نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013

چهارشنبه 17 تیر 1394

نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013

برای نصب Report Server بایستی بر روی سروری که دیتابیس Report Server قرار دارد دو Feature ذیل نصب شود که این سرویس ها را می توانید با استفاده از فایل Setup نرم افزار Microsoft Sql Server 2012 نصب کنید : 

1-  Reporting service - SharePoint
2-Reporting services Add-in for SharePoint Products

 


ولی بر روی سرور شیرپوینت تنها Feature ذیل الزامی است : 
Reporting services Add-in for SharePoint Products
و در نهایت برای فعال سازی سرویس Reporting Service بر روی سرور شیرپوینت با استفاده از Sharepoint PowerShell(البته دقت کنید Run As Administrator اجرا کنید) : 
1- Install-SPRSService
2- Install-SPRSServiceProxy
3-get-spserviceinstance -all |where {$_.TypeName -like "SQL Server Reporting*"} | Start-SPServiceInstance


حال بایستی به مسیر ذیل رفته و یک SQL Server Reporting Service Service Application ایجاد کنید و تنظیمات مورد نیازتان را وارد کنید : 
 
Central Administration  -> Manage Service Application -> New
 
 
  

محسن اشکبوس

نویسنده 8 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

تاکنون هیچ کاربری از این پست تشکر نکرده است

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید