نحوه ایجاد مسیر پویا (Dynamically) و ذخیره تصویر در پوشه با استفاده از ASP.NET

در این مقاله نحوه ایجاد مسیر پویا و ذخیره تصاویر در یک پوشه را با استفاده از ASP.NET را خواهید آموخت.

نحوه ایجاد مسیر پویا (Dynamically) و ذخیره تصویر در پوشه با استفاده از ASP.NET

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد یک مسیر برای ذخیره تصویر و همچنین ذخیره آدرس تصویر در بانک اطلاعاتی را آموزش دهیم.

پیش نیازها:

1- ایجاد یک مسیر برای ذخیره تصویر

2- ذخیره تصویر در پوشه

3- ذخیره آدرس تصویر در بانک اطلاعاتی

برای شروع کار ابتدا جدول زیر را در بانک اطلاعاتی ایجاد کنید.

create table ImageUpload 
( 
  Sr_No int identity, 
  Pictures varchar(500) 
) 

در قدم بعدی یک پروژه تحت وب ایجاد کنید. یک WebForm به پروژه اضافه کنید. و کدهای زیر را به آن بیافزایید.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm2.aspx.cs" Inherits="SaveImage.WebForm2" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style type="text/css"> 
      .Heading 
      { 
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; font-style: normal;  
        font-variant: normal; text-transform: capitalize; color: #808080; 
        text-align:center; 
        height:30px; 
        padding-top:15px; 
        margin:10px; 
        background-color:Gray; 
      } 
      .Content 
      { 
        margin:10px; 
        height:400px; 
         
      } 
    .style1 
    { 
      width: 545px; 
    } 
    .style2 
    { 
      width: 151px; 
    } 
    .style3 
    { 
      width: 126px; 
    } 
    </style>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
  <div style="height: 783px"> 
      <div class="Heading"> 
        ذخیره تصویر در بانک اطلاعاتی</div> 
        <div class="Content"> 
        <br /> 
          <table style="width:100%;"> 
            <tr> 
              <td class="style3"> 
                 </td> 
              <td class="style1"> 
                <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="293px" Width="584px" /> 
              </td> 
              <td> 
                 </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="style3"> 
                 </td> 
              <td class="style1">
                <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> 
                <asp:Button ID="btnUpload" runat="server" BackColor="#009933" Font-Bold="True"  
                  ForeColor="White" Height="30px" onclick="btnUpload_Click" Text="آپلود"  
                  Width="100px" /> 
                <asp:Button ID="btnSave" runat="server" BackColor="#009900" Font-Bold="True"  
                  ForeColor="White" Height="30px" onclick="btnSave_Click" Text="ذخیره"  
                  Width="100px" /> 
              </td> 
              <td> 
                 </td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="style3"> 
                 </td> 
              <td class="style1"> 
                <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" Visible="False"></asp:Label> 
              </td> 
              <td> 
                 </td> 
            </tr> 
          </table> 
        </div> 
   
    </div>
  </form>
</body>
</html>

حال یک پوشه به پروژه اضافه کنید. در واقع این پوشه مسیر ذخیره تصاویر خواهد بود.

 

قدم سوم درج کدهای زیر در صفحه دستورات WebForm است.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace SaveImage
{
  public partial class WebForm2 : System.Web.UI.Page
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["CONN"].ConnectionString.ToString());

    string ImageStr;
    string OldImg;

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (FileUpload1.HasFile)
        {
          string dirUrl = "Uploads" + this.Page.User.Identity.Name;

          string dirPath = Server.MapPath(dirUrl);

          // ابتدا مسیر ذخیره تصویر را بررسی می کند که اگر مسیری وجود نداشت یک مسیر ایجاد کند. 
           

          if (!Directory.Exists(dirPath))
          {
            Directory.CreateDirectory(dirPath);
          }

          // ذخیره فایل در پوشه 

          string fileUrl = dirUrl + "/" + Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName);
          FileUpload1.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath(fileUrl));

          //نمایش تصویر بعد از آپلود
           
          Image1.ImageUrl = fileUrl;
        }
      }
      catch (Exception Exc)
      {
        Label1.ForeColor = Color.Red;
        Label1.Text = "Application Error : " + Exc.Message;
      } 
    }

    protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try 
    { 
      con.Open(); 
 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select Pictures from ImageUpload where Pictures='"+Image1.ImageUrl+"' ", con); 
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
 
      if (dr.Read()) 
      { 
        
        // بررسی شود که آیا تصویر در در بانک اطلاعاتی موجود است یا خیر
        OldImg = dr["Pictures"].ToString(); 
         
        if (OldImg == Image1.ImageUrl) 
        { 
          ScriptManager.RegisterStartupScript(this, this.GetType(), "msg", "alert('This Image Already Exist.')", true);  
        } 
                
      } 
 
      else  
      { 
        // If not avaliable, then insert it path to the database 
        //اگر تصویر در بانک اطلاعاتی موجود نبود مسیر تصویر کنونی را در بانک اطلاعاتی ذخیره می کند.
        dr.Close(); 
        SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("insert into ImageUpload values('" + Image1.ImageUrl + "')", con); 
        cmd1.ExecuteNonQuery(); 
      } 
       
      con.Close(); 
    } 
    catch (Exception Exc) 
    { 
      Label1.ForeColor = Color.Red; 
      Label1.Text = "Application Error." + Exc.Message; 
    } 
  } 
    }
  }

حال اجرای برنامه را خواهیم دید.

تعدادی تصویر را بعد از اجرای برنامه آپلود کنید و خروجی را ببینید.

 

حال می بینید که آدرس تصاویر در بانک اطلاعاتی نیز ذخیره شده اند.

 

فایل های ضمیمه