تنظیم مقدار پیش فرض DropDownList در Asp.Net

این مقاله نحوه افزودن مقدار پیش فرض در بخش دستورات زمانیکه DropDownList از بانک اطلاعاتی پر می شود ، ارائه می کند.

بطور کلی، می خواهیم مقدار پیش فرض مانند "لطفا انتخاب کنید" داشته باشیم . اکنون می خواهیم نحوه افزودن مقدار پیش فرض در بخش دستورات زمانیکه DropDownList از بانک اطلاعاتی پر می شود  را توضیح دهیم .

بانک اطلاعاتی

در این قسمت جدولی با نام Customers در بانک اطلاعاتی ایجاد کنید .

اطلاعاتی را درون جدول وارد کنید.

بخش  HTML

بخش HTML شامل یک ASP.Net DropDownList است که از بانک اطلاعاتی پر می شود .

<asp:DropDownList ID = "ddlCustomers" runat="server">

</asp:DropDownList>

 

فضای نام (Namespace)

اکنون می بایست این فضای نام ها را وارد کنید .

#C

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Data.SqlClient;

 

VB.Net

Imports System.Data

Imports System.Configuration

Imports System.Data.SqlClient

 

پر کردن کنترل DropDownList از بانک اطلاعاتی و تنظیمات مقادیر پیش فرض در  ASP.Net

درون رویداد Page Load صفحه DropDownList با مقادیر جدول Customers پر می شود .

مقادیر ستون های CustomerId و Name از بانک اطلاعاتی با استفاده از SqlDataReader گرفته شده است و به خصوصیات DataTextField و DataValueField کنترل DropDownList اختصاص داده شده است .

DataTextField - مقادیر ستونی که با DataTextField تنظیم شده است  برای کاربر قابل مشاهده هستند .

DataValueField - مقادیر ستونی که با DataValueField تنظیم شده است برای کاربر قابل مشاهده نیستند .بطورکلی ، ستون کلید اصلی یا ID به عنوان مقدار منحصر بفرد کنترل DropDownLis تنظیم شده است .

به محض اینکه رکورد ها از DataBase پرشوند ، مقدار پیش فرض در اولین موقعیت قرار می گیرد .

#C


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
    {
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT CustomerId, Name FROM Customers"))
      {
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
        cmd.Connection = con;
        con.Open();
        ddlCustomers.DataSource = cmd.ExecuteReader();
        ddlCustomers.DataTextField = "Name";
        ddlCustomers.DataValueField = "CustomerId";
        ddlCustomers.DataBind();
        con.Close();
      }
    }
    ddlCustomers.Items.Insert(0, new ListItem("--لطفا انتخاب کنید--", "0"));
  }
}

 

VB.Net


Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not Me.IsPostBack Then
    Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
    Using con As New SqlConnection(constr)
      Using cmd As New SqlCommand("SELECT CustomerId, Name FROM Customers")
        cmd.CommandType = CommandType.Text
        cmd.Connection = con
        con.Open()
        ddlCustomers.DataSource = cmd.ExecuteReader()
        ddlCustomers.DataTextField = "Name"
        ddlCustomers.DataValueField = "CustomerId"
        ddlCustomers.DataBind()
        con.Close()
      End Using
    End Using
    ddlCustomers.Items.Insert(0, New ListItem("--لطفا انخاب کنید--", "0"))
  End If
End Sub

 


فایل های ضمیمه