تعریف Delegate و نحوه استفاده از آن در #C

Delegate مقادیری از نوع کلاس است که حاوی جزئیاتی از یک متد نسبت به اطلاعات می باشد .در این مقاله Delegate و نحوه ایجاد آن در #C بیان می شود .

Delegateدرلغت به معنای نماینده است. در #C به معنای الگوی توابع می باشد .

تعریف Delegate

Delegate مقادیری از نوع کلاس است که حاوی جزئیاتی از یک متد نسبت به اطلاعات می باشد . از آن برای استناد متدی  که در زمان اجرا قرارداده شده است استفاده می شود.

 Delegate در #C برای دو هدف استفاده می شود .

از ویژگی های مهم Delegate این است که می تواند برای نگهداری مرجع یک متد به هر کلاس استفاده شود . تنها شرط این است که ورودی ها با ورودی های متد یکسان باشد .

1. Call back

2 .Event handling

ایجاد و استفاده از Delegate شامل 4 مرحله می باشد :

1 . Delegate declaration

2 . Delegate instantiation

3 . Delegate methods definition

4 . Delegate invocation

 

انواع سطح دسترسی برای استفاده از Delegate

Public

Private

Protected

Internal

مثالی از Delegate

  //delegate declaration 
  Delegate voin Sanjibdelegate(); 
  Class A 
  {  //instance delegate method 
    Public void DispalyA() 
    { 
      Console.writeline(“Display A”); 
    } 
  } 
  Class B 
  { 
    //static delegate method 
    Static public void DisplayB() 
    { 
      Console.writeline(“Display B”); 
    } 
  } 
  //delegate instance 
  A mya = new A(); 
  Sanjibdelegate san = new Sanjibdelegate(mya.DisplayA); 
  //static method call here direct with class name. 
  Sanjibdelegate del = new Sanjibdelegate(B.DisplayB);