تنظیمات web.config جهت آپلود فایل ها با حجم بالا

در این مقاله قصد داریم تنظیمات وب کانفیگ را جهت آپلود فایل ها با حجم بالا بررسی کنیم .

کد ها زیر را به web.config اضافه کنید  <system.web> 
    <httpRuntime maxRequestLength="1048576" executionTimeout="600" /> 
  </system.web> 
  <system.webServer> 
    <security> 
     <requestFiltering><requestLimits maxAllowedContentLength="3000000000" /></requestFiltering> 
    </security> 
  </system.webServer> 

قسمت maxRequestLength  حداکثر سایز فایل بر حسب کیلوبایت می باشد .

و executionTimeout حداکثر زمان جهت آپلود بر اساس میلی ثانیه می باشد .  <httpRuntime maxRequestLength="1048576" executionTimeout="600" />