فیلتر وب گرید با استفاده از Dropdownlist به همراه صفحه بندی در MVC

در این مقاله یاد خواهیم گرفت که داده های موجود در وب گردید را چگونه با استفاده از Dropdownlist فیلتر کنیم و همچنین امکان صفحه بندی اطلاعات در MVC را آموزش خواهیم داد.

فیلتر وب گرید با استفاده از Dropdownlist به همراه صفحه بندی در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

بسیاری از برنامه نویسان جدید در MVC بایک مشکل اساسی همیشه روبه رو هستند و آن مشکل طریقه جابه جابه جایی اطلاعات بین کنترلر و View هست که در این مقاله سعی شده است توضیحی در این رابطه نیز داشته باشم .

برای استفاده از صفحه بندی از کتابخانه  PagedList.MVC استفاده میکنیم

مراحل انجام کار:

1-انجام مراحل با تکنولوژی MVC

2- کار با ADO.Net.Entity

3-کار با PagedList.MVC

4-کار با Dropdownlist

ابزار های مورد استفاده شده :

ویژوال استادیو 2012
SQl Server 2008

 

حال در این مرحله جداول را به صورت زیر طراحی میکنیم

حال ویژوال استادوی را باز کرده و برای کار با تکنولوژی MVC در قسمت web>ASp.Net.MVC را انتخاب کرده و یک پروژه به نام   DemoGeidFilter ایجاد میکنیم.

 

پس از زدن دکمه Ok با صفحه مانند زیر روبه رومیشویم که انواع دسترسی ها را نشان میدهد که در این مرحله ما  Basic را  انتخاب میکنیم

 

حال بعد از انتخاب   با صفحه ای مانند زیر باید روبه رومیشوید

 حال نوبت اضافه کردن رفرنس PagedList.MVC  به برنامه است  که از امکان خود ویژوال استادیو به نام NuGet Package Manager. استفاده میکنیم

برای اضافه کردن رفرنس  PagedList روی اسم پروژه راست کلیک کرده در قسمت Add>Manage NuGet   Packages را انتخاب میکنیم

حال بعد از انتخاب گزینه Manage NuGet   Packages  با صفحه مانند زیر روبه رومیشویم که درقسمت جستجو ،PagedList.MVC  را جستجو میکنیم.

 

 

حال بعد از انتخاب دکمه Instal در قسمت رفرنس ها ، PagedList.MVC  اضافه شده است

 

 

حال وقت اضاضه کردن بانک اطلاعاتی از طریق ADO.Net.Entity.Net  به برنامه است 

برای اضافه کردن Entity در قسمت Model  راست کلیک کرده ودر قسمت Add>NewIitem>ADO.Net.Entity.Data.Model را انتخاب میکینم

در این مرحله اسم مدل را مینوسیم

سپس صفحه ای مانند زیر باز میشود که گزینه Generate from database را انتخاب میکنیم.

و سپس  در صفحه ای  که باز شده است   روی گزینه NewConection کلیک کنید

حال در این مرحله بایستی بانک اطلاعاتی خود را به برنامه اضافه کنید اگر به امکانات این صفحه آشنایی ندارید اینجا کلیک کنید

حال در این مرحله اسم جدول را انتخاب میکنیم

حال جداول انتخاب شده در صفحه ORM به نمایش گذاشته میشود

حال  بانک اطلاعاتی در قسمت Model قابل مشاهده است

حال نویت به اضافه کردن کنترلر Myhome به برنامه است

برای اضافه کردن کنترلر روی    Controller راست کلیک کرده و در قسمت Add>Controlle رانتخاب میکنیم و یک کنترلر از نوع Empty MVC  ایجاد میکنیم

حال بعد از زدن دکمه add با صفحه ای مانند زیر رو رو میشویم که یک متد به صورت پیش فرض به نام   Index میسازد.

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
   
  namespace DemoGridFilter.Controllers 
  { 
    public class MyhomeController : Controller 
    { 
      // 
      // GET: /Myhome/ 
   
      public ActionResult Index() 
      { 
        return View(); 
      } 
   
    } 
  } 

حال در این مرحله یک View Model  به نام  SearchModelVM ایجاد میکنیم

برای اضافه کردن ViewModel  روی Model راست کلیک کرده  در Add>Class را انتخاب میکنیم و در قسمت calssName اسم کلاس به  SearchModelVM   تغیر میدهیم

حال بعد از اضافه کردن با  صفحه ای مانند زیر رو به رو میشویم.

