Redirect دامنه بدون WWW به دامنه WWW با استفاده از فایل Web.config در ASP.NET

در این پست نشان خواهیم داد که چطور با استفاده از فایل web.config در ASP.NET ، با Redirect 301 دامنه بدون WWW را به دامنه WWW هدایت کنیم.

Redirect دامنه بدون WWW به دامنه WWW با استفاده از فایل Web.config در ASP.NET

هر زمان که از یک دامنه روی سرور میزبانی می کنیم، می توانیم به صفحه وب، از  طریق آدرس http://www.mydomain.com علاوه بر http://mydomain.com دسترسی پیدا کنیم .

برای گوگل و موتورهای جستجو دیگر از نظر سئو، وب سایت با مطالب تکراری خوب نیست و شامل جریمه است.

برای حل کردن این مشکل، می توانیم دامنه بدون www را به دامنه www هدایت کنیم.

برای هدایت mydomain.com به www.mydomain.com، فایل web.config در ASP.NET را ویرایش کنید و قطعه کد زیر را زیر بخش <system.webserver> اضافه کنید. به یاد داشته باشید که حتما mydomain.com را با نام دامنه مناسب خود تغییر دهید.

<rewrite> 
  <rules> 
    <rule name="Redirect http://mydomain.com to http://www.mydomain.com HTTP" patternSyntax="ECMAScript" stopProcessing="true"> 
      <match url=".*"></match> 
      <conditions> 
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^mydomain.com$"></add> 
        <add input="{HTTPS}" pattern="off"></add> 
      </conditions> 
      <action type="Redirect" url="http://www.mydomain.com/{R:0}" redirectType="Permanent" appendQueryString="true"></action> 
    </rule> 
  </rules> 
</rewrite>