تغییر Branding-text در Sharepoint

در این مقاله نحوه تغییر Branding-text در Sharepoint را آموزش می دهیم.

قبل از تغییر

image

بعد از تغییر

image

برای اینکار کافی است کد زیر را در Sharepoint Power Shell وارد کنید،به جای http://tozit-sp:2015 ، آدرس سایت شیرپوینتی خود را وارد کنید :

$webApp = Get-SPWebApplication http://tozit-sp:2015
$webApp.SuiteBarBrandingElementHtml = "Awesome Text Goes Here"
$webApp.Update()