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
   
  namespace DemoGridFilter.Models 
  { 
    public class SearchModelVM 
    { 
   
    } 
  } 

 

حال متغیر های زیر به کلاس SearchModel VM اضافه میکنیم

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using PagedList; 
 
namespace DemoGridFilter.Models 
{ 
  public class SearchModelVM 
  { 
    public int? Page { get; set; } 
    public string DeveloperCount { get; set; } 
    public string DevID { get; set; } 
    public IPagedList<DeveloperDetail> SearchResults { get; set; } 
    public string SearchButton { get; set; } 
    public IEnumerable<Country> ListCountry { get; set; } 
    public int? SelectedCountryID { get; set; } 
    public int? SelectedStateID { get; set; } 
  } 
}

حال برای اضافه کردن  View به برنامه روی متد Index راست کلیک کرده ودر AddView یک View از نوع کلاس SearchModelVM ایجادمیکنیم

بعد ازاضافه کردن view ساخته شده به صورت زیر است .

  @model DemoGridFilter.Models.SearchModelVM 
   
  @{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
  } 
   
  <h2>Index</h2> 

حال در این مرحله به ایجاد  Dropdownlist میپردازیم

برای این کار از یک متد به نام  BindCountriesName استفاده میکنیم،در این مقاله  ما قصد داریم که وقتی کاربر نام یک کشور را  انتخاب کرد شهر های مربوط به آن کشور در Dropdownlist بعدی به نمایش در آید

  public void BindCountriesName(SearchModelVM model) 
  { 
   
    List<Country> listCountry = new List<Country> {  
      new Country { CountryID = 0 , Name ="انتخاب کنید " } 
    }; 
   
    var entities = new AllSampleCodeEntities(); 
   
    var Countrieslist = (from ad in entities.Countries select ad).ToList(); 
   
    foreach (var item in Countrieslist) 
    { 
      Country objcon = new Country(); 
      objcon.CountryID = item.CountryID; 
      objcon.Name = item.Name; 
      listCountry.Add(objcon); 
    } 
   
    model.ListCountry = listCountry; 
  } 

در قسمت بالا یک List ای از جدول Country ایحاد کردیم که   یک فیلد اضافی درDropdownlist   بامضمون "اضافه کنید " به نمایش در می اید.


  public JsonResult GetStates(string id) 
  { 
    if (id == null) 
    { 
      id = "0"; 
    } 
   
   
    int CountryID = Convert.ToInt32(id); 
   
   
    AllSampleCodeEntities objord = new AllSampleCodeEntities(); 
   
    var states = (from slist in objord.States 
           where (slist.CountryID == CountryID) 
           select new { slist.StateID , slist.StateName}).ToList(); 
   
    return Json(new SelectList(states, "StateID", "StateName")); 
  }   

 

قطعه کد بالا برای برقراری ارتباط بین Dropdownlist  ها کاربرد دارد


  const int RecordsPerPage = 1; 
   
  public ActionResult Index(SearchModelVM model, FormCollection fc) 
  { 
   
    BindCountriesName(model); 
   
   
    if (!string.IsNullOrEmpty(model.SearchButton) || model.Page.HasValue) 
    { 
   
      ViewData["Selectedstate"] = model.SelectedStateID; 
   
      decimal mprice = Convert.ToDecimal(model.SelectedStateID); 
   
      var entities = new AllSampleCodeEntities(); 
      var results = entities.DeveloperDetails 
        .Where(p => (p.CountryID == model.SelectedCountryID || model.SelectedCountryID == null) && (p.StateID == mprice || mprice == null)) 
        .OrderBy(p => p.CountryID); 
   
      var pageIndex = model.Page ?? 1; 
      model.SearchResults = results.ToPagedList(pageIndex, RecordsPerPage); 
    } 
    return View("Index", model); 
  } 

همان طور که مشاهده میکنید از یک حلقه If در متد Index استفاده کردیم که  در این حلقه چک کردیم که اگر دکمه SearchButton انتخاب شده بود (در واقع بررسی کردیم که اگر حاوی مقدار بود) اطلاعات مربوط به Dropdownlist  ها در وب گرید به نمایش بگذارد.

حال بعد از نوشتن کد های بالا نیاز داریم که یک View از متد Index ایجاد کنیم  این نکته را یاداوری کنم که مدل ما حتما باید از جنس  SearchModelVM باشد.


