تغییر رنگ آیتم انتخابی در منو

هنگامی یک منو در صفحه قرار میدهیم .با کلیک بر روی منو و رفتن به صفحه مورد نظر می خواهیم آیتم انتخاب شده تغییر رنگ دهد . در این مقاله با ذکر یک مثال این عملیات را شرح خواهیم داد

تغییر رنگ آیتم انتخابی در منو

در ابتدا ما یک MasterPage ایجاد میکنیم .سپس داخل این MasterPage یک کنترل Menu قرار میدهیم .


<asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" ShowStartingNode="false" />
<asp:Menu ID="Menu" runat="server" DataSourceID="SiteMapDataSource1" Orientation="Horizontal"
  OnMenuItemDataBound="OnMenuItemDataBound">
  <LevelMenuItemStyles>
    <asp:MenuItemStyle CssClass="main_menu" />
    <asp:MenuItemStyle CssClass="level_menu" />
  </LevelMenuItemStyles>
</asp:Menu>

sitemap فقط یک نقشه از سایت میباشد .فایل XML که شامل تمامی صفحات سایت می باشد .هنگامی که یک صفحه به سایت اضافه شد ، میبایست یک node در فایل XML مربوط به نقشه سایت اضافه کنید .

فایل XML زیر شامل تگ های مربوط به صفحات مختلف میباشد :


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
 <siteMapNode url=""title="Home" description="">
  <siteMapNode url="Home.aspx" title="Home" description="Home Page" />
  <siteMapNode url="javascript:;" title="Services" description="Services Page">
   <siteMapNode url ="Consulting.aspx" title="Consulting" description="Consulting Page"></siteMapNode>
   <siteMapNode url ="Outsourcing.aspx" title="Outsourcing" description="Outsourcing Page"></siteMapNode>
  </siteMapNode>
  <siteMapNode url="About.aspx" title="About" description="About Us Page" />
  <siteMapNode url="Contact.aspx" title="Contact" description="Contact Us Page" />
 </siteMapNode>
</siteMap>

برای تغییر نمای منو سایت باید از Style استفاده کنیم ، در این مثال ما style مربوطه را در قسمت head صفحه master قرار داده ایم .اما توصیه میشود که یک فایل Css جدا ایجاد کرده و لینک آنرا به صفحه اضافه نماییم .


<style type="text/css">
  body
  {
    font-family: Arial;
    font-size: 10pt;
  }
  .main_menu
  {
    width: 100px;
    background-color: #8AE0F2;
    color: #000;
    text-align: center;
    height: 30px;
    line-height: 30px;
    margin-right: 5px;
  }
  .level_menu
  {
    width: 110px;
    background-color: #000;
    color: #fff;
    text-align: center;
    height: 30px;
    line-height: 30px;
    margin-top: 5px;
  }
  .selected
  {
    background-color: #852B91;
    color: #fff;
  }
</style>

تغییر رنگ آیتم انتخاب شده از منو

در داخل تگ مورد نظر از رویداد OnMenuItemDataBound استفاده کرده ایم .

دستور #C :


protected void OnMenuItemDataBound(object sender, MenuEventArgs e)
{
  if (SiteMap.CurrentNode != null)
  {
    if (e.Item.Text == SiteMap.CurrentNode.Title)
    {
      if (e.Item.Parent != null)
      {
        e.Item.Parent.Selected = true;
      }
      else
      {
        e.Item.Selected = true;
      }
    }
  }
}

دستور VB.Net :


Protected Sub OnMenuItemDataBound(sender As Object, e As MenuEventArgs)
  If SiteMap.CurrentNode IsNot Nothing Then
    If e.Item.Text = SiteMap.CurrentNode.Title Then
      If e.Item.Parent IsNot Nothing Then
        e.Item.Parent.Selected = True
      Else
        e.Item.Selected = True
      End If
    End If
  End If
End Sub

 

فایل های ضمیمه