آشنایی با تگ Canvas در HTML5

یکی از مشکلات طراحان وب , تغییر اندازه تصاویر در سمت کاربر میباشد, چرا که تغیر اندازه تصویر اغلب در سمت سرور انجام می پذیرد , در این مقاله نحوه تغییر اندازه تصویر را با ذکر مثال شرح خواهم داد .

آشنایی با تگ Canvas در HTML5

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای درک بیشتر تابع تغییر اندازه تصویر با استفاده از  Canvas  ابتدا توضیح مختصری خواهیم داشت .

برای ترسیم Canvas متد () drawImaged که به تصویر مورد نظر اشاره (description point) می کند .به این معنی میباشد که سمت بالا و سمت چپ از تصویر مربوطه اشاره میکند که آماده ترسیم میباشد .

انواع مختلف متد شامل موارد زیر میباشد :

- drawImage شامل پارامترهای (image,dx,dy)

- drawimage شامل پارامترهای (image,dx,dy,dw,dh)

-drawimage شامل پارامترهای (image,sx,sy,sw,sh,dx,dy,dw,dh)

پارامترهای "dx" و "dy" به عنوان "destinationx" و "destinationy" شناخته میشود .که در واقع همان محور y و محور x میباشد .

پارامترهای "dw" و "dh" به عنوان "destinationWidth" و "destinationHeight" معرفی میشوند که در واقع همان طول و عرض تصویر را مشخص می کند .

پارامترهای "sx" و "sy" به عنوان "SourceX" و "SourceY" که برای کپی برداری از تصویز اصلی در محور x و y ارث بری میشوند .

پارامترهای "sw" و "sh" به عنوان "SourceWidth" و "SourceHeight" معرفی میشود که طول و عرض تصویر اصلی را یرای کپی برداری مشخص میکند .

همانطور که میدانید متد ()DrawImage یک متغیر نیاز دارد .پس در ابتدا ما باید یک متغیر از تصویر ایجاد کنیم و سپس مقادیر آن را بارگزاری کنیم .تابع ()window.onload برای این عمل استفاده میشود که قبل از متد ()drawImage استفاده میشود .

<html> 
  <body> 
    <p>Image being used:</p> 
    <img id="skullash" width="250" height="210"  
src="C:\Users\dddd\Desktop\cigarette-smoke-skull.jpg" alt="The Skull Ash"> 
    <p>Canvas Image:</p> 
    <canvas id="smokeCanvas" width="325" height="225"  
style="border:3px solid red;"> 
    < script > window.onload = function ashSkull() { 
      var newCanvas = document.getElementById("smokeCanvas"); 
      var context = newCanvas.getContext("2d"); 
      var image = document.getElementById("skullash"); 
      context.drawImage(image, 0, 0); 
      }  
    </script> 
    </canvas> 
  </body> 
</html> 

شما میتوانید تصویری که از متد canvas استفاده شده است(تصویر موجود در کادر آبی) را مشاهده کنید

در ادامه به نوع دیگری از تغییر خاصیت های تصویر را می پردازیم .

drawImage(image, dx, dy, dw, dh) 

مثال : scall تصویر

context.drawImage(image, 90, 60, 180, 150);  

در بالا میتوانبد تاثیر تغییر خاصیت scal را بر روی تصویر مشاهده کنید .

همچنین با استفاده از دستور زیر می توانیم یک قسمت از تصویر را انتخاب کنیم و نمایش دهیم .

 

 

فایل های ضمیمه