آپلود همزمان چند فایل با استفاده از jQuery AJAX و JQueryUI در ASp.Net

در این مقاله قصد داریم با استفاده از JQuery و JQueryUI چند فایل را به صورت همزمان در ASp.Net آپلود کنیم

آپلود همزمان چند فایل با استفاده از jQuery AJAX و JQueryUI در ASp.Net

هدف:

هدف از این مقاله این است که چند فایل را به صورت همزمان آپلود کرده و فایل های آپلود شده را در یک پوشه در برنامه ذخیره کنیم و پس از آپلود فایل یک نوار پیشرفت به منظور تکمیل فرایند آپلود به کاربر نشان دهیم.

روش کار:

در این مقاله تکنولوژی مورد استفاده ASp.Net است که یک پوشه در روت پروژه برای ذخیره فایل ها و عکس ها در آن ایجاد میکنیم که با استفاده از  jQuery AJAX فایل ها را در ان ذخیره میکنیم و با استفاده از   JQueryUI نوار پیشرفت کار را به کاربر نشان میدهیم.

مرحله 1:

ویژوال استادیو را باز کرده و یک پروژه از نوع  ASP.NET web application  ایجاد میکنیم.

در سایت  jqueryui.com رفته در قسمت download ها رفته و آخرین ورژن JqueryUI ر امانند زیر دانلود کنید .

پس از دانلود، یک فایل Zip به شما میدهد که آن را UnZip کنید ودر روت برنامه بندازید .

یک کلاس با نام ploadHandler ایجاد کرده و کد زیر را برای آپلود فایل و نوار پیشرفت در آن مینویسیم

  using System.Web; 
  namespace MulFileUpJqueryASPHandler 
  { 
    public class UploadsHandler : IHttpHandler 
    { 
      public void ProcessRequest(HttpContext context) 
      { 
        if (context.Request.Files.Count > 0) 
        { 
          HttpFileCollection UploadedFilesCollection = context.Request.Files; 
          for (int i = 0; i < UploadedFilesCollection.Count; i++) 
          { 
            System.Threading.Thread.Sleep(2000); 
            HttpPostedFile PostedFiles = UploadedFilesCollection[i]; 
            string FilePath = context.Server.MapPath("~/UploadedFiles/" + System.IO.Path.GetFileName(PostedFiles.FileName)); 
            PostedFiles.SaveAs(FilePath); 
          } 
        } 
      } 
      public bool IsReusable 
      { 
        get 
        { 
          return false; 
        } 
      } 
    } 
  } 

حال در این مرحله روی پروژه راست کلیک کرده و در Add>webForm را انتخاب میکنیم.

حال در پوشه   jQuery Package رفته و مانند زیر اسکریپت های لازم را به پروژه اضافه میکنیم.

 سپس کد های زیر را در صفحه Html وارد میکنیم.

  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Demo.aspx.cs" Inherits="MulFileUpJqueryASPHandler.Demo" %> 
   
  <!DOCTYPE html> 
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title>jQuery Multiple File Upload</title> 
    <script src="jQuery%20Package/jquery-2.1.4.js"></script> 
    <link href="jQuery%20Package/jquery-ui.css" rel="stylesheet" /> 
    <script src="jQuery%20Package/jquery-ui.js"></script> 
    <link href="jQuery%20Package/jquery-ui.structure.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="jQuery%20Package/jquery-ui.theme.css" rel="stylesheet" /> 
    <script type="text/javascript"> 
      $(document).ready(function () { 
        $('#btnUpload').click(function (event) { 
          var uploadedFiles = $('#uploader')[0].files; 
          if (uploadedFiles.length > 0) { 
            var formData = new FormData(); 
            for (var i = 0; i < uploadedFiles.length; i++) { 
              formData.append(uploadedFiles[i].name, uploadedFiles[i]); 
            } 
          } 
          var progressbarLabel = $('#progressbar-label'); 
          var progressbarDiv = $('#progress-bar'); 
          $.ajax 
            ({ 
              url: 'UploadsHandler.ashx', 
              method: 'post', 
              contentType: false, 
              processData: false, 
              data: formData, 
              success: function () { 
                progressbarLabel.text('Uploaded Successfully'); 
                progressbarDiv.fadeOut(2000); 
              }, 
              error: function (err) { 
                alert(err.statusText); 
              } 
            }); 
          progressbarLabel.text('Please Wait...'); 
          progressbarDiv.progressbar({ 
            value: false 
          }).fadeIn(1000); 
        }); 
      }); 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
      <div> 
        Select the files to be uploaded: 
        <asp:FileUpload ID="uploader" runat="server" AllowMultiple="true" /> 
        <br /> 
        <br /> 
        <input type="button" id="btnUpload" value="Upload Now" /> 
      </div> 
      <div style="width:500px"> 
        <div id="progress-bar" style="position: relative; display: none"> 
          <span id="progressbar-label" style="position: absolute; left: 30%; top: 20%;">Please Wait...</span> 
        </div> 
      </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html> 

حال با زدن دکمه F5  از برنامه اجرا بگیرید.

 

 

توضیحات :

کلاس UploadHandler.cs:

در ایتدا با یک بررسی کردیم که آیا کاربر پیش از چند فایل برای آپلود قرار داده یا نه

سپس فایل های آپلود شده را در  HttpFileCollection ذخیره میکنید

و با استفاده از حلقه for در حال تکرار این کار هستیم

سپس بعد از هر بار آپلود  مقدار را در Httppostedfile ذخیره میکنیم

و دآخر عکس را با استفاده از Server.MapPath در پوشه ای که در پروژه ساختیم ذخیره میکنیم.

Demo.aspx:

در این صفحه یک فایل آپلود و یکtextbox  ایجاد میکنیم.

و سپس یک  Progressbar  با طول 500px ایجاد کردیم

یک span برای نشان دادن پیام به کاربر ایجاد میکنیم

 

:jQuery Code

در رویداد کلیک ، یک فایل آپلود برای ذخیره فایل ها ایجاد میکنیم

سپس با استفاده از Ajax ،داده ها را ارسال میکنیم

 

 

فایل های ضمیمه