ساخت جدول سفارشی با Html Helper در MVC

در این مقاله نحوه ساخت جدول سفارشی با Html Helper در MVC را خواهید آموخت.

مرحله 1

یک بانک اطلاعاتی با جداولی مانند مدل زیر می سازیم.

 

 

 

حال یک پروژه MVC ایجاد کرده و یک Ado.net Entity Model به پرو ژه استفاده می نماییم.

 

 

برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات Insert ,Update, Delete, Detail که در MVC به صورت خودکار (قابلیت Scaffolding) به اینجا مراجعه نمایید.

 

حال روی نام پروژه کلیک راست نموده و یک پوشه با نام HtmlHelpers ایجاد نمایید و در داخل آن کلاسی با نام MvcHtmlExtensions بسازید.

 

کدهای زیر مربوط به کلاس MvcHtmlExtensions.cs می باشد.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Linq.Expressions; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using System.Web; 
using System.Xml; 
 
namespace System.Web.Mvc.Html {#region TableColumn 
 
  /// <summary>  
  /// Properties and methods used within the TableBuilder class.  
  /// </summary>  
  public interface ITableColumnInternal < TModel > where TModel: class { 
    string ColumnTitle { 
      get; 
      set; 
    } 
    string Evaluate(TModel model); 
  } 
 
  /// <summary>  
  /// Properties and methods used by the consumer to configure the TableColumn.  
  /// </summary>  
  public interface ITableColumn { 
    ITableColumn Title(string title); 
  } 
 
  /// <summary>  
  /// Represents a column in a table.  
  /// </summary>  
  /// <typeparam name="TModel">Class that is rendered in a table.</typeparam>  
  /// <typeparam name="TProperty">Class property that is rendered in the column.</typeparam>  
  public class TableColumn < TModel, 
  TProperty > : ITableColumn, 
  ITableColumnInternal < TModel > where TModel: class { 
    /// <summary>  
    /// Column title to display in the table.  
    /// </summary>  
    public string ColumnTitle { 
      get; 
      set; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Compiled lambda expression to get the property value from a model object.  
    /// </summary>  
    public Func < TModel, TProperty > CompiledExpression { 
      get; 
      set; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Constructor.  
    /// </summary>  
    /// <param name="expression">Lambda expression identifying a property to be rendered.</param>  
    public TableColumn(Expression < Func < TModel, TProperty >> expression) { 
      string propertyName = (expression.Body as MemberExpression).Member.Name; 
      this.ColumnTitle = Regex.Replace(propertyName, "([a-z])([A-Z])", "$1 $2"); 
      this.CompiledExpression = expression.Compile(); 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Set the title for the column.  
    /// </summary>  
    /// <param name="title">Title for the column.</param>  
    /// <returns>Instance of a TableColumn.</returns>  
    public ITableColumn Title(string title) { 
      this.ColumnTitle = title; 
      return this; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Get the property value from a model object.  
    /// </summary>  
    /// <param name="model">Model to get the property value from.</param>  
    /// <returns>Property value from the model.</returns>  
    public string Evaluate(TModel model) { 
      var result = this.CompiledExpression(model); 
      return result == null ? string.Empty : result.ToString(); 
    } 
  } 
 
  #endregion TableColumn 
 
  #region ColumnBuilder 
 
  /// <summary>  
  /// Create instances of TableColumns.  
  /// </summary>  
  /// <typeparam name="TModel">Type of model to render in the table.</typeparam>  
  public class ColumnBuilder < TModel > where TModel: class { 
    public TableBuilder < TModel > TableBuilder { 
      get; 
      set; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Constructor.  
    /// </summary>  
    /// <param name="tableBuilder">Instance of a TableBuilder.</param>  
    public ColumnBuilder(TableBuilder < TModel > tableBuilder) { 
      TableBuilder = tableBuilder; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Add lambda expressions to the TableBuilder.  
    /// </summary>  
    /// <typeparam name="TProperty">Class property that is rendered in the column.</typeparam>  
    /// <param name="expression">Lambda expression identifying a property to be rendered.</param>  
    /// <returns>An instance of TableColumn.</returns>  
    public ITableColumn Expression < TProperty > (Expression < Func < TModel, TProperty >> expression) { 
      return TableBuilder.AddColumn(expression); 
    } 
  } 
 
