استفاده از رویداد RowDataBound در کنترل GridView

نمایش اطلاعات بانک در یک جدول و جدا کردن آنها با استفاده از رنگ های مختلف یکی از روش های کاربر پسند میباشد که می توانیم آن را با استفاده از رویداد RowDataBound موجود در gridview فراخوانی کنیم .در این مقاله می خواهیم با ذکر مثال این روش را شرح دهیم

استفاده از رویداد RowDataBound در کنترل GridView

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک پروژ در نرم افزار ویژوال استودیو ایجاد میکنیم ، سپس یک کنترل GridView در صفحه قرار میدهیم ، برای اتصال این کنترل به بانک میتوانیم از DataTable استفاده کنیم .

تگ کنترل GridView شامل زیر می باشد :

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound = "OnRowDataBound">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="Item" HeaderText="Item" ItemStyle-Width = "100"/>
    <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="Quantity" ItemStyle-Width = "100"/>
  </Columns>
</asp:GridView>

فضای نامهای زیر را به صفحه اضافه میکنیم

#C :

using System.Data;
using System.Drawing;

VB.Net :


Imports System.Data
Imports System.Drawing

اتصال کنترل GridView به بانک اطلاعاتی :

در این مثال یک جدول (DataTable)  برای نمایش اطلاعات قرار داده ایم .

#C :


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[2] { new DataColumn("Item"), new DataColumn("Quantity") });
    dt.Rows.Add("Shirt", 145);
    dt.Rows.Add("Jeans", 0);
    dt.Rows.Add("Trousers", 190);
    dt.Rows.Add("Tie", 30);
    dt.Rows.Add("Cap", 0);
    dt.Rows.Add("Hat", 90);
    dt.Rows.Add("Scarf", 290);
    dt.Rows.Add("Belt", 150);
    GridView1.DataSource = dt;
    GridView1.DataBind();
  }
}

VB.Net :


Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not IsPostBack Then
    Dim dt As New DataTable()
    dt.Columns.AddRange(New DataColumn(1) {New DataColumn("Item"), New DataColumn("Quantity")})
    dt.Rows.Add("Shirt", 145)
    dt.Rows.Add("Jeans", 0)
    dt.Rows.Add("Trousers", 190)
    dt.Rows.Add("Tie", 30)
    dt.Rows.Add("Cap", 0)
    dt.Rows.Add("Hat", 90)
    dt.Rows.Add("Scarf", 290)
    dt.Rows.Add("Belt", 150)
    GridView1.DataSource = dt
    GridView1.DataBind()
  End If
End Sub

رویداد RowDataBound دو پارامتر دریافت میکند

1 - Object : که سطر انتخاب شده در کنترل GridView را مشخص میکند

2 - GridViewRowEventArgs : این رویداد اطلاعات مربوط به سطر انتخاب شده را در خود ذخیره میکند .همچنین شامل خاصیت GridView Row ، Header Row ،DataRow، و غیره میباشد

در داخل رویداد OnRowDataBound مربوط به کنترل GridView , مقدار داخل هر خانه (Cell) از گریدویو را به مقدار خانه های دیگر مقایسه می کند و با توجه به این مقادیر و دستورات نوشته شده رنگ پس زمینه تغییر می کند .

دستور #C :


protected void OnRowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
    TableCell cell = e.Row.Cells[1];
    int quantity = int.Parse(cell.Text);
    if (quantity == 0)
    {
      cell.BackColor = Color.Red;
    }
    if (quantity > 0 && quantity <= 50)
    {
      cell.BackColor = Color.Yellow;
    }
    if (quantity > 50 && quantity <= 100)
    {
      cell.BackColor = Color.Orange;
    }
  }
}

دستور VB.Net


Protected Sub OnRowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
    Dim cell As TableCell = e.Row.Cells(1)
    Dim quantity As Integer = Integer.Parse(cell.Text)
 
    If quantity = 0 Then
      cell.BackColor = Color.Red
    End If
    If quantity > 0 AndAlso quantity <= 50 Then
      cell.BackColor = Color.Yellow
    End If
    If quantity > 50 AndAlso quantity <= 100 Then
      cell.BackColor = Color.Orange
    End If
  End If
End Sub

 

فایل های ضمیمه