ایجاد یک GridView در Pop-up با استفاده از Bootstrap Modal Pop-up

در این پست نشان خواهیم داد که چگونه با کلیک بر روی link button در GridView و با استفاده از Bootstrap modal popup، در Pop-up ، یک GridView دیگر نشان داده شود.

ایجاد یک GridView در Pop-up با استفاده از Bootstrap Modal Pop-up

اکنون قصد داریم با کلیک بر روی یک link-button در اولین gridview، درون یک pop-up، یک gridview دیگر  باز می شود. در این برنامه از Bootstrap  و کتابخانه jQuery استفاده خواهیم کرد.

مرحله اول:

VS خود را باز کنید و یک Empty website ایجاد کنید و یک نام مناسب برای آن انتخاب کنید. 

مرحله 2:

در Solution Explorer دبرنامه یک Web form اضافه کنید.

مرحله 3:

فایل GridviewPopup.aspx راباز کنید و برنامه خود را design کنید.

ابتدا در قسمت head برنامه پلاگین jQuery خود را اضافه کنید. ما از پلاگین jquery-1.10.2.js در برنامه خود استفاده کرده ایم.

چگونگی افزودن در برنامه

در قسمت head در صفحه وب، کد زیر را اضافه کنید.

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 
Add bootstrap CSS plugin  
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"/> 

سپس پلاگین زیر را برای ایجاد تم به صورت اختیاری اضافه کنید.

<!-- Optional theme --> 
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css"/> 

بعد از آن، همانطور که در زیر می بینید، یک پلاگین Bootstrap برای کار با آن در برنامه اضافه می کنیم.

<!-- Optional theme --> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css"> 
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body dir="rtl" >
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:GridView ID="GridView1" AutoGenerateColumns="False" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" runat="server">
        <Columns>
          <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="نام محصول" />
          <asp:BoundField DataField="Model" HeaderText="مدل" />
          <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="قیمت" />
          <asp:TemplateField HeaderText="نمایش جزئیات">
            <ItemTemplate>
              <asp:LinkButton ID="lnkdelete" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">نمایش اطلاعات</asp:LinkButton>
            </ItemTemplate>
          </asp:TemplateField>
        </Columns>
      </asp:GridView>
      <div><a href="http://barnamenevisan.org">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a