آپلود و نمایش عکس بدون ذخیره کردن در ASP.NET با استفاده از #C و VB.Net

دراین مقاله نحوه آپلود عکس و نمایش آن در کنترل Image بدون ذخیره کردن فیزیکی آن در یک فولدر یا دیسک درASP.NET با استفاده از #C و VB.Net را به شما آموزش می دهیم.

آپلود و نمایش عکس بدون ذخیره کردن در ASP.NET با استفاده از #C و VB.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

زبان نشانه گذاری HTML

در کد زیر یک کنترل FileUpload برای آپلود فایل تصویر، یک کنترل Button برای راه اندازی فرآیند بار گذاری فایل و یک کنترل Image برای نمایش فایل تصویر آپلود شده می بینید.

<form id="form1" runat="server">
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<asp:Button ID="btnUpload" runat="server" Text="Upload"
  onclick="btnUpload_Click" />
<hr />
<asp:Image ID="Image1" Visible = "false" runat="server" Height = "100" Width = "100" />
</form>
#C

نمایش آرایه ای از بایت به عنوان تصویر با استفاده از #C

وقتی که روی دکمه Upload کلیک کنید کد زیر اجرا می شود.

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
{
  System.IO.Stream fs = FileUpload1.PostedFile.InputStream;
  System.IO.BinaryReader br = new System.IO.BinaryReader(fs);
  Byte[] bytes = br.ReadBytes((Int32)fs.Length);
  string base64String = Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length);
  Image1.ImageUrl = "data:image/png;base64," + base64String;
  Image1.Visible = true;
}

نمایش آرایه ای از بایت به عنوان تصویر با استفاده از VB

Protected Sub btnUpload_Click(sender As Object, e As EventArgs)
  Dim fs As System.IO.Stream = FileUpload1.PostedFile.InputStream
  Dim br As New System.IO.BinaryReader(fs)
  Dim bytes As Byte() = br.ReadBytes(CType(fs.Length, Integer))
  Dim base64String As String = Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length)
  Image1.ImageUrl = "data:image/png;base64," & base64String
  Image1.Visible = True
End Sub

 

 

فایل های ضمیمه