  @model DemoGridFilter.Models.SearchModelVM 
  @using PagedList.Mvc 
  @{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
  } 

 دراین قسمت Dropdownlist های مربوط به شهر و استان را در View ایجاد میکنیم.

  <table style="border: 0px; width: 500px;"> 
      <tr> 
        <td> 
          <div class="editor-label"> 
            @Html.Label("Country") 
          </div> 
          <div class="editor-field"> 
            @Html.DropDownListFor(model => model.SelectedCountryID, new SelectList(Model.ListCountry, "CountryID", "Name")) 
          </div> 
        </td> 
        <td> 
          <div class="editor-label"> 
            @Html.Label("States") 
          </div> 
          <div class="editor-field"> 
            @Html.DropDownList("SelectedStateID", new SelectList(string.Empty, "StateID", "StateName"), "Select State", new { style = "width:250px", @class = "dropdown1" }) 
          </div> 
        </td> 
        <td style="vertical-align: bottom;"> 
          <input name="SearchButton" type="submit" value="Search" /> 
        </td> 
      </tr> 
      </table> 

حال بعد از اضافه کردن Dropdownlist ،نوبت به نوشتن جی کوئری های مربوط برای اتصال  دو Dropdownlist  به یکدیگر است


  <link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" /> 
  <script src="~/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script> 
  <link href="~/Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
   
    $(document).ready(function () { 
      //Dropdownlist Selectedchange event  
      $("#SelectedCountryID").change(function () { 
        $("#SelectedStateID").empty(); 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: '@Url.Action("GetStates")', // we are calling json method  
          dataType: 'json', 
          data: { id: $("#SelectedCountryID").val() }, 
          success: function (states) { 
            // states contains the JSON formatted list  
            // of states passed from the controller  
   
            $("#SelectedStateID").append('<option value="' + "0" + '">' + "Select State" + '</option>'); 
            debugger; 
            $.each(states, function (i, state) { 
              $("#SelectedStateID").append('<option value="' + state.Value + '">' + state.Text + '</option>'); 
              // here we are adding option for States  
            }); 
          }, 
          error: function (ex) { 
            alert('Failed to retrieve states.' + ex); 
          } 
        }); 
        return false; 
      }) 
    });  
    
  </script> 

 

حال بعد از اضافه کردن جی کوئری های مربوط به دراب دان لیست ها یکبار از برنامه اجرا بگیرید.

 

حال در این مرحله نوبت به اضافه کردن وب گرید و صفحه بندی است  که در کد زیر ایتدا وب گرید را به برنامه اضافه کردیم.

var grid = new WebGrid(Model.SearchResults, defaultSort: "DeveloperCount"); 
  @grid.GetHtml( 
    tableStyle: "grid", 
    headerStyle: "gvHeading", 
    rowStyle: "gridrow", 
    alternatingRowStyle: "gridalt", 
    columns: grid.Columns( 
      grid.Column("DeveloperCount", "DeveloperCount") 
       
      ) 
  )

حال برای اضافه کردن PageList به برنامه کافی است Id های مربوط به کشور و استان را به آن بفرستیم.


  <div class="pagination"> 
    @Html.PagedListPager(Model.SearchResults, page => Url.Action("Index", new RouteValueDictionary()  
  { 
      { "Page", page }, 
      { "SelectedCountryID", Model.SelectedCountryID }, 
      { "SelectedStateID", Model.SelectedStateID }, 
  }), 
  PagedListRenderOptions.MinimalWithPageCountText) 
  </div> 

 

در نهایت  با جی کوئری یک تابع به نام  rebindState  برای نگه داشتن اطلاعات دراب دان ها ایجاد میکنیم


  <script type="text/javascript">  
    
      function rebindState() {  
        debugger;  
        if ('@ViewData["Selectedstate"]'!= null) {  
          $("#SelectedCountryID").val('@Model.SelectedCountryID');  
    
          $.ajax({  
            type: 'POST',  
            url: '@Url.Action("GetStates")',  
            dataType: 'json',  
            data: {  
              id: $("#SelectedCountryID").val()  
            },  
            success: function (states) {  
    
              $.each(states, function (i, state) {  
                $("#SelectedStateID").append('<option value="' + state.Value + '">' + state.Text + '</option>'); 
    
                if ('@ViewData["Selectedstate"]' != 0) {  
                  $("#SelectedStateID").val('@ViewData["Selectedstate"]');  
                }  
                  
              });  
            },  
            error: function (ex) {  
              alert('Failed to retrieve states.' + ex);  
            }  
          });  
        }  
    