  #endregion ColumnBuilder 
 
  #region TableBuilder 
 
  /// <summary>  
  /// Properties and methods used by the consumer to configure the TableBuilder.  
  /// </summary>  
  public interface ITableBuilder < TModel > where TModel: class { 
    TableBuilder < TModel > DataSource(IEnumerable < TModel > dataSource); 
    TableBuilder < TModel > Columns(Action < ColumnBuilder < TModel >> columnBuilder); 
  } 
 
  /// <summary>  
  /// Build a table based on an enumerable list of model objects.  
  /// </summary>  
  /// <typeparam name="TModel">Type of model to render in the table.</typeparam>  
  public class TableBuilder < TModel > : ITableBuilder < TModel > where TModel: class { 
    private HtmlHelper HtmlHelper { 
      get; 
      set; 
    } 
    private IEnumerable < TModel > Data { 
      get; 
      set; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Default constructor.  
    /// </summary>  
    private TableBuilder() {} 
 
    /// <summary>  
    /// Constructor.  
    /// </summary>  
    internal TableBuilder(HtmlHelper helper) { 
      this.HtmlHelper = helper; 
 
      this.TableColumns = new List < ITableColumnInternal < TModel >> (); 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Set the enumerable list of model objects.  
    /// </summary>  
    /// <param name="dataSource">Enumerable list of model objects.</param>  
    /// <returns>Reference to the TableBuilder object.</returns>  
    public TableBuilder < TModel > DataSource(IEnumerable < TModel > dataSource) { 
      this.Data = dataSource; 
      return this; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// List of table columns to be rendered in the table.  
    /// </summary>  
    internal IList < ITableColumnInternal < TModel >> TableColumns { 
      get; 
      set; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Add an lambda expression as a TableColumn.  
    /// </summary>  
    /// <typeparam name="TProperty">Model class property to be added as a column.</typeparam>  
    /// <param name="expression">Lambda expression identifying a property to be rendered.</param>  
    /// <returns>An instance of TableColumn.</returns>  
    internal ITableColumn AddColumn < TProperty > (Expression < Func < TModel, TProperty >> expression) { 
      TableColumn < TModel, TProperty > column = new TableColumn < TModel, TProperty > (expression); 
      this.TableColumns.Add(column); 
      return column; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Create an instance of the ColumnBuilder to add columns to the table.  
    /// </summary>  
    /// <param name="columnBuilder">Delegate to create an instance of ColumnBuilder.</param>  
    /// <returns>An instance of TableBuilder.</returns>  
    public TableBuilder < TModel > Columns(Action < ColumnBuilder < TModel >> columnBuilder) { 
      ColumnBuilder < TModel > builder = new ColumnBuilder < TModel > (this); 
      columnBuilder(builder); 
      return this; 
    } 
 
    /// <summary>  
    /// Convert the TableBuilder to HTML.  
    /// </summary>  
    public MvcHtmlString ToHtml(string id, string CssClass, string EditPath, string DeletePath) { 
 
      var table = new TagBuilder("table"); 
      table.GenerateId(id); 
      table.AddCssClass(CssClass); 
 
      //For Declaration Of All Require Tag...!!!  
      TagBuilder thead = new TagBuilder("thead"); 
      TagBuilder tr = new TagBuilder("tr"); 
      TagBuilder td = null; 
      //TagBuilder th = new TagBuilder("th");  
      TagBuilder th = null; 
      TagBuilder tbody = new TagBuilder("tbody"); 
 
