آشنایی با HTML Agility Pack

در این مقاله آشنایی با کتابخانه HTML Agility Pack را به همراه یک مثال عملی توضیح خواهیم داد . از امکانات موجود در این کتابخانه میتوان به مشاهده جزئیات یک سایت اعم از لینکها ، تگ ها ، کلمات کلیدی و غیره اشاره کرد .

آشنایی با HTML Agility Pack

در ابتدا شما میباست این کتابخانه را با استفاده از Nuget به پروژه خود اضافه کنید . همچنین از طریق دستور زیر میتوانید این کتابخانه را در پروژه خود نصب کنید :

Install-Package HtmlAgilityPack  

بعد از افزودن کتابخانه مورد نظر ، شما باید فضای نام مربوط را در قسمت دستورات صفحه قرار دهید :

using HtmlAgilityPack; 

سپس در متد Load مربوط به فرم میباست دستور زیر را بنویسیم :

 HtmlWeb web = new HtmlWeb(); 
 HtmlDocument document = web.Load("http://www.barnamenevisan.org"); 

بعد از افزودن دو خط بالا ، ما محتوای مربوط به صفحه وارد شده را میتوانیم در اختیار داشته باشیم .

متد Load صفحه و ذخیر اطلاعات مربوط به آن :

ممکن است احتیاج باشد که چندین بار اطلاعات را از روی هارد سیستم بازخوانی کنیم ، برای بازخوانی این اطلاعات میبایست دستور زیر را بنویسیم :

HtmlDocument document2 = new HtmlDocument(); 
document2.Load(@"C:\Temp\sample.txt"); 

تگ های موجود در صفحه شامل لیست زیر میباشد :

<h2 style="float:right">خوش آمدید</h2><br /><br />
  <p>
    نمایش اطلاعات سایت
    
  </p>
  <ul>
    <li><a href="GetMetaTags.aspx">دریافت تگ های META</a> این نرم افزار اطلاعات مربوط به سایتی خاص را از HTML صفحه دریافت میکند و نام و محتوای 
      آنها را نمایش می دهد
    </li>
    <li><a href="GetAllLinks.aspx"> دریافت لینکها</a> نمایش لینکهای یک سایت</li>
    <li><a href="ModifyPage.aspx">شناسای صفحات وب</a>صفحات وب را دانلود میکند و سپس محتوای آنها را شناسایی می کند ، 
      </li>
  </ul>
  <p>
    موفق باشید
  </p>
  <p style="padding-left: 20px">
    <h3>
      <a href="http://barnamenevisan.org/">برنامه نویسان</a>
    </h3>
    
  </p>

همچنین تگهای مربوط به نمایش لینکهای سایت وارد شده در کنترل Textbox شامل زیر میباشد :

  <h2>
      Get All Links...</h2>
    <p>
      This demo downloads the web page you specify and lists all of the hyperlinks on the page in a bulleted list.
    <p>
      <b>Enter a URL:</b>
      <asp:TextBox ID="txtUrl" runat="server" Columns="50">http://scottonwriting.net/sowblog/</asp:TextBox>
      <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvURL" runat="server" 
        ControlToValidate="txtUrl" ErrorMessage="[Required]" 
        SetFocusOnError="True" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator>
      <asp:RegularExpressionValidator ID="regexpUrl" runat="server" 
        ErrorMessage="[Invalid]" ControlToValidate="txtUrl" Display="Dynamic" 
        SetFocusOnError="True" 
        ValidationExpression="http(s)?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&amp;=]*)?"></asp:RegularExpressionValidator>
      <br />
      <asp:Button ID="btnGetLinks" runat="server" Text="Get Links" 
        onclick="btnGetLinks_Click" />
    </p>
  
    <p>
      <asp:Label ID="lblSummary" runat="server"></asp:Label>
    </p>
  
    <asp:ListView ID="lvLinks" runat="server">
      <LayoutTemplate>
        <ul>
          <asp:PlaceHolder runat="server" ID="itemPlaceholder" />
        </ul>
      </LayoutTemplate>
    
      <ItemTemplate>
        <li>
          <%# Eval("Text") %> - <%# Eval("Url") %>
        </li>
      </ItemTemplate>
    
      <EmptyDataTemplate>
        <p>There were no links found on the web page...</p>
      </EmptyDataTemplate>
    </asp:ListView>

در رویداد کلیک دکمه "GetLinks" میباست دستورات زیر را قرار دهیم :

var webGet = new HtmlWeb();
    var document = webGet.Load(txtUrl.Text);

    // Get <a> tags that have a href attribute and non-whitespace inner text
    var linksOnPage = from lnks in document.DocumentNode.Descendants()
             where lnks.Name == "a" && 
                lnks.Attributes["href"] != null && 
                lnks.InnerText.Trim().Length > 0
             select new
             {
               Url = lnks.Attributes["href"].Value,
               Text = lnks.InnerText
             };

    lblSummary.Text = string.Format("URL {0} loaded in {1:N0} milliseconds. {2:N0} links discovered...",
                    webGet.ResponseUri.ToString(), webGet.RequestDuration, linksOnPage.Count());

    lvLinks.DataSource = linksOnPage;
    lvLinks.DataBind();

تگ مربوط به صفحه دریافت تگهای META شامل زیر میباشد :

 <b>Enter a URL:</b>
    <asp:TextBox ID="txtUrl" runat="server" Columns="50">http://scottonwriting.net/sowblog/</asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvURL" runat="server" 
      ControlToValidate="txtUrl" ErrorMessage="[Required]" 
      SetFocusOnError="True" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator>
    <asp:RegularExpressionValidator ID="regexpUrl" runat="server" 
      ErrorMessage="[Invalid]" ControlToValidate="txtUrl" Display="Dynamic" 
      SetFocusOnError="True" 
      ValidationExpression="http(s)?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&amp;=]*)?"></asp:RegularExpressionValidator>
    <br />
    <asp:Button ID="btnGetMetaTags" runat="server" Text="Get Meta Tags" 
      onclick="btnGetMetaTags_Click" />
  </p>
  <p>
    <asp:Label ID="lblOutput" runat="server" EnableViewState="false"></asp:Label>
  </p>

همچنین دستور مربوط به دریافت کلمات کلیدی نیز شامل زیر میباشد :

var output = new StringBuilder();

    // Get the URL specified
    var webGet = new HtmlWeb();
    var document = webGet.Load(txtUrl.Text);

    output.AppendFormat("<p>The web page at {0} was loaded in {1:N0} milliseconds...</p>", webGet.ResponseUri.ToString(), webGet.RequestDuration);

    // Get <meta> tags
    var metaTags = document.DocumentNode.SelectNodes("//meta");
    var foundAppropriateMetaTag = false;

    if (metaTags != null)
    {
      output.Append("<ul>");

      foreach (var tag in metaTags)
      {
        if (tag.Attributes["name"] != null && tag.Attributes["content"] != null)
        {
          foundAppropriateMetaTag = true;

          output.AppendFormat("<li><b>{0}</b> meta tag found with value: <b>{1}</b></li>",
                    tag.Attributes["name"].Value, tag.Attributes["content"].Value);
        }
      }

      output.Append("</ul>");
    }
    
    if (!foundAppropriateMetaTag)
       output.Append("<p><b>No meta tags found!!</b></p>");

    lblOutput.Text = output.ToString();

 

فایل های ضمیمه