Reset کردن پسورد فارم(Passphrase) شیرپوینت

Reset کردن پسورد فارم(Passphrase) شیرپوینت

1- SharePoint 2010 Management Shell را از مسیر ذیل را باز کنید : 

 Start > All Programs > Microsoft SharePoint 2010 Products > SharePoint 2010 Management Shell

2- دستور ذیل را تایپ و اجرا کنید : 

$passphrase = ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force
3- پسورد جدید را تایپ فرمایید.
4- دستور ذیل را تایپ و اجرا کنید : 
Set-SPPassPhrase -PassPhrase $passphrase -Confirm
5- مجددا پسورد جدید را وارد کنید.
6- در صورتی که از شما سوالی کرد Y را بزنید.