      //Inner html Of Table...!!!  
      StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
      //Add Headers...!!!  
      int i = 0; 
      foreach(ITableColumnInternal < TModel > tc in this.TableColumns) { 
        th = new TagBuilder("th"); 
        if (i == 0) { 
          th.InnerHtml = tc.ColumnTitle; 
          th.MergeAttribute("style", "display:none;"); 
        } else { 
          th.InnerHtml = tc.ColumnTitle; 
 
        } 
        i++; 
        tr.InnerHtml += th.ToString(); 
      } 
      th.InnerHtml = "Action"; 
      tr.InnerHtml += th.ToString(); 
      thead.InnerHtml = tr.ToString(); 
      sb.Append(thead.ToString()); 
 
      //For Row Data and Coloumn...!!!  
      if (this.Data != null) { 
        //var data in RowDetail  
        int row = 0; 
        foreach(TModel model in this.Data) { 
          if (model != null) { 
            tr.InnerHtml = ""; 
            //var header in Headernames  
            int j = 0; 
            string ID = ""; 
            foreach(ITableColumnInternal < TModel > tc in this.TableColumns) { 
              td = new TagBuilder("td"); 
              if (j == 0) { 
                ID = tc.Evaluate(model); 
                td.InnerHtml = tc.Evaluate(model); 
                td.MergeAttribute("style", "display:none;"); 
              } else { 
                td.InnerHtml = tc.Evaluate(model); 
              } 
              tr.InnerHtml += td.ToString(); 
              j++; 
            } 
            td.InnerHtml = "<a href='" + EditPath + ID + "'>edit</a> <a href='" + DeletePath + ID + "'>delete</a>"; 
            tr.InnerHtml += td.ToString(); 
            tbody.InnerHtml += tr.ToString(); 
            row++; 
          } 
        } 
 
        sb.Append(tbody.ToString()); 
        table.InnerHtml = sb.ToString(); 
      } 
      return new MvcHtmlString(table.ToString()); 
 
    } 
  } 
 
  #endregion TableBuilder 
 
  #region MvcHtmlTableExtensions 
 
  public static class MvcHtmlTableExtensions { 
    /// <summary>  
    /// Return an instance of a TableBuilder.  
    /// </summary>  
    /// <typeparam name="TModel">Type of model to render in the table.</typeparam>  
    /// <returns>Instance of a TableBuilder.</returns>  
    public static ITableBuilder < TModel > TableFor < TModel > (this HtmlHelper helper) where TModel: class { 
      return new TableBuilder < TModel > (helper); 
    } 
  } 
 
  #endregion MvcHtmlTableExtensions 
}

حالا کدهای زیر را درون ویو کپی نمایید :
 

  @model IEnumerable 
  <logindemo.Models.demoregistartion>  
  @{  
    ViewBag.Title = "RegistrationDetailList";  
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";  
  }  
  @using (Html.BeginForm("RegistrationDetailList", "Registration", FormMethod.Post))  
  {   
    
    <div class="panel-body"> 
      <div> 
        <a href="/Registration/RegistrationDetail">Add Detail</a> 
      </div>  
      @(Html.TableFor 
      <logindemo.Models.demoregistartion>()  
      .Columns(column =>  
      {  
        column.Expression(p => p.UserID).Title("User ID");  
        column.Expression(p => p.FirstName).Title("First Name");  
        column.Expression(p => p.LastName).Title("Last Name");  
        column.Expression(p => p.EmailID).Title("Email ID");  
        column.Expression(p => p.City).Title("City");  
    
      })  
      .DataSource(this.Model)  
      .ToHtml("basicTable", "table-bordered table-responsive", "/Registration/EditRegistrationDetail?UserID=", "/Registration/DeleteRegistrationDetail?UserID=")  
      )  
    
    </div> 
  } 

تصویر زیر جدول ساخته شده توسط HTML helper را نمایش می دهد.