نحوه ایجاد یک GridView به صورت Modal Pop-Up بر روی یک Gridview دیگر

در این مقاله خواهیم آموخت که چگونه می توانیم یک GridView به صورت Modal Pop-Up بر روی یک Gridview دیگر ایجاد کنیم.

نحوه ایجاد یک GridView به صورت Modal Pop-Up بر روی یک Gridview دیگر

در این مقاله نشان میدهیم که با استفاده از bootstrap چگونه می توانیم  یک GridView به صورت Modal Pop-Up بر روی یک Gridview دیگر با کلیک برروی link button نمایش دهیم.

خواهیم آموخت که یک صفحه pop-up بعد از کلیک برروی link button که در کنار اولین Grid قرار دارد نمایش دهیم. صفحه Grid دوم در یک modal-popup از bootstrap باز می شود. Bootstrap برای طراحی صفحات واکنش گرای سایت بسیار مناسب است. در اینجا از کتابخانه jQuery و Bootstrap استفاده کرده ایم.

در صفحه Design در بخش head کتابخانه موردنظر را اضافه کنید. همچنین می توانید این کتابخانه را در کد خود دانلود کرده و به پروژه اضافه کنید.

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 
    <!-- Optional theme --> 
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css"> 
      <!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>

 

صفحه موردنظر را با توجه به کدهای زیر طراحی کنید.

<body dir="rtl" >
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:GridView ID="GridView1" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" runat="server">
        <Columns>
          <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="نام محصول" />
          <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="تعداد" />
          <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="قیمت" />
          <asp:TemplateField HeaderText="نمایش جزئیات">
            <ItemTemplate>
              <asp:LinkButton ID="lnkdelete" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">نمایش اطلاعات</asp:LinkButton>
            </ItemTemplate>
          </asp:TemplateField>
        </Columns>
      </asp:GridView>
    </div>
    <!-- کدهای مربوط به bootstrp modal popup -->
    <div id="myModal" class="modal fade">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
            <h4 class="modal-title">مرجع تخصصی برنامه نویسان</h4>
          </div>
          <div class="modal-body" style="overflow-y: scroll; max-height: 85%; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;">
            <asp:Label ID="lblmessage" runat="server" ClientIDMode="Static"></asp:Label>
            <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False">
              <Columns>
                <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="نام محصول"></asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Quantity" HeaderText="تعداد"></asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="قیمت"></asp:BoundField>
              </Columns>
            </asp:GridView>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">بستن</button>
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    
  </form>
</body>

 

حال به صفحه دستورات رفته و فضای نام موردنظر را به آن اضافه کنید و دستورات را در آن درج کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class GridviewPopup : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      BindGridView1();
    }
  }

  protected void BindGridView1() {
    DataSet ds = new DataSet();
    DataTable dt;
    DataRow dr;
    DataColumn pName;
    DataColumn pQty;
    DataColumn pPrice;
    int i = 0;
    dt = new DataTable();
    pName = new DataColumn("Product_Name", Type.GetType("System.String"));
    pQty = new DataColumn("Quantity", Type.GetType("System.Int32"));
    pPrice = new DataColumn("Price", Type.GetType("System.Int32"));
    dt.Columns.Add(pName);
    dt.Columns.Add(pQty);
    dt.Columns.Add(pPrice);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 1";
    dr["Quantity"] = 2;
    dr["Price"] = 200;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 2";
    dr["Quantity"] = 5;
    dr["Price"] = 480;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 3";
    dr["Quantity"] = 8;
    dr["Price"] = 100;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 4";
    dr["Quantity"] = 2;
    dr["Price"] = 500;
    dt.Rows.Add(dr);
    ds.Tables.Add(dt);
    GridView1.DataSource = ds.Tables[0];
    GridView1.DataBind();
  }
  protected void BindGrid2() {
    DataSet ds = new DataSet();
    DataTable dt;
    DataRow dr;
    DataColumn pName;
    DataColumn pQty;
    DataColumn pPrice;
    int i = 0;
    dt = new DataTable();
    pName = new DataColumn("Product_Name", Type.GetType("System.String"));
    pQty = new DataColumn("Quantity", Type.GetType("System.Int32"));
    pPrice = new DataColumn("Price", Type.GetType("System.Int32"));
    dt.Columns.Add(pName);
    dt.Columns.Add(pQty);
    dt.Columns.Add(pPrice);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "پیراهن مردانه";
    dr["Quantity"] = 2;
    dr["Price"] = 200;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "کفش ورزشی";
    dr["Quantity"] = 5;
    dr["Price"] = 480;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "تی شرت";
    dr["Quantity"] = 8;
    dr["Price"] = 100;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "شلوار جین";
    dr["Quantity"] = 2;
    dr["Price"] = 500;
    dt.Rows.Add(dr);
    ds.Tables.Add(dt);
    GridView2.DataSource = ds.Tables[0];
    GridView2.DataBind();
  }
  protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
  {
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
    {
      
      string username = Convert.ToString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "Product_Name"));
      LinkButton lnkbtnresult = (LinkButton)e.Row.FindControl("lnkdelete");  
      BindGrid2();
    }
  }
}

 

خروجی:

خروجی برنامه بعد از نمایش Modal Pop-Up:

نکات قابل توجه:

1- در اینجا آموختید که چگونه می توانید در ASP.NET با استفاده از BootStrap یک modal pop-up نمایش دهید.

2- همینطور آموختید که چگونه میتوانید در کنار Grid، با استفاده از link-button یک Grid دیگر نمایش دهید.

 

فایل های ضمیمه