ساخت فرم های Ajax در Asp.Net MVC

در این مقاله با نحوه استفاده از Ajax From ها در Asp.Net MVC را مشاهده خواهید کرد ، و با Redirect کردن توسط JavaScript آشنا خواهید شد.

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

 

در ابتدا کلاسی برای پاسخ گویی به درخواستی که به وسیله POST برای ما ارسال شده است ایجاد می کنیم، 

namespace AjaxForm.Serialization 
{ 
  public class ResponseData<T> 
  { 
    public T Data { get; set; } 
    public string RedirectUrl { get; set; } 
    public bool IsSuccess { get { return this.Data == null; } } 
  }   
} 


برای پاسخ گویی به صورت Json باید ابتدا Newtonsoft.Json.5.0.8 را با nuget به پروژه اضافه کنیم تا بتوانیم با فرمت Json و داده های آن کار کنیم.

برای اینکار کافیست دستور زیر را از طریق Nuget Package Mannager Concole وارد کرده تا به پروژه افزوده Newtonsoft.Json.5.0.8 شود.

Install-Package Newtonsoft.Json

سپس کلاسی دلخواه برای ایجاد درخواست می نویسیم و کلاس را از کلاس JsonResult ارث بری می کنیم و سپس از طریق قطعه کد کلاس ایجاد شده را کامل می کنیم.

 

using Newtonsoft.Json; 
using Newtonsoft.Json.Serialization; 
using System; 
using System.IO; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace AjaxForm.Serialization 
{ 
  public class JsonNetResult : JsonResult 
  { 
    public JsonNetResult() 
    { 
      Settings = new JsonSerializerSettings 
      { 
        ReferenceLoopHandling = ReferenceLoopHandling.Error, 
        ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver() 
      }; 
    } 
 
    public JsonSerializerSettings Settings { get; private set; } 
 
    public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 
    { 
      if (context == null) 
      { 
        throw new ArgumentNullException("context"); 
      } 
      if (this.JsonRequestBehavior == JsonRequestBehavior.DenyGet && string.Equals(context.HttpContext.Request.HttpMethod, "GET", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) 
      { 
        throw new InvalidOperationException("JSON GET is not allowed"); 
      } 
 
      HttpResponseBase response = context.HttpContext.Response; 
      response.ContentType = string.IsNullOrEmpty(this.ContentType) ? "application/json" : this.ContentType; 
 
      if (this.ContentEncoding != null) 
      { 
        response.ContentEncoding = this.ContentEncoding; 
      } 
      if (this.Data == null) 
      { 
        return; 
      } 
      var scriptSerializer = JsonSerializer.Create(this.Settings); 
 
      using (var sw = new StringWriter()) 
      { 
        scriptSerializer.Serialize(sw, this.Data); 
        response.Write(sw.ToString()); 
      } 
    } 
  } 
} 

 

پس از آن اقدام به ایجاد کنترلر برای مدیریت و درخواست و پاسخ می کنیم و نام کنترلر را Base می گذاریم.

 

using AjaxForm.Serialization; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace AjaxForm.Controllers 
{ 
  public class BaseController : Controller 
  { 
    public ActionResult NewtonSoftJsonResult(object data) 
    { 
      return new JsonNetResult 
      { 
        Data = data, 
        JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet 
      }; 
    } 
 
    public ActionResult CreateModelStateErrors() 
    { 
      StringBuilder errorSummary = new StringBuilder(); 
      errorSummary.Append(@"<div class=""validation-summary-errors"" data-valmsg-summary=""true""><ul>"); 
      var errors = ModelState.Values.SelectMany(x => x.Errors); 
      foreach(var error in errors) 
      { 
        errorSummary.Append("<li>" + error.ErrorMessage + "</li>"); 
      } 
      errorSummary.Append("</ul></div>"); 
      return Content(errorSummary.ToString()); 
    } 
  } 
}

 

 

حال برای پیاده سازی Ajax Form ما اقدام به ایجاد یک کلاس جاوااسکریپت میکنیم و در آن کلاس اقدام به اعتبار سنجی و ارسال فرم از طریق POST می کنیم.

قطعه کد زیر کلاس جاوا اسکریپت مارا تشکیل می دهد : 
 

var Global = {}; 
Global.FormHelper = function (formElement, options, onSucccess, onError) {   
  var settings = {}; 
  settings = $.extend({}, settings, options); 
 
  formElement.validate(settings.validateSettings); 
  formElement.submit(function (e) {    
    if (formElement.valid()) { 
      $.ajax(formElement.attr("action"), { 
        type: "POST", 
        data: formElement.serializeArray(), 
        success: function (result) { 
          if (onSucccess === null || onSucccess === undefined) { 
            if (result.isSuccess) { 
              window.location.href = result.redirectUrl; 
            } else { 
              if (settings.updateTargetId) { 
                $("#" + settings.updateTargetId).html(result.data); 
              } 
            } 
          } else { 
            onSucccess(result); 
          } 
        }, 
        error: function (jqXHR, status, error) { 
          if (onError !== null && onError !== undefined) { 
            onError(jqXHR, status, error); 
            $("#" + settings.updateTargetId).html(error);             
          } 
        }, 
        complete: function () { 
        } 
      }); 
    } 
    e.preventDefault(); 
  }); 
 
  return formElement; 
}; 

