ایجاد ابزار برش در سی شارپ با کلید میانبر

در این مقاله یاد خواهیم گرفت که چگونه در سی شارپ یک عکس از هرجای صفحه بگیریم ،این ابزار به ما اجازه میدهد از یک قسمت دلخواه از عکس، کپی گرفته و در صفحه Paint یا هر جای دیگر جایگزین کنیم

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

دراین مقاله قصد داریم طریقه عکس گرفتن در سی شارپ را به شما دوستان آموزش بدهیم این روش باعث میشود شما از هرجای صفحه دسکتاپ که خواستید عکس گرفته و همچنین همه عکس یا قسمتی ازآن را انتخاب وذخیره کنید.
قبلا در ویندوز 7 برای عکس گرفتن بایستی کلید میانبر Print Screen  از صفحه مورد نظر عکس گرفته  آن را درPaint  یا  با هر ویرایشگر دیگری بازکرده ولی با استفاده از این روش وابزار نیاز به ویرایشگر حذف شده است
برای شروع یک پروژه از نوع Web From  ایجاد کنیم

و از ToolBox ، یک pictuerBox  اضافه میکنیم


فقط چند نکته را یاداوری کنم که بایستی خواص زیر برای pictuerBox   و صفحه اصلی تنظیم شده باشد.
در صفحه اصلی : •  WindowState – Maximized
و در pictuerBox   : خاصیت SizeMode=Zoom قرار میدهیم

حال در رویداد  loadصفحه کد های زیر را اضافه کنید .

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Hide();
      //Create the Bitmap
      Bitmap printscreen = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,
                   Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);
      //Create the Graphic Variable with screen Dimensions
      Graphics graphics = Graphics.FromImage(printscreen as Image);
      //Copy Image from the screen
      graphics.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, printscreen.Size);
      //Create a temporal memory stream for the image
      using (MemoryStream s = new MemoryStream())
      {
        //save graphic variable into memory
        printscreen.Save(s, ImageFormat.Bmp);
        pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(this.Width, this.Height);
        //set the picture box with temporary stream
        pictureBox1.Image = Image.FromStream(s);
      }
      //Show Form
      this.Show();
      //Cross Cursor
      Cursor = Cursors.Cross;
      this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
    }


حال بایستی به تعریف چند متغیر برای حرکت عکس در موقعیت های مختلف  بپردازیم
 

//These variables control the mouse position
int selectX;
int selectY;
int selectWidth;
int selectHeight;
public Pen selectPen;    

//This variable control when you start the right click
bool start = false;

حال برای حرکت عکس در جهات مختلف در رویداد MouseMove،pictuerBOx کلیک کرده و کد های زیربه را آن اضافه میکنیم.
 

 private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (pictureBox1.Image == null)
        return;
      //validate if right-click was trigger
      if (start)
      {
        //refresh picture box
        pictureBox1.Refresh();
        //set corner square to mouse coordinates
        selectWidth = e.X - selectX;
        selectHeight = e.Y - selectY;
        //draw dotted rectangle
        pictureBox1.CreateGraphics().DrawRectangle(selectPen,
             selectX, selectY, selectWidth, selectHeight);
      }
    }

 

وحال در رویداد MouseDown،در pictuerBOx کد های زیر را مینویسیم

  private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!start)
  {
    if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
    {
      //starts coordinates for rectangle
      selectX = e.X;
      selectY = e.Y;
      selectPen = new Pen(Color.Red, 1);
      selectPen.DashStyle = DashStyle.DashDotDot;
    }
    //refresh picture box
    pictureBox1.Refresh();
    //start control variable for draw rectangle
    start = true;
  }
  else
  {
    //validate if there is image
    if (pictureBox1.Image == null)
      return;
    //same functionality when mouse is over
    if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
    {
      pictureBox1.Refresh();
      selectWidth = e.X - selectX;
      selectHeight = e.Y - selectY;
      pictureBox1.CreateGraphics().DrawRectangle(selectPen, selectX, 
           selectY, selectWidth, selectHeight);

    }
    start = false;
    //function save image to clipboard
    SaveToClipboard();      
  }
}

و حال در این مرحله یک رویداد برای ذخیره عکس در حافظه مینویسم

   private void SaveToClipboard()
{
  //validate if something selected
  if (selectWidth > 0)
  {

    Rectangle rect = new Rectangle(selectX, selectY, selectWidth, selectHeight);
    //create bitmap with original dimensions
    Bitmap OriginalImage = new Bitmap(pictureBox1.Image, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
    //create bitmap with selected dimensions
    Bitmap _img = new Bitmap(selectWidth, selectHeight);
    //create graphic variable
    Graphics g = Graphics.FromImage(_img);
    //set graphic attributes
    g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
    g.PixelOffsetMode = System.Drawing.Drawing2D.PixelOffsetMode.HighQuality;
    g.CompositingQuality = System.Drawing.Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality;
    g.DrawImage(OriginalImage, 0, 0, rect, GraphicsUnit.Pixel);        
    //insert image stream into clipboard
    Clipboard.SetImage(_img);
  } 
  //End application
  Application.Exit();
}

همان طور که از کد ها مشخص است پس  اجرا با  انتخاب کردن کلیک  چپ در موس  میتوان یک بخش از عکس را انتخاب نموده و پس از رها کردن موس ،عکس در حافظه ذخیره میشود

در این مرحله برای  ساختن کلید میانبر ، کافی است در binرفته و روی exe   برنامه راست کلیک کرده و گزینه  Create a new Shortcut. را برای ایجاد یک Shortcut  مانند شکل زیر انتخاب میکنیم


حال در این مرحله بازدن کلید Alt+shift+Cاز صفحه عکس میگرید

موفق باشید
 

 

فایل های ضمیمه