Reset کردن پسورد فارم(Passphrase) شیرپوینت

چهارشنبه 17 تیر 1394

Reset کردن پسورد فارم(Passphrase) شیرپوینت

1- SharePoint 2010 Management Shell را از مسیر ذیل را باز کنید : 

 Start > All Programs > Microsoft SharePoint 2010 Products > SharePoint 2010 Management Shell

2- دستور ذیل را تایپ و اجرا کنید : 

$passphrase = ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force
3- پسورد جدید را تایپ فرمایید.
4- دستور ذیل را تایپ و اجرا کنید : 
Set-SPPassPhrase -PassPhrase $passphrase -Confirm
5- مجددا پسورد جدید را وارد کنید.
6- در صورتی که از شما سوالی کرد Y را بزنید.


 

محسن اشکبوس

نویسنده 8 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

تاکنون هیچ کاربری از این پست تشکر نکرده است

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید