انتخاب اطلاعات توسط Entity Framework

Entity Framework تکنولوژی توسعه یافته ADO.Net است که فاصله بین برنامه نویسی شی گرایی و بانک اطلاعاتی رابطه ای را پر می کند . این مقاله چگونگی انتخاب اطلاعات توسط Entity Framework را نشان می دهد .

انتخاب اطلاعات توسط Entity Framework بصورت زیر می باشد : 

در ابتدا یک Console application ایجاد می کنیم .

مرحله 1 :

ایجاد Console application

 

 

مرحله 2:

 Entity Framework را اضافه کنید .

مرحله 3 :

اتصال را انتخاب کنید .

 

مرحله 4 :

پایگاه داده را انتخاب می کنیم .

در بخش دستورات کد زیر را اضافه کنید :

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Text; 
  using System.Data.Entity; 
  using System.Threading.Tasks; 
   
  namespace SelectData_EF_Async 
  { 
    class Program 
    { 
      static void Main(string[] args) 
      { 
        var employee = GetEmployeeData(); 
        employee.Wait(); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      public static async Task GetEmployeeData() 
      { 
        using (var db = new EmployeeDBEntities()) 
        { 
          var query = await (from b in db.Employees 
                    select b).ToListAsync(); 
          foreach (var r in query) 
          { 
            Console.Write(r.FirstName + "\n"); 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }  

 

مرحله 5:

خروجی بصورت زیر می باشد :