نمونه تماس با ما به صورت Ajax در Asp.Net

در این مقاله یک نمونه از فرم تماس با ما که ثبت اطلاعات به صورت ایجکسی انجام میشود براتون قرار داده ایم .

نمونه تماس با ما به صورت Ajax در Asp.Net

نمونه ضمیمه است

 

فایل های ضمیمه