ساخت owl carousel داینامیک از بانک اطلاعاتی

در این مقاله نحوه ساخت یک crousel زیبا به صورت dynamic از بانک اطلاعاتی را آموزش خواهیم داد .

ساخت owl carousel داینامیک از بانک اطلاعاتی

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ابتدا یک بانک اطلاعاتی با نام owlcarousel_DB ایجاد میکنیم .

سپس یک جدول با نام Images ایجاد میکنیم و نام تصاویر خود را در آن وارد میکنیم .

 

میتوانید یک دیتابیس با نام owlcarousel_DB ایجاد کنید و اسکریپت زیر را روی ان اجرا کنید .


USE [owlcarousel_DB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Images]  Script Date: 06/28/2015 09:45:16 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Images](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[ImageName] [varchar](150) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Images] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Images] ON
INSERT [dbo].[Images] ([ID], [ImageName]) VALUES (1, N'owl2.jpg')
INSERT [dbo].[Images] ([ID], [ImageName]) VALUES (2, N'owl4.jpg')
INSERT [dbo].[Images] ([ID], [ImageName]) VALUES (3, N'owl5.jpg')
INSERT [dbo].[Images] ([ID], [ImageName]) VALUES (4, N'owl6.jpg')
INSERT [dbo].[Images] ([ID], [ImageName]) VALUES (5, N'owl7.jpg')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Images] OFF

 

سپس سک پروژه با نام owlcarousel_Example ایجاد میکنیم و در آن یک صفحه با نام Default.aspx اسجاد میکنیم .

فایل های اصلی Carousel را از سایت owlgraphic.com دانلود میکنیم . (در فایل ضمیمه قرار داده ایم)

سپس پوشه های اصلی را پروژه خود اضافه میکنیم .

در مرحله رفرنس ها را به صفحه اضافه میکنیم .

  <title>مرجع تخصصی برنامه نویسان</title>
  <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,300,600,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link href="/assets/css/bootstrapTheme.css" rel="stylesheet">
  <link href="/assets/css/custom.css" rel="stylesheet">

  <!-- Owl Carousel Assets -->
  <link href="/owl-carousel/owl.carousel.css" rel="stylesheet">
  <link href="/owl-carousel/owl.theme.css" rel="stylesheet">

  <!-- Prettify -->
  <link href="/assets/js/google-code-prettify/prettify.css" rel="stylesheet">


  <!-- Le fav and touch icons -->
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="/assets/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/assets/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/assets/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/assets/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png">

 

در مرحله بعد یک SqlDataSource که به جدول Images متصل شده است و یک Repeater در صفحه قرار میدهیم .

کد های Repeater به شکل زیر است

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1">
  <ItemTemplate>
     <div class="item"><img src='<%#"/Images/"+Eval("ImageName") %>' alt="Owl Image"></div>
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>

 

خروجی کار به شکل زیر است

فایل های ضمیمه