منوی بازشو به همراه تصویر با استفاده از Jquery

در این مقاله قصد داریم یک منوی زیبای بازشو (DropDownList) زیبا با استفاده از جی کوئری ایجاد کنیم .

منوی بازشو به همراه تصویر با استفاده از Jquery

برای ساخت نمونه نیاز به کتابخانه jquery.ddslick.min.js داریم

 <script src="Scripts/jquery.ddslick.min.js" type="text/javascript"></script>

 

با استفاده از تابع زیر آیتم های منو را ایجاد میکنیم

    $(function () { 
      var ddlData = [ 
      { 
        text: "Facebook", 
        value: 1, 
        description: "Facebook", 
        imageSrc: "Social/facebook.png" 
      }, 
      { 
        text: "Twitter", 
        value: 2, 
        description: "Twitter", 
        imageSrc: "Social/twitter.png" 
      }, 
      { 
        text: "LinkedIn", 
        value: 3, 
        description: "LinkedIn", 
        imageSrc: "Social/linkedin.png" 
      }, 
      { 
        text: "Google+", 
        value: 3, 
        description: "Google+", 
        imageSrc: "Social/GooglePlus2.jpg" 
      }, 
      { 
        text: "c-SharpCorner", 
        value: 4, 
        description: "A Community For Professional", 
        imageSrc: "Social/cSharp.png" 
      } 
      ]; 
      $('#ddlSocial').ddslick({ 
        data: ddlData, 
        width: 300, 
        imagePosition: "left", 
        onSelected: function (selectedData) { 
          //Write your logic on Selection index change.           
        } 
      }); 
    });  

 

میتوانید از منوی باز شوی زیبا آیتم ها را انتخاب کنید

 

برای نوشتن رویداد برای تغییر آیتم انتخاب شده میتوانید کد ها را در بخش زیر بنویسید

   onSelected: function (selectedData) {
          //Write your logic on Selection index change.          
        }

 

فایل های ضمیمه