پروژه ی حضور و غیاب اساتید

پروژه ی حضور و غیاب اساتید

پروژه ی حضور و غیاب اساتید

 

بانک اطلاعاتی : اکسس

ایده های جالی

توی طراحی و اجرای عملیات CRUD در رابط گرافیکی دارد.

منبع برنامه :http://csharp2012.blogfa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل های ضمیمه