استفاده از JDBC در Net.

JDBC یک API بر پایه زبان جاوا می باشد ، و از کلاس ها و توابعی برای ارتباط با پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database) تشکیل شده است .در اصل با عنوان Java Database Connectivity API شناخته می شود .

استفاده از JDBC در Net.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

امروزه بانک های اطلاعاتی مانند Access, SQL Server,MySQL و غیره ... از جمله ارکان مهم یک نرم افزار کامپیوتری محسوب می شود .برنامه نویسان قدیمی و با تجربه به خوبی یاد دارند که در چند دهه گذشته , خود برنامه نویس علاوه بر نوشتن سناریو و کد های برنامه , می بایست بستر ذخیره سازی دیتا را از پایه بنا نهاده و تمامی اطلاعات را ظبط و مدیریت می نمود . اما با گذشت زمان و کثرت اطلاعات و اهمیت پردازش داده ها ] وظیفه خطیر مدیریت Data به طور تخصصی به نرم افزار های این حیطه واگذار شد .در زبان های برنامه نویسی مدرن امروزی , برنامه نویس تنها به کار برنامه نویسی پرداخته و فقط با یک پل ارتباطی مانند JDBC,ODBC و امثال آن . بدون کوچکترین دانشی از طریقه عملکرد درونی یک بانک اطلاعاتی , با آن ارتباط برقرار میکند .برنامه نویسان جاوا برای ارتباط با بانک اطلاعاتی از پل ارتباطی JDBC استفاده می کنند .به همین جهت در این مقاله به بررسی این پل خواهیم پرداخت .

JDBC چیست ؟

JDBC در حقیقت یک رابط برنامه سازی کاربردی(API) است که به برنامه های جاوا اجازه اتصال و تبادل اطلاعات با بانک اطلاعاتی را می دهد , از آنحایی که با وجود JDBC نیازی به نوشتن برنامه های جداگانه برای ارتباط با بانک اطلاعاتی مختلف نیست .بنابراین نباید نگران تفاوت Data Base ها و ساختار آنها بود .در واقع JDBC تفاوتی بین Oracle و MySQL وجود نداشته و تنها با یک روش مشخص به آنها متصل می گردد , به همین حهت حتی در صورت تغییر نوع بانک اطلاعاتی یا حتی نوع برنامه (به عنوان مثال از تحت ویندوز به تحت وب ) در آینده , مشکلی در کدها ده وجود نخواهد آمد .

وظایف JDBC :

JDBC بطور کلی وظایف زیر را در ارتباط بین یک برنامه نوشته شده با جاوا و بانک اطلاعاتی بر عهده دارد :

_ برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی

_ ارسال دستورات SQL به بانک

_ پردازش و دریافت نتایج برگشتی از بانک

_ قطع ارتباط با بانک اطلاعاتی

JDBC APL

JDBC توسط مجموعه غنی APL , تمامی وظایف خود اعم از اجرای دستورات SQL و گرفتن نتایج از بانک را انجام می دهد .در ضمن این APL ها به شکل رابط ها و کلاسهای طراحی شده , به منظور اجرای انتقال , دستورات روی پایگاه داده رابطه ای تعبیه شده اند .

JDBC و ODBC

تکنولوژی ODBC یکی دیگر از روش های دسترسی به بانک های اطلاعاتی مختلف بوده و امکان دسترسی به بیشتر آنها در محیط های مختلف فراهم می کند .در صورت تمایل به استفاده از ODBC در جاوا , می توان از اوسط ODBC-JDBC استفاده نمود .

JDBC URL

درایو JDBC , برای شناسایی و برقراری ارتباط با بانک اطلاعات از JDBC URL استفاده می کند .ضمناَ هر کدام از DataBase های موجود در دنیا , یک URL مختص به خود دارند .

نرم افزار NET. از فرایند اتصال ایجاد شده استفاده می کند . در ادامه می توانیم به یک نمونه از دستورات استفاده از این تکنولوژی را مشاهده نماییم .

using System; 
using Codemesh.JuggerNET; 
using Java.Lang; 
using Java.Sql; 
using Java.Util; 
 
 
public class Application 
{ 
  public static void Main( string[] args ) 
  { 
    //the database filename 
    string db_file_name_prefix = args.Length > 0 && !"-info".Equals( args[ 0 ].ToLower() ) ? args[ 0 ] : "test_db"; 
 
    //for now just terminate if we're invoked with the -info option 
    if( args.Length > 0 && "-info".Equals( args[ 0 ].ToLower() ) )  
      return; 
 
    //the database connection 
    Connection   conn = null; 
 
    try 
    { 
      IJvmLoader loader = JvmLoader.GetJvmLoader( true, true, TraceFacility.TraceJvm, TraceLevel.TraceErrors ); 
 