 

حال اقدام به ایجاد یک کنترلر دیگر با نام User برای اضافه کردن کاربران و نمایش کاربران در درون لیست خواهیم کرد.کد زیر برای ایجاد کنترلر بکار می رود :
 

using AjaxForm.Models; 
using AjaxForm.Serialization; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace AjaxForm.Controllers 
{ 
  public class UserController : BaseController 
  { 
    public static List<UserViewModel> users = new List<UserViewModel>(); 
 
    public ActionResult Index() 
    { 
      return View(users); 
    } 
 
    [HttpGet] 
    public ActionResult AddUser() 
    { 
      UserViewModel model = new UserViewModel(); 
      return View(model); 
    } 
 
    [HttpPost] 
    public ActionResult AddUser(UserViewModel model) 
    { 
      if (ModelState.IsValid) 
      { 
        users.Add(model); 
        return NewtonSoftJsonResult(new ResponseData<string> { RedirectUrl = @Url.Action("Index", "User") }); 
      } 
      return CreateModelStateErrors(); 
    } 
  } 
} 

 

در کد زیر View مربوط به لیست اعضا را نگاه می کنید ، که نام آن Index.cshtml است :

 

@model List<AjaxForm.Models.UserViewModel> 
<div class="panel panel-primary"> 
  <div class="panel-heading panel-head">User List</div> 
  <div class="panel-body"> 
    <div class="btn-group"> 
      <a id="addUser" href="@Url.Action("AddUser")" class="btn btn-primary"> 
        <i class="fa fa-plus"></i> Add User 
      </a> 
    </div> 
 
    <table class="table table-striped"> 
      <thead> 
        <tr> 
          <th>UserName</th> 
          <th>Email</th> 
        </tr> 
      </thead> 
      <tbody> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
          <tr> 
            <td>@item.UserName</td> 
            <td>@item.Email</td> 
        </tr> 
        } 
      </tbody> 
    </table> 
  </div> 
</div> 

 

سپس شروع به ایجاد یک View برای اضافه کردن کاربر می کند : 
 

@model AjaxForm.Models.UserViewModel 
 
<div class="panel panel-primary"> 
  <div class="panel-heading panel-head">Add User</div> 
  <div id="frm-add-user" class="panel-body"> 
    @using (Html.BeginForm()) 
    { 
      <div id="validation-summary"></div> 
      <div class="form-horizontal"> 
        <div class="form-group"> 
          @Html.LabelFor(model => model.UserName, new { @class = "col-lg-2 control-label" }) 
          <div class="col-lg-9"> 
            @Html.TextBoxFor(model => model.UserName, new { @class = "form-control" })  
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.UserName)            
          </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
          @Html.LabelFor(model => model.Email, new { @class = "col-lg-2 control-label" }) 
          <div class="col-lg-9"> 
            @Html.TextBoxFor(model => model.Email, new { @class = "form-control" }) 
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.Email)             
          </div> 
        </div>         
        <div class="form-group"> 
          <div class="col-lg-9"></div> 
          <div class="col-lg-3"> 
            <button class="btn btn-success" id="btnSubmit" type="submit"> 
              Submit 
            </button> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
    } 
  </div> 
</div> 
 
@section scripts 
{ 
  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval","~/Scripts/global.js","~/Scripts/user_add_user.js") 
} 

 

سپس فایلی برای جاوا اسکریپت می نویسیم به نام user_add_user.js و به پروژه اضافه می کنیم.
این فایل مقدار دهی اولیه را برای ایجاد یک تاییده و ارسال فرم از طریق POST آماده می کند.
کد های زیر را در فایل user_add_user.js قرار می دهیم و سپس آن را ذخیره می کنیم.


 

(function ($) { 
 
  function AddUser(){ 
    var $this = this; 
 
    function initilizeUser() { 
      var formAddUser = new Global.FormHelper($("#frm-add-user form"), { updateTargetId: "validation-summary" }) 
    } 
 
    $this.init = function () { 
      initilizeUser(); 
    } 
  } 
  $(function () { 
    var self = new AddUser(); 
    self.init(); 
  }) 
 
}(jQuery))

 

حالا شروع به اجرای پروژه می کنیم و صفحه AddUser را اجرا می کنیم.سپس در صفحه ایجاد شده شروع به وارد کردن مقادیر نمونه می کنیم.

سپس بر روی کلید اضافه کردن کاربر کلیک می کنیم و بعد از طریق کنترلر به صفحه یا View لیست اعضا به وسیله جاوا اسکریپت هدایت می شویم.در تصویر زیر نیز صفحه لیست کاربران را مشاهده می کنیم.

فایل های ضمیمه