مرتب نمودن گریدویو در ASP.net

در این مقاله از یک GridView و رویداد مرتب نمودن آن استفاده خواهیم کرد. سپس کدهایی برای رویداد مرتب کردن بر اساس حروف الفبا انجام نوشته می شود.

مرتب نمودن گریدویو در ASP.net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

مراحل کار

گام 1

ساخت بانک اطلاعاتی

یک بانک اطلاعاتی با نام SortingGridView_DB ساخته و یک جدول مانند زیر در آن طراحی می نماییم :

آن را پر می نماییم :

کسانی که وقت کافی برای ساخت بانک و جداول ندارند می توانند فایل نصبی موجود در پوشه ضمیمه را نصب کنند سپس از این قسمت شروع به ساخت پروژه نمایند.

گام 2

ویژوال استادیو را باز کرده و یک پروژه WebForm با نام gridviewsorting_demo ایجاد می نماییم.

بانک اطلاعاتی را به پروژه اضافه می نماییم.

رشته اتصال :
 

      SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=SortingGridView_DB;User ID=sa;Password=123");

گام 3

فایل gridviewsorting_demo.aspx را باز کرده و دیزاین را می سازیم که شامل گریدویو می باشد.

Gridviewsorting_demo.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
   
    <table style="width:100%;"> 
      <tr> 
        <td> 
           </td> 
        <td> 
           </td> 
        <td> 
           </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
           </td> 
        <td> 
          <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowSorting="True"  
            AutoGenerateColumns="False" BackColor="White" BorderColor="#999999"  
            BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" CellPadding="3" DataKeyNames="id"  
            ForeColor="Black" GridLines="Vertical" onsorting="GridView1_Sorting"> 
            <AlternatingRowStyle BackColor="#CCCCCC" /> 
            <Columns> 
              <asp:TemplateField HeaderText="Id" SortExpression="id"> 
                <%--<EditItemTemplate> 
                  <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:TextBox> 
                </EditItemTemplate>--%> 
                <ItemTemplate> 
                  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:Label> 
                </ItemTemplate> 
              </asp:TemplateField> 
              <asp:TemplateField HeaderText="First Name" SortExpression="fname"> 
                <EditItemTemplate> 
                  <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("fname") %>'></asp:TextBox> 
                </EditItemTemplate> 
                <ItemTemplate> 
                  <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("fname") %>'></asp:Label> 
                </ItemTemplate> 
              </asp:TemplateField> 
              <asp:TemplateField HeaderText="Last Name" SortExpression="lname"> 
                <EditItemTemplate> 
                  <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Text='<%# Bind("lname") %>'></asp:TextBox> 
                </EditItemTemplate> 
                <ItemTemplate> 
                  <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("lname") %>'></asp:Label> 
                </ItemTemplate> 
              </asp:TemplateField> 
              <asp:TemplateField HeaderText="City" SortExpression="city"> 
                <EditItemTemplate> 
                  <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:TextBox> 
                </EditItemTemplate> 
                <ItemTemplate> 
                  <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:Label> 
                </ItemTemplate> 
              </asp:TemplateField> 
            </Columns> 
            <FooterStyle BackColor="#CCCCCC" /> 
            <HeaderStyle BackColor="Black" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <PagerStyle BackColor="#999999" ForeColor="Black" HorizontalAlign="Center" /> 
            <SelectedRowStyle BackColor="#000099" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
            <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F1F1F1" /> 
            <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#808080" /> 
            <SortedDescendingCellStyle BackColor="#CAC9C9" /> 
            <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#383838" /> 
          </asp:GridView> 
        </td> 
        <td> 
           </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
           </td> 
        <td> 
           </td> 
        <td> 
           </td> 
      </tr> 
    </table> 
   
  </div> 
  </form> 
    <a href="http://www.barnamenevisan.org">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a>

</body> 
</html> 

SortExpression عملیات مرتب سازی را روی فیلدهای ما انجام می دهد.

دیزاین شما مانند زیر خواهد شد :

هنگامی که از SortExpression استفاده می کنید خواهید دید که سر تیتر های (Header Text) گریدویو شامل زیر خط می شوند.

 


گام 4

gridviewsorting_demo.aspx.cs

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!Page.IsPostBack)
    {
      refreshdata();
    }

  }
    public void refreshdata()
    {

      SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=SortingGridView_DB;User ID=sa;Password=123");
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_data", con);
      SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      sda.Fill(dt);
      GridView1.DataSource = dt;
       GridView1.DataBind();
       ViewState["dirState"] = dt;
       ViewState["sortdr"] = "Asc";
      
    
    }
    protected void GridView1_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)
    {
      DataTable dtrslt= (DataTable)ViewState["dirState"];
      if (dtrslt.Rows.Count > 0)
      {
        if (Convert.ToString(ViewState["sortdr"]) == "Asc")
        {
          dtrslt.DefaultView.Sort = e.SortExpression + " Desc";
          ViewState["sortdr"] = "Desc";
        }
        else
        {
          dtrslt.DefaultView.Sort = e.SortExpression + " Asc";
          ViewState["sortdr"] = "Asc";
        }
        GridView1.DataSource = dtrslt;
        GridView1.DataBind(); 
      
        
      }

    }
}

 

خروجی

فایل های ضمیمه