    
      }  
  </script> 

 

و کد زیر برای تکمیل کنترلر به کار میرود


  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
  using DemoGridFilter.Models; 
  using PagedList; 
   
  namespace DemoGridFilter.Controllers 
  { 
    public class MyhomeController : Controller 
    { 
      const int RecordsPerPage = 1; 
   
      public ActionResult Index(SearchModelVM model, FormCollection fc) 
      { 
   
        BindCountriesName(model); 
   
   
        if (!string.IsNullOrEmpty(model.SearchButton) || model.Page.HasValue) 
        { 
   
          ViewData["Selectedstate"] = model.SelectedStateID; 
   
          decimal mprice = Convert.ToDecimal(model.SelectedStateID); 
   
          var entities = new AllSampleCodeEntities(); 
          var results = entities.DeveloperDetails 
            .Where(p => (p.CountryID == model.SelectedCountryID || model.SelectedCountryID == null) && (p.StateID == mprice || mprice == null)) 
            .OrderBy(p => p.CountryID); 
   
          var pageIndex = model.Page ?? 1; 
          model.SearchResults = results.ToPagedList(pageIndex, RecordsPerPage); 
        } 
        return View("Index", model); 
      } 
   
      public void BindCountriesName(SearchModelVM model) 
      { 
   
        List<Country> listCountry = new List<Country> {  
          new Country { CountryID = 0 , Name ="Select" } 
        }; 
   
        var entities = new AllSampleCodeEntities(); 
   
        var Countrieslist = (from ad in entities.Countries select ad).ToList(); 
   
        foreach (var item in Countrieslist) 
        { 
          Country objcon = new Country(); 
          objcon.CountryID = item.CountryID; 
          objcon.Name = item.Name; 
          listCountry.Add(objcon); 
        } 
   
        model.ListCountry = listCountry; 
      } 
   
      public JsonResult GetStates(string id) 
      { 
        if (id == null) 
        { 
          id = "0"; 
        } 
   
   
        int CountryID = Convert.ToInt32(id); 
   
   
        AllSampleCodeEntities objord = new AllSampleCodeEntities(); 
   
        var states = (from slist in objord.States 
               where (slist.CountryID == CountryID) 
               select new { slist.StateID, slist.StateName }).ToList(); 
   
        return Json(new SelectList(states, "StateID", "StateName")); 
      } 
   
    } 
  } 

و صفحه تکمیل شده View نیز به شکل زیر است


  @model DemoGridFilter.Models.SearchModelVM 
  @using PagedList.Mvc 
  @{ 
    ViewBag.Title = "Search Developers"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
  } 
   
  <link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" /> 
  <script src="~/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script> 
  <link href="~/Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
   
  <style type="text/css"> 
    .webgrid-table 
    { 
      font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; 
      font-size: 1.2em; 
      width: 100%; 
      display: table; 
      border-collapse: separate; 
      border: solid 1px #98BF21; 
      background-color: white; 
    } 
   
      .webgrid-table td, th 
      { 
        border: 1px solid #98BF21; 
        padding: 3px 7px 2px; 
      } 
   
    .webgrid-header 
    { 
      background-color: #A7C942; 
      color: #FFFFFF; 
      padding-bottom: 4px; 
      padding-top: 5px; 
      text-align: left; 
    } 
   
    .webgrid-footer 
    { 
    } 
   
    .webgrid-row-style 
    { 
      padding: 3px 7px 2px; 
    } 
   
    .webgrid-alternating-row 
    { 
      background-color: #EAF2D3; 
      padding: 3px 7px 2px; 
    } 
  </style> 
   
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 
      //Dropdownlist Selectedchange event  
      $("#SelectedCountryID").change(function () { 
        $("#SelectedStateID").empty(); 
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: '@Url.Action("GetStates")', // we are calling json method  
          dataType: 'json', 
          data: { id: $("#SelectedCountryID").val() }, 
          success: function (states) { 
            // states contains the JSON formatted list  
            // of states passed from the controller  
   
            $("#SelectedStateID").append('<option value="' + "0" + '">' + "Select State" + '</option>'); 
            debugger; 
            $.each(states, function (i, state) { 
              $("#SelectedStateID").append('<option value="' + state.Value + '">' + state.Text + '</option>'); 
              // here we are adding option for States  
            }); 
          }, 
          error: function (ex) { 
            alert('Failed to retrieve states.' + ex); 
          } 
        }); 
        return false; 
      }) 
    }); 
   
