فعال کردن RequiredFieldValidator در زمان انتخاب CheckBox ها در ASP.Net

در این مقاله به بررسی چگونگی فعال کردن یک RequiredFieldValidator بعد از انتخاب CheckBox و غیرفعال کردن RequiredFieldValidator بعد از برداشتن تیک CheckBox با استفاده از JavaScript وjQuery در ASP.Net می پردازیم.

فعال کردن RequiredFieldValidator در زمان انتخاب CheckBox ها در ASP.Net

در این مقاله به بررسی چگونگی فعال کردن یک RequiredFieldValidator بعد از انتخاب CheckBox و غیرفعال کردن RequiredFieldValidator بعد از برداشتن تیک CheckBox  با استفاده از JavaScript وjQuery در ASP.Net می پردازیم.

به منظور فعال و غیرفعال کردن CheckBox از سمت سرور از ASP.Net RequiredFieldValidator استفاده می کنیم. همچنین برای فعال و غیر فعال کردن ASP.Net ValidatorEnable از سمت کاربر از تابع JavaScript استفاده می کنیم.

فعال کردن RequiredFieldValidator با استفاده از تابع JavaScript در زمانی که CheckBox در ASP.Net انتخاب می شود:

کدهای HTML شامل یک ASP.Net TextBox، یک CheckBox برای فعال و غیرفعال کردن Validation بعد از چک شدن و یک Button جهت اعتبارسنجی مقادیر میباشد.

 نام کاربری:
  <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="valName" ControlToValidate="txtName" runat="server"
    ErrorMessage="*Required" ForeColor="Red" ValidationGroup="Group1" />
  <br />
  فعال:
  <input type="checkbox" id="CheckBox1" onclick="ToggleValidator(this);" checked="checked" />
  <br />
  <asp:Button Text="ثبت" runat="server" OnClick="Submit" ValidationGroup="Group1" />
  <script type="text/javascript">
    function ToggleValidator(chk) {
      var valName = document.getElementById("<%=valName.ClientID%>");
      ValidatorEnable(valName, chk.checked);
    }
  </script>

RequiredField Validator می تواند به ترتیب CheckBox را فعال یا غیرفعال کند.

زمانی که CheckBox انتخاب شد، تابع ToggleValidator JavaScript اجرا می شود. در کنار این تابع ابتدا چک می کنیم که آیا CheckBox انتخاب شده است یا خیر و براساس آن با استفاده از تابع ValidatorEnable JavaScript تعیین می کنیم که RequiredField Validator valName فعال یا غیر فعال شود.

فعال کردن RequiredFieldValidator با استفاده از تابع jQuery در زمانی که CheckBox در ASP.Net انتخاب می شود:

کدهای HTML شامل یک ASP.Net TextBox، یک CheckBox برای فعال و غیرفعال کردن Validation بعد از چک شدن و یک Button جهت اعتبارسنجی مقادیر میباشد .

 ایمیل:
  <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="valEmail" ControlToValidate="txtEmail" runat="server"
    ErrorMessage="*Required" ForeColor="Red" ValidationGroup="Group2" />
  <br />
  فعال:
  <input type="checkbox" id="CheckBox2" checked="checked" />
  <br />
  <asp:Button ID="Button1" Text="ثبت" runat="server" ValidationGroup="Group2" OnClick = "Submit" />
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).on("click", "#CheckBox2", function () {
      var valEmail = $("[id*=valEmail]");
      ValidatorEnable(valEmail[0], $(this).is(":checked"));
    });
  </script>

RequiredField Validator می تواند به ترتیب CheckBox را فعال یا غیرفعال کند.

رویداد Click در jQuery  برای کنترل Check Box اختصاص داده شده است، به این ترتیب که وقتی CheckBox کلیک شد، ما ابتدا کنترل می کنیم که آیا CheckBox کلیک شده است یا خیر و بر اساس آن ما با استفاده از تابع ValidatorEnable JavaScript ، یکی از عملیات های فعال یا غیرفعال کردن RequiredField Validator valEmail را انجام می دهیم.

 

فایل های ضمیمه