      // put the hsqldb classes (driver) on the bootclasspath to work around a  
      // limitation in the DriverManager when invoked from .NET 
      loader.AppendBootClassPath = "../lib/hsqldb.jar;../../lib/hsqldb.jar"; 
 
      // make the JDBC driver available by preloading it 
      Class.ForName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
 
      // connect to the database.  This will load the db files and start the 
      // database if it is not alread running. 
      // db_file_name_prefix is used to open or create files that hold the state 
      // of the db. 
      // It can contain directory names relative to the 
      // current working directory 
      conn = DriverManager.GetConnection( "jdbc:hsqldb:" + db_file_name_prefix, 
                        "sa",           // username 
                        "");           // password 
 
      // create a table and insert some entries 
      // this will only worl the first time and throw an exception every following time 
      // because the table already exists  
      try 
      { 
        Update( conn, "CREATE TABLE sample_table ( id INTEGER IDENTITY, str_col VARCHAR(256), num_col INTEGER)"); 
 
        // add some rows - will create duplicates if run more then once 
        // the id column is automatically generated 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('Ford', 100)"); 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('Toyota', 200)"); 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('Honda', 300)"); 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('GM', 400)"); 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('BMW', 80)"); 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('Mercedes-Benz', 60)"); 
        Update( conn, "INSERT INTO sample_table(str_col,num_col) VALUES('VW', 800)"); 
      } 
      catch( SQLException sqle ) 
      { 
        Console.WriteLine( sqle.Message ); 
      } 
      catch( Throwable it ) 
      { 
        Console.WriteLine( it.StackTrace ); 
      } 
      catch( System.Exception ie ) 
      { 
        Console.WriteLine( ie.ToString() ); 
      } 
 
      try 
      { 
        Console.WriteLine( "---------------" ); 
 
        // do a query 
        Query( conn, "SELECT * FROM sample_table WHERE num_col < 250"); 
 
        Console.WriteLine( "---------------" ); 
 
        // do another query 
        Query( conn, "SELECT str_col FROM sample_table WHERE num_col >= 100"); 
 
        Console.WriteLine( "---------------" ); 
 
        conn.Close(); 
      } 
      catch( Throwable t ) 
      { 
        Console.WriteLine( "Caught throwable of type {0}", t.GetClass().GetName() ); 
        Console.WriteLine( t.ToString() ); 
        return; 
      } 
      catch( JuggerNETFrameworkException jnfe ) 
      { 
        Console.WriteLine( "Caught framework exception" ); 
        Console.WriteLine( jnfe.Message ); 
        Console.WriteLine( jnfe.StackTrace ); 
        return; 
      } 
 
      return; 
    } 
    catch( System.Exception se ) 
    { 
      Console.WriteLine( se.ToString() ); 
    } 
  } 
 
  public static void Dump( ResultSet rs ) 
  { 
    // the order of the rows in a cursor 
    // are implementation dependent unless you use the SQL ORDER statement 
    ResultSetMetaData meta  = rs.GetMetaData(); 
    int        colmax = meta.GetColumnCount(); 
    int        i; 
    object      o = null; 
 
    // the result set is a cursor into the data. You can only 
    // point to one row at a time 
    // assume we are pointing to BEFORE the first row 
    // rs.next() points to next row and returns true 
    // or false if there is no next row, which breaks the loop 
    for (; rs.Next(); )  
    { 
      for (i = 0; i < colmax; ++i)  
      { 
        o = rs.GetObject(i + 1);  // Is SQL the first column is indexed 
 
        // with 1 not 0 
        Console.Write( "{0} ", o.ToString() ); 
      } 
 
      Console.WriteLine( "" ); 
    } 
  } 
 
 
  public static void Update( Connection conn, String expression) 
  { 
    Statement st = null; 
 
    st = conn.CreateStatement();  // statements 
 
    int i = st.ExecuteUpdate(expression);  // run the query 
 
    if (i == -1)  
    { 
      Console.WriteLine( "db error : {0}", expression ); 
    } 
 
    st.Close(); 
  } 
 
 
  public static void   Query( Connection conn, String expression ) 
  { 
    Statement st = null; 
    ResultSet rs = null; 
 
    st = conn.CreateStatement();     // statement objects can be reused with 
 
    // repeated calls to execute but we 
    // choose to make a new one each time 
    rs = st.ExecuteQuery(expression);  // run the query 
 
    // do something with the result set. 
    Dump(rs); 
    st.Close();   
    // NOTE!! if you close a statement the associated ResultSet is closed  
    // too so you should copy the contents to some other object. 
    // the result set is invalidated also if you recycle an Statement 
    // and try to execute some other query before the result set has been 
    // completely examined. 
  } 
}