  </script> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { rebindState() }); 
  </script> 
  <script type="text/javascript"> 
   
    function rebindState() { 
      debugger; 
      if ('@ViewData["Selectedstate"]' != null) { 
        $("#SelectedCountryID").val('@Model.SelectedCountryID'); 
   
        $.ajax({ 
          type: 'POST', 
          url: '@Url.Action("GetStates")', 
          dataType: 'json', 
          data: { 
            id: $("#SelectedCountryID").val() 
          }, 
          success: function (states) { 
   
            $.each(states, function (i, state) { 
              $("#SelectedStateID").append('<option value="' + state.Value + '">' + state.Text + '</option>'); 
   
              if ('@ViewData["Selectedstate"]' != 0) { 
                $("#SelectedStateID").val('@ViewData["Selectedstate"]'); 
              } 
   
            }); 
          }, 
          error: function (ex) { 
            alert('Failed to retrieve states.' + ex); 
          } 
        }); 
      } 
   
   
    } 
  </script> 
   
   
  <div class="container"> 
    @using (Html.BeginForm("Index", "Myhome", FormMethod.Get)) 
    { 
     
      @Html.ValidationSummary(false) 
      <div style="border-bottom: 1px solid #bbb"> 
        <h2>Search Developers</h2> 
      </div> 
      <table class="table"> 
        <tr> 
          <td> 
            <div class="editor-label"> 
              @Html.Label("Country") 
            </div> 
            <div class="editor-field"> 
              @Html.DropDownListFor(model => model.SelectedCountryID, new SelectList(Model.ListCountry, "CountryID", "Name")) 
            </div> 
          </td> 
          <td> 
            <div class="editor-label"> 
              @Html.Label("States") 
            </div> 
            <div class="editor-field"> 
              @Html.DropDownList("SelectedStateID", new SelectList(string.Empty, "StateID", "StateName"), "Select State", new { style = "width:250px", @class = "dropdown1" }) 
            </div> 
          </td> 
          <td style="vertical-align: bottom;"> 
            <input name="SearchButton" type="submit" value="Search" /> 
          </td> 
        </tr> 
      </table> 
   
     
      <div class="table table-bordered .table-striped"> 
        @if (Model.SearchResults != null && Model.SearchResults.Count > 0) 
        { 
   
          var grid = new WebGrid(Model.SearchResults, defaultSort: "DeveloperCount"); 
          @grid.GetHtml( 
        tableStyle: "webgrid-table", 
      headerStyle: "webgrid-header", 
      footerStyle: "webgrid-footer", 
      alternatingRowStyle: "webgrid-alternating-row", 
      selectedRowStyle: "webgrid-selected-row", 
      rowStyle: "webgrid-row-style", 
      mode: WebGridPagerModes.All, 
        columns: grid.Columns( 
        grid.Column("DeveloperCount", "DeveloperCount"))) 
         
        } 
      </div> 
        if (Model.SearchResults != null && Model.SearchResults.Count > 0) 
        { 
      @Html.PagedListPager(Model.SearchResults, page => Url.Action("Index", new RouteValueDictionary()  
    { 
        { "Page", page }, 
        { "SelectedCountryID", Model.SelectedCountryID }, 
        { "SelectedStateID", Model.SelectedStateID }, 
      }), PagedListRenderOptions.PageNumbersOnly) 
        } 
    } 
  </div> 

 و کد زیر برای تکمیل وب گرید به کار میرود


  if (Model.SearchResults != null && Model.SearchResults.Count > 0) 
  { 
    var grid = new WebGrid(Model.SearchResults, defaultSort: "DeveloperCount"); 
  @grid.GetHtml( 
    tableStyle: "grid", 
    headerStyle: "gvHeading", 
    rowStyle: "gridrow", 
    alternatingRowStyle: "gridalt", 
    columns: grid.Columns( 
      grid.Column("DeveloperCount", "DeveloperCount"), 
      grid.Column("DevID") 
      ) 
  ) 
  <div class="pagination"> 
    @Html.PagedListPager(Model.SearchResults, page => Url.Action("Index", new RouteValueDictionary()  
  { 
      { "Page", page }, 
      { "SelectedCountryID", Model.SelectedCountryID }, 
      { "SelectedStateID", Model.SelectedStateID }, 
  }), 
  PagedListRenderOptions.MinimalWithPageCountText) 
  </div> 
  } 

 

فایل های ضمیمه