نمایش تاریخ فارسی

نمایش تاریخ فارسی همه فیلدهای از نوع تاریخ انگلیسی به سریعترین روش ممکن

نمایش تاریخ فارسی

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

سریع ترین و راحت ترین روش نمایش تاریخ های فارسی در گریدها و ... بدون نیاز به dll:

ابتدا فایل ضمیمه (PersianCulture.cs) را دانلود کرده و به پروژه خود اضافه کنید

متن فایل:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Reflection;

 
namespace DisplayPersianDateInMVC5.Infrastructure
{

 
  public class PersianCulture : CultureInfo
  {
    private readonly Calendar cal;
    private readonly Calendar[] optionals;

 
    /// <summary>
    /// </summary>
    /// <param name="cultureName">fa-IR</param>
    /// <param name="useUserOverride">true</param>

 
    public PersianCulture()
      : this("fa-IR", true)
    {
    }

 
    public PersianCulture(string cultureName, bool useUserOverride)
      : base(cultureName, useUserOverride)
    {
      //Temporary Value for cal.
      cal = base.OptionalCalendars[0];

 
      //populating new list of optional calendars.
      var optionalCalendars = new List<Calendar>();
      optionalCalendars.AddRange(base.OptionalCalendars);
      optionalCalendars.Insert(0, new PersianCalendar());

 
 
      Type formatType = typeof(DateTimeFormatInfo);
      Type calendarType = typeof(Calendar);

 
 
      PropertyInfo idProperty = calendarType.GetProperty("ID", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
      FieldInfo optionalCalendarfield = formatType.GetField("optionalCalendars",
                                 BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);

 
      //populating new list of optional calendar ids
      var newOptionalCalendarIDs = new Int32[optionalCalendars.Count];
      for (int i = 0; i < newOptionalCalendarIDs.Length; i++)
        newOptionalCalendarIDs[i] = (Int32)idProperty.GetValue(optionalCalendars[i], null);

      optionalCalendarfield.SetValue(DateTimeFormat, newOptionalCalendarIDs);

 
      optionals = optionalCalendars.ToArray();
      cal = optionals[0];
      DateTimeFormat.Calendar = optionals[0];

 
      DateTimeFormat.MonthNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };
      DateTimeFormat.MonthGenitiveNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };
      DateTimeFormat.AbbreviatedMonthNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };
      DateTimeFormat.AbbreviatedMonthGenitiveNames = new[] { "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند", "" };

 
 
      DateTimeFormat.AbbreviatedDayNames = new string[] { "ی", "د", "س", "چ", "پ", "ج", "ش" };
      DateTimeFormat.ShortestDayNames = new string[] { "ی", "د", "س", "چ", "پ", "ج", "ش" };
      DateTimeFormat.DayNames = new string[] { "یکشنبه", "دوشنبه", "ﺳﻪشنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه", "شنبه" };

 
      DateTimeFormat.AMDesignator = "ق.ظ";
      DateTimeFormat.PMDesignator = "ب.ظ";

 
 
      DateTimeFormat.ShortDatePattern = "yyyy/MM/dd";
      DateTimeFormat.LongDatePattern = "yyyy/MM/dd";

 
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] { "yyyy/MM/dd" }, 'd');
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] { "dddd, dd MMMM yyyy" }, 'D');
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] { "yyyy MMMM" }, 'y');
      DateTimeFormat.SetAllDateTimePatterns(new[] { "yyyy MMMM" }, 'Y');

 
 
    }

 
    public override Calendar Calendar
    {
      get { return cal; }
    }

 
    public override Calendar[] OptionalCalendars
    {
      get { return optionals; }
    }
  }
}

 

سپس به فایل Global.asax بروید و کد زیر را به آن اضافه کنید.


using DisplayPersianDateInMVC5.Infrastructure;

using System.Threading; protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
    {
      var persianCulture = new PersianCulture();
      persianCulture.DateTimeFormat.ShortDatePattern = "yyyy/MM/dd";
      persianCulture.DateTimeFormat.LongDatePattern = "dddd d MMMM yyyy";
      persianCulture.DateTimeFormat.AMDesignator = "صبح";
      persianCulture.DateTimeFormat.PMDesignator = "عصر";
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = persianCulture;
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = persianCulture;
    }

 

حال اگر هر جای برنامه شما تاریخ به صورتی میلادی باشد هنگام نمایش به صورتی هجری شمسی نمایش داده خواهد شد.