیم .

4 - زمانی که شما باید پروژه را اجرا کنیم . برای نمایش اطلاعات از متد BindtoWebForm استفاده میکنیم .

5 - به منظور دریافت اطلاعات از web form , شما باید متد bindFromwebForm را فراخوانی کنید .

protected void UpdateDataBindings()  
{ 
 // create a new collection to store the new bindings found 
 DataBindingInfoCollection newBindings = new DataBindingInfoCollection(); 
 
 // gets all web controls from the form 
 IReferenceService service = (IReferenceService)GetService( 
  typeof(IReferenceService)); 
 object[] references = service.GetReferences(typeof(Control)); 
 
 foreach(Control control in references){ 
  // if the control isn't in the page but it's a naming container, skip it 
  if ((control.NamingContainer == null) ||  
    (control.NamingContainer.GetType() != typeof(Page))) continue; 
   
  // get the interface related to data binding 
  IDataBindingsAccessor dba = (IDataBindingsAccessor)control; 
 
  if (dba.HasDataBindings){ 
   foreach (DataBinding db in dba.DataBindings){ 
    // get the binding information for the control 
    DataBindingInfo dbi = GetBindingInformation(db, control); 
 
    // if the entry isn't new, set the old values 
    UpdateDataBindingInfo(dbi, bindingManager.DataBindings); 
 
    newBindings.Add(dbi); 
   } 
  } 
 } 
 
 // if the data bindings have changed 
 if (CheckBindingChanges(bindingManager.DataBindings, newBindings)){ 
  // notify that the component is going to change 
  RaiseComponentChanging(null); 
 
  // update the bindings 
  bindingManager.DataBindings.Clear(); 
  foreach(DataBindingInfo dbi in newBindings){ 
   bindingManager.DataBindings.Add(dbi); 
  } 
 
  // notify that the component has changed 
  RaiseComponentChanged(null, null, null); 
 } 
} 

 

فایل های ضمیمه