افزودن سطر به کنترل GridView با رویداد کلیک دکمه در سمت کاربر

در این مقاله نحوه دریافت مقادیر از textbox و ارسال آنها به کنترل gridview را همراه با ذخیره این اطلاعات در session شرح خواهیم داد, سورس پروژه نیز در ادامه مطلب ضمیمه شده است .

افزودن سطر به کنترل GridView با رویداد کلیک دکمه در سمت کاربر

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای افزودن سطر به کنترل gridview و ذخیره آن در session مطابق زیر عمل میکنیم .

یک کنترل GridView به صفحه اضافه می کنیم .خاصیت AutoGenerateColumn را در حالت false قرار می دهیم . سپس سه boundField به آن اضافه میکنیم .(در این مثال با نام RollNo , Name , Class)


  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"> 
    <columns> 
      <asp:BoundField HeaderText="RollNo" DataField="RollNo"/> 
      <asp:BoundField HeaderText="Name" DataField="Name"/> 
      <asp:BoundField HeaderText="Class" DataField="Class"/> 
    </columns> 
  </asp:GridView> 

سپس برای اینکه اطلاعات در یک جدول ثبت شود باید این جدول را نیز ایجاد کنیم .

DataTable GetTable() 
{ 
  DataTable table = new DataTable(); 
  table.Columns.Add("RollNo"); 
  table.Columns.Add("Name"); 
  table.Columns.Add("Class"); 
  return table; 
}

در رویداد بارگزاری صفحه جدولی که ایجاد کرده ایم را به کنترل GridView متصل میکنیم .

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
  DataTable dt = new DataTable(); 
  dt = GetTable(); 
  GridView1.DataSource = dt; 
  GridView1.DataBind(); 
} 

در رویداد کلیک دکمه , یک سطر به به متغبر جدول اضافه می کنیم .سپس اطلاعات جدول را در session یا viewstate ذخیره میکنیم .

همچنین برای SESSION شرط می نویسیم که اگر خالی بود اطلاعات را از جدولی که به صورت پیش فرض ثبت کرده ابم دریافت کند

if (Session["table"] == null) 
    { 
      dt = GetTable(); 
    }

در غیر اینصورت اطلاعات را از textbox هایی که در صفحه قرار داده ایم دریافت کند و در sesion قراردهد

 else 
    { 
      dt = (DataTable) Session["table"]; 
    } 
    dt.Rows.Add(txtRollNo.Text, txtName.Text, txtClass.Text); 
    Session["table"] = dt; 
    GridView1.DataSource = dt; 
    GridView1.DataBind(); 
    txtClass.Text = ""; 
    txtName.Text = ""; 
    txtRollNo.Text = ""; 

لیست کامل کدهای مربوط به رویداد کلیک دکمه را می توانید در ادامه مشاهده کنید .


  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    try 
    { 
      if (Session["table"] == null) 
      { 
        dt = GetTable(); 
      } else 
      { 
        dt = (DataTable) Session["table"]; 
      } 
      dt.Rows.Add(txtRollNo.Text, txtName.Text, txtClass.Text); 
      Session["table"] = dt; 
      GridView1.DataSource = dt; 
      GridView1.DataBind(); 
      txtClass.Text = ""; 
      txtName.Text = ""; 
      txtRollNo.Text = ""; 
    } catch (Exception ex) {} 
  } 

 

فایل های ضمیمه