نقشه ایران با تفکیک شهر ها و خاصیت کلیک روی هر شهر در سی شارپ

در این مقاله و نمونه ضمیمه شده نقشه ایران را با تفکیک شهرها و خاصیت کلید روی هر شهر شرح خواهیم داد .

نقشه ایران با تفکیک شهر ها و خاصیت کلیک روی هر شهر در سی شارپ

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در رویداد لود صفحه یک تصویر از نقشه کشور عزیزمان ایران را روی صفحه قرار میدیم

    private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      mapInfo = new MapInfo(Application.StartupPath + "\\IranMap.set");

      pibIran.Image = mapInfo.Main;
      pibIran.Size = mapInfo.Main.Size;
      this.Size = new Size(pibIran.Size.Width + 40, pibIran.Size.Height + 70 + lblInfo.Size.Height);
    }

 

در رویداد pibIran_MouseMove مختصات ماوس و اون شهر را بدست میاریم

    private void pibIran_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      int Cur = mapInfo.InArea(e.X,e.Y);
      if (Cur != CurrentIndex)
      {
        CurrentIndex = Cur;
        if (CurrentIndex != -1)
        {
          pibIran.Image = mapInfo.Hit(CurrentIndex);
          lblInfo.Text = mapInfo.GetDescription(CurrentIndex);
        }
        else
        {
          pibIran.Image = mapInfo.Main;
          lblInfo.Text = "Iran Map";
        }
      }
    }

 

با استفاده از کلاس MapInfo مختصات را شناسایی کرده و نام و رنگ اون قسمت از نقشه را تغییر میدهیم

  internal class MapInfo
  {
    private Bitmap bmpMain = null;
    private Bitmap bmpSecond = null;
    private ItemMapInfo[] item;
    private Color ColorMain;

    public Bitmap Main { get{return bmpMain;}}
    public Color Color { get { return ColorMain; } }

    public MapInfo(string fileName)
    {
      string s;
      int count,i;

      using (TextReader file = new StreamReader(fileName))
      {
        s = file.ReadLine();
        string[] ss = s.Split(new char[] { '\"' });
        if (ss.Length < 2 && ss[0] != "MainPicture=")
          throw new Exception(string.Format("Format of file \'{0}\' is error!", fileName));
        else
        {
          bmpMain = new Bitmap(Image.FromFile(Path.GetDirectoryName(fileName) + "\\" + ss[1]));
          s = file.ReadLine();
          ss = s.Split(new char[] { '\"' });
          if (ss.Length < 2 && ss[0] != "SecondPicture=")
            throw new Exception(string.Format("Format of file \'{0}\' is error!", fileName));
          else
          {
            bmpSecond = new Bitmap(Image.FromFile(Path.GetDirectoryName(fileName) + "\\" + ss[1]));

            s = file.ReadLine();
            ss = s.Split(new char[] { ' ' });
            if (ss.Length < 4 && ss[0] != "Color=")
              throw new Exception(string.Format("Format of file \'{0}\' is error!", fileName));
            else
            {
              ColorMain = Color.FromArgb(Byte.Parse(ss[1]),Byte.Parse(ss[2]),Byte.Parse(ss[3]));
              s = file.ReadLine();
              ss = s.Split(new char[] { ' ' });
              if (ss.Length < 2 && ss[0] != "Count=")
                throw new Exception(string.Format("Format of file \'{0}\' is error!", fileName));
              else
              {
                count = Int32.Parse(ss[1], System.Globalization.NumberStyles.Integer);

                item = new ItemMapInfo[count];

                for (i = 0; i < count; i++)
                {
                  s = file.ReadLine();
                  ss = s.Split(new char[] { ' ' });
                  if (ss.Length < 7)
                    throw new Exception(string.Format("Format of file \'{0}\' is error!", fileName));
                  else
                  {
                    item[i].DrawX = Int32.Parse(ss[0]);
                    item[i].DrawY = Int32.Parse(ss[1]);
                    item[i].BeginX = Int32.Parse(ss[2]);
                    item[i].BeginY = Int32.Parse(ss[3]);
                    item[i].Width = Int32.Parse(ss[4]);
                    item[i].Height = Int32.Parse(ss[5]);
                    item[i].Text = ss[6];
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }

    public int InArea(int x, int y)
    {
      int i,j,k;
      Color c;
      k = 0;
      foreach (ItemMapInfo imi in item)
      {
        i = x - imi.DrawX;
        j = y - imi.DrawY;
        if (i >= 0 && i <= imi.Width && j >= 0 && j <= imi.Height)
        {
          i += imi.BeginX;
          j += imi.BeginY;
          if (i < bmpSecond.Width && j < bmpSecond.Height)
          {
            c = bmpSecond.GetPixel(i, j);
            if (c.A != 0)
            {
              return k;
            }
          }
        }
        k++;
      }
      return -1;
    }

    public Image Hit(int Index)
    {
      Bitmap bmpHelper = new Bitmap(Main);
      ItemMapInfo imi = item[Index];

      using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmpHelper))
      {
        g.DrawImage(bmpSecond, new Rectangle(imi.DrawX, imi.DrawY, imi.Width, imi.Height),
                imi.BeginX, imi.BeginY, imi.Width, imi.Height, GraphicsUnit.Pixel);
      }
      return bmpHelper;
    }

    internal string GetDescription(int Index)
    {
      return item[Index].Text;
    }
  }

 

نمونه ضمیمه شده است

فایل های ضمیمه