نوشتن متن روی عکس با استفاده از ASP.Net و #C

در این مقاله آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از ASP.Net و #C روی تصاویر، متن بنویسید.

نوشتن متن روی عکس با استفاده از ASP.Net و #C

در این مقاله، از تعدادی توابع کتابخانه ای و متدهای رایج برای نوشتن متن روی تصویر استفاده کرده ایم. 

کلاس Image و Bitmap:

- کلاس Image، مثالی از یک کلاس abstract می باشد.

- کلاس Bitmap یک نمونه پیاده سازی از کلاس Image است که از آن ارث بری می کند.

کد #C:

کد زیر متنی روی عکس می نویسد. می توانیم با توجه به نیاز خود تغییرات لازم را در آن اعمال کنیم.

//creating a image object  
System.Drawing.Image bitmap = (System.Drawing.Image)Bitmap.FromFile(Server.MapPath("onam.jpg")); // set image   
//draw the image object using a Graphics object  
Graphics graphicsImage = Graphics.FromImage(bitmap);  
 
//Set the alignment based on the coordinates    
StringFormat stringformat = new StringFormat();  
stringformat.Alignment = StringAlignment.Far;  
stringformat.LineAlignment = StringAlignment.Far;  
 
StringFormat stringformat2 = new StringFormat();  
stringformat2.Alignment = StringAlignment.Center;  
stringformat2.LineAlignment = StringAlignment.Center;  
 
//Set the font color/format/size etc..   
Color StringColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#933eea");//direct color adding  
Color StringColor2 = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#e80c88");//customise color adding  
string Str_TextOnImage = "برنامه نویسان";//Your Text On Image  
string Str_TextOnImage2 = "Barnamenevisan.org";//Your Text On Image  
 
graphicsImage.DrawString(Str_TextOnImage, new Font("arial", 40,  
FontStyle.Regular), new SolidBrush(StringColor), new Point(268, 245),  
stringformat); Response.ContentType = "image/jpeg";  
 
graphicsImage.DrawString(Str_TextOnImage2, new Font("Edwardian Script ITC", 111,  
FontStyle.Bold), new SolidBrush(StringColor2), new Point(145, 255),  
stringformat2); Response.ContentType = "image/jpeg";  
bitmap.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg); 

Graphics و Bitmap:

Bitmap شی ای است که برای کار کردن با تصاویری که به صورت داده های پیکسلی هستند، به کار می رود و ما می توانیم این داده پیکسلی را با استفاده از شیء Graphics رسم نماییم. کد استفاده از آن به شکل زیر است:

//creating a image object  
System.Drawing.Image bitmap = (System.Drawing.Image)Bitmap.FromFile(Server.MapPath("barnamenevisan.jpg")); // set image   
//draw the image object using a Graphics object  
Graphics graphicsImage = Graphics.FromImage(bitmap); 

فرمت دهی به متن:

با کد زیر می توان متن نوشته شده را بر اساس مختصات صفحه تراز کرد.


  //Set the alignment based on the coordinates    
  StringFormat stringformat = new StringFormat();  
  stringformat.Alignment = StringAlignment.Far;  
  stringformat.LineAlignment = StringAlignment.Far;  
   
  StringFormat stringformat2 = new StringFormat();  
  stringformat2.Alignment = StringAlignment.Center;  
  stringformat2.LineAlignment = StringAlignment.Center; 

متن روی عکس:

حال سایز، رنگ و فرمت را تنظیم می کنیم.


  string Str_TextOnImage = "برنامه نویسان";//Your Text On Image  
  string Str_TextOnImage2 = "Barnamenevisan.org";//Your Text On Image  
   
  graphicsImage.DrawString(Str_TextOnImage, new Font("arial", 40,  
  FontStyle.Regular), new SolidBrush(StringColor), new Point(268, 245),  
  stringformat); Response.ContentType = "image/jpeg";  
   
  graphicsImage.DrawString(Str_TextOnImage2, new Font("Edwardian Script ITC", 111,  
  FontStyle.Bold), new SolidBrush(StringColor2), new Point(145, 255),  
  stringformat2); Response.ContentType = "image/jpeg";  

رنگ رشته متنی:

رنگ را می توان به دو روش زیر انتخاب کرد:

Color StringColor = System.Drawing.Color.Red;//direct color adding  
Color StringColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#933eea");//customise color adding 

فضای نام:

فضای نام های زیر باید در پروژه قرار بگیرد:

using System.Drawing; 
using System.Drawing.Imaging; 

فضای نام های بالا شامل Graphics،  Bitmap، ویرایش عکس و کتابخانه ترازبندی متن و کتابخانه های دیگری است.

فایل های ضمیمه