ایجاد یک فرم wizard در MVC

در این مقاله قصد داریم به پیاده سازی یک فرم wizard ای در Asp.Net .MVC بپردازیم

ایجاد یک فرم wizard در MVC

سلام

دراین پارت از آموزش قصد پیاده سازی چند فرم در یک فرم را داریم که کاربر برای وارد کردن اطلاعات خود بایستی چند مرحله را سپری کند ودر نهایت در یک فرم دیگر تمام مراحلی که گذرانده است  را نمایش دهدالبته بدون آنکه سرور فشاری را متحمل شود این مراحل را پیاده سازی میکنیم.

برای شروع به کار  روی Model راست کلیک کرده و یک کلاس  به نام simpleWizardFormModel ایجاد کنید.

 public class SimpleWizardFormModel : IValidatableObject
  {
    [Required]
    [Display(Name = "نام")]
    public string FirstName { get; set; }

    [Required]
    [Display(Name = "نام خانوادگی")]
    public string LastName { get; set; }

    [Display(Name = "آدرس")]
    public string Address { get; set; }

    [Required]
    [RegularExpression(@"^\d{4}$", ErrorMessage = "باستی حداقل 4 رقم باشد .")]
    [Display(Name = "کد پستی")]
    public string PostalCode { get; set; }

    [Required]
    [Display(Name = "شهر")]
    public string City { get; set; }

    [Display(Name = "تلفن ثابت")]
    public string Phone { get; set; }

    [Display(Name = "همراه")]
    public string Mobile { get; set; }

    [Display(Name = "سن من کمتر از 18 سال است ?")]
    public bool HasTurned18 { get; set; }

    public IEnumerable<ValidationResult> Validate(ValidationContext validationContext)
    {
      if (!HasTurned18)
        yield return new ValidationResult("سن شما باید بالای 18 سال باشد .", new[] { "HasTurned18" });
    }

 

حال یک کنترلر ایجاد کنید و کد های زیر را داخل آن بنویسید.

 public ActionResult Index()
    {
      return View("SimpleWizardForm");
    }

    //
    // POST: /Home/
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(SimpleWizardFormModel model)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        return View("SimpleWizardFormSuccess");
      }

      // Just for testing in order to know when it is the serverside validation that has failed
      ModelState.AddModelError("", "اعتبار سنجی سمت سرور نادرست است ");

      // If we got this far something failed, redisplay form
      return View("SimpleWizardForm", model);
    }

حال در این مرحله یک کنترلر به نام Home از نوع Empty ایجاد میکنیم و کد های زیر را داخل آن مینویسیم

 public class HomeController : Controller
  {
    //
    // GET: /Home/
    public ActionResult Index()
    {
      return View("SimpleWizardForm");
    }

    //
    // POST: /Home/
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(SimpleWizardFormModel model)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        return View("SimpleWizardFormSuccess");
      }

      // Just for testing in order to know when it is the serverside validation that has failed
      ModelState.AddModelError("", "اعتبار سنجی سمت سرور نادرست است ");

      // If we got this far something failed, redisplay form
      return View("SimpleWizardForm", model);
    }
  }

حال یک View از کنترلر خود میسازیم

@model SimpleWizardFormModel
@section head
{
  <style type="text/css">
    .wizard-step { display: none; }
    .wizard-confirmation { display: none; }
    .wizard-nav { }
    .wizard-nav input[type="button"] { width: 100px; }
  </style>
}
@section script
{
  <script type="text/javascript">
    //*SNIP*
  </script>
}
<h2>Simple Wizard Form</h2>
@using (Html.BeginForm())
{
  <fieldset>
    <legend></legend>
    <div class="wizard-step">
      <h4>Personal Details</h4>
      <ol>
        <li>
          @Html.LabelFor(m => m.FirstName)
          @Html.TextBoxFor(m => m.FirstName)
          @Html.ValidationMessageFor(m => m.FirstName)
        </li>
        <li>
          @Html.LabelFor(m => m.LastName)
          @Html.TextBoxFor(m => m.LastName)
          @Html.ValidationMessageFor(m => m.LastName)
        </li>
        <li>
          @Html.LabelFor(m => m.HasTurned18)
          @Html.CheckBoxFor(m => m.HasTurned18)
          @Html.ValidationMessageFor(m => m.HasTurned18)
        </li>
      </ol>
    </div>
    <div class="wizard-step">
      @**SNIP**@
    </div>
    <div class="wizard-step wizard-confirmation">
      <h4>Confirm</h4>
      <div id="field-summary"></div>
      <div id="validation-summary">
        <span class="message-error">Please correct the following errors;</span>
        @Html.ValidationSummary(true)
      </div>
    </div>
    <div class="wizard-nav">
      <input type="button" id="wizard-prev" value="<< Previous" />
      <input type="button" id="wizard-next" value="Next >>" />
      <input type="button" id="wizard-submit" value="Submit" />
    </div>
  </fieldset>
}

 

در Section script میخواهیم Script های که در زیر میسازیم را به آن اضافه کنیم

در این مرحله  میخواهیم توضیحی درباره ساخت Scrip های مورد نیاز برنامه بدهیم

حال یک صفحه Script ایجاد کرده و کد های زیر را در آن اضافه کنید

function DisplayStep() {
  var selectedStep = null;
  var firstInputError = $("input.input-validation-error:first"); // check for any invalid input fields
  if (firstInputError.length) {
    selectedStep = $(".wizard-confirmation");
    if (selectedStep && selectedStep.length) { // the confirmation step should be initialized and selected if it exists present
      UpdateConfirmation();
    }
    else {
      selectedStep = firstInputError.closest(".wizard-step"); // the first step with invalid fields should be displayed
    }
  }
  if (!selectedStep || !selectedStep.length) {
    selectedStep = $(".wizard-step:first"); // display first step if no step has invalid fields
  }

  $(".wizard-step:visible").hide(); // hide the step that currently is visible
  selectedStep.fadeIn(); // fade in the step that should become visible

  // enable/disable the prev/next/submit buttons
  if (selectedStep.prev().hasClass("wizard-step")) {
    $("#wizard-prev").show();
  }
  else {
    $("#wizard-prev").hide();
  }
  if (selectedStep.next().hasClass("wizard-step")) {
    $("#wizard-submit").hide();
    $("#wizard-next").show();
  }
  else {
    $("#wizard-next").hide();
    $("#wizard-submit").show();
  }
}

اولین متد Display Step است در واقع این متد برای موقعی به کار میرود که صفحه کاملا لود شده و باعث اعتبار سنجی فرم ما میشود یعنی در ابتدا چک میکند ورودی های  هر TextBox درست وارد شده است یا نه؟و اگر ورودی هایی که در  textbox  وارد میکنیم دچار خطا باشد این متد باعث میشود تا ورودی ها را  با اطلاعات صحیح وارد نکنید اجازه رفتن به صفحه بعدی را نمیدهد

function PrevStep() {
  var currentStep = $(".wizard-step:visible"); // get current step

  if (currentStep.prev().hasClass("wizard-step")) { // is there a previous step?

    currentStep.hide().prev().fadeIn(); // hide current step and display previous step

    $("#wizard-submit").hide(); // disable wizard-submit button
    $("#wizard-next").show(); // enable wizard-next button

    if (!currentStep.prev().prev().hasClass("wizard-step")) { // disable wizard-prev button?
      $("#wizard-prev").hide();
    }
  }
}

متد PrevStep  : این متد برای رفتن به صفحه قبلی به کار میرود

function NextStep() {
  var currentStep = $(".wizard-step:visible"); // get current step

  var validator = $("form").validate(); // get validator
  var valid = true;
  currentStep.find("input:not(:blank)").each(function () { // ignore empty fields, i.e. allow the user to step through without filling in required fields
    if (!validator.element(this)) { // validate every input element inside this step
      valid = false;
    }
  });
  if (!valid)
    return; // exit if invalid

  if (currentStep.next().hasClass("wizard-step")) { // is there a next step?

    if (currentStep.next().hasClass("wizard-confirmation")) { // is the next step the confirmation?
      UpdateConfirmation();
    }

    currentStep.hide().next().fadeIn(); // hide current step and display next step

    $("#wizard-prev").show(); // enable wizard-prev button

    if (!currentStep.next().next().hasClass("wizard-step")) { // disable wizard-next button and enable wizard-submit?
      $("#wizard-next").hide();
      $("#wizard-submit").show();
    }
  }
}

متد Next Step:این متد همانند  بالا عمل میکند با این تفاوت که اجاز ه رفتن به صفحه بعد را به کاربر میدهد فقط این نکته را یاد آوری کنیم که متد Next Step باعث میشود تا زمانی که کاربر اطلاعات درست در ورودی ها وارد نکند، اجازه رفتن به صفحه بعد را نمیدهد.

function Submit() {
  if ($("form").valid()) { // validate all fields, including blank required fields
    $("form").submit();
  }
  else {
    DisplayStep(); // validation failed, redisplay correct step
  }
}
  

Submit: برای ذخیره  اطلاعات وارد شده طی مراحل مختلف کاربرد دارد.

 

function UpdateConfirmation() {
  UpdateValidationSummary();
  var fieldList = $("<ol/>");
  $(".wizard-step:not(.wizard-confirmation)").find("input").each(function () {
    var input = this;
    var value;
    switch (input.type) {
    case "hidden":
      return;
    case "checkbox":
      value = input.checked;
      break;
    default:
      value = input.value;
    }
    var name = $('label[for="' + input.name + '"]').text();
    fieldList.append("<li><label>" + name + "</label><span>" + value + "&nbsp;</span></li>");
  });
  $("#field-summary").children().remove();
  $("#field-summary").append(fieldList);
}

function UpdateValidationSummary() {
  var validationSummary = $("#validation-summary");
  if (!validationSummary.find(".validation-summary-errors").length) { // check if validation errors container already exists, and if not create it
    $('<div class="validation-summary-errors"><ul></ul></div>').appendTo(validationSummary);
  }
  var errorList = $(".validation-summary-errors ul");
  errorList.find("li.field-error").remove(); // remove any field errors that might have been added earlier, leaving any server errors intact
  $('.field-validation-error').each(function () {
    var element = this;
    $('<li class="field-error">' + element.innerText + '</li>').appendTo(errorList); // add the current field errors
  });
  if (errorList.find("li").length) {
    $("#validation-summary span").show();
  }
  else {
    $("#validation-summary span").hide();
  }
}

 متدUpdateValidateionSummary گزارشی از کارهایی که طی مراحل مختلف انجام داده ایم را به نمایش میگذارد

 

$(function () {
  // attach click handlers to the nav buttons
  $("#wizard-prev").click(function () { PrevStep(); });
  $("#wizard-next").click(function () { NextStep(); });
  $("#wizard-submit").click(function () { Submit(); });

  // display the first step (or the confirmation if returned from server with errors)
  DisplayStep();
});

قطعه کد های  بالا برای مراحل "بعدی"، قلبی، و ذخیره به کار میرود

حال از برنامه اجرا بگیرید

تصویر 1 یکی از مراحل است و تصویر 2  گزارشی از مراحل انجام شده است

فایل های ضمیمه