تبدیل فینگیلیش به فارسی توسط jsapi گوگل

دوشنبه 1 تیر 1394

در این مقاله نحوه تبدیل حروف فینگیلیش را به فارسی توسط api ارائه شده توسط گوگل بررسی خواهیم کرد .

تبدیل فینگیلیش به فارسی توسط jsapi گوگل

ابتدا با api را فراخوانی کنیم

 <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi">

سپس از تابع زیر برای فراخوانی api استفاده میکنیم

  <script type="text/javascript">
    // Load the Google Transliterate API
    google.load("elements", "1", {
      packages: "transliteration"
    });

    function onLoad() {
      var options = {
        sourceLanguage:
        google.elements.transliteration.LanguageCode.ENGLISH,
        destinationLanguage:
        [google.elements.transliteration.LanguageCode.PERSIAN],
        shortcutKey: 'ctrl+g',
        transliterationEnabled: true
      };

      // Create an instance on TransliterationControl with the required
      // options.
      var control =
      new google.elements.transliteration.TransliterationControl(options);

      // Enable transliteration in the textbox with id
      // 'transliterateTextarea'.
      control.makeTransliteratable(['transliterateTextarea']);
    }
    google.setOnLoadCallback(onLoad);
  </script> 

 

صفحه کامل به شکل زیر است

 

ایمان مدائنی

نویسنده 1242 مقاله در برنامه نویسان
 • HTML
 • 1k بازدید
 • 2 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید