بازگشت داده به فرمت JSON در MVC

در اینجا بازگشت داده به فرمت JSON در MVC را شرح میدهیم.

بازگشت داده به فرمت JSON در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

JSON : JavaScript Object Notation :

json  یک فرمت تبادل داده  سبک وزن میباشد که  برای انتقال داده بین پلت فرم ها استفاده میشود.

یک کنترلر به نام Members میسازیم و دو مدل regidtration و connection

یک جدول به شکل زیر داریم:

میخواهیم این داده را با json در mvc انتقال دهیم ابتدا در کنترلر member کد زیر را بنویسید:

using System.Data.SqlClient; 
using MVCPROJECT.Models; 
namespace MVCPROJECT.Controllers 
{ 
  public class MembersController: Controller  
  { 
    List < Dictionary < string, object >> rows = new List < Dictionary < string, object >> (); //creating a list to hold the rows of datatable 
    Dictionary < string, object > rowelement; //Initialise a dictionary because it will contain columnName and Column Value and the key is column Name 
    [HttpGet 
    public JsonResult Show()  
    { 
      Registration obj = new Registration(); //Model object is created 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      dt = obj.employeedetails(); //calling a method which declared in model to retrive all data from the table and store it in dt. 
      if (dt.Rows.Count > 0) //if data is there in dt(dataTable) 
      { 
        foreach(DataRow dr in dt.Rows)  
        { 
          rowelement = new Dictionary < string, object > (); 
          foreach(DataColumn col in dt.Columns)  
          { 
            rowelement.Add(col.ColumnName, dr[col]); //adding columnn 
          } 
          rows.Add(rowelement); 
        } 
      } 
      return Json(rows, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
  } 
}

در پوشه مدل خود دو مدل به نام های employee و connection داریم در کلاس employee  خصوصیات پایگاه داده با متد employeedetail :

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
  using MVCPROJECT.Models; 
  using Forms.Models; 
  namespace MVCPROJECT.Models  
  { 
    public class Registration  
    { 
      Connection objConnection = new Connection();#region "Properties" 
      SqlDataAdapter ds = new SqlDataAdapter(); 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      public string Fname {get;set;} 
      public string SName {get;set;} 
      public string Lname {get;set;} 
      public string Id {get;set;} 
      public string EmailId {get;set;} 
      public string Password {get;set;} 
      #endregion 
      public DataTable employeedetails()  
      { 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        dt = objConnection.GetDataTable1("sp_selectemployee"); //GetDataTable1 is my method in connection.class 
        return dt; 
      } 
    } 
  } 

و در کلاس Connection برای اتصال به پایگاه داده استفاده میکنیم :

  using System; 
  using System.Collections; 
  using System.Configuration; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
  using Forms.Models; 
  namespace Forms.Models  
  { 
    public class Connection  
    { 
      public SqlCommand cmdData = new SqlCommand(); 
      public SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[1].ConnectionString); 
      public SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(); 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      private string connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connect"].ConnectionString; 
      public void ExecuteCommand(string procName, CommandType cmdType, Hashtable parameters)  
      { 
        SqlConnection sqlConn = null; 
        try  
        { 
          sqlConn = GetSqlConnection(); 
          if (sqlConn.State == ConnectionState.Closed)  
          { 
            sqlConn.Open(); 
          } 
          SqlCommand sqlComm = GetSqlCommand(procName, cmdType, parameters, sqlConn); 
          sqlComm.ExecuteNonQuery(); 
        }  
        catch (Exception ex)  
        { 
          throw ex; 
        }  
        finally  
        { 
          sqlConn.Close(); 
        } 
      } 
      public DataTable GetDataTable1(string strProcName)  
      { 
        cmdData = new SqlCommand(strProcName); 
        cmdData.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        cmdData.Connection = conn; 
        dataAdapter = new SqlDataAdapter(cmdData); 
        dt = new DataTable(); 
        dataAdapter.Fill(dt); 
        return dt; 
      } 
    } 
  } 

یک procedure  در پایگاه داده به شکل زیر مینویسیم :

CREATE procedure [dbo].[sp_selectemployee] ( 
@mode nvarchar(10)= null, 
@id nvarchar(10)= null 
) as begin 
select 
* 
from 
tbl_registration end 

آدرس را در مرورگر مینویسیم :

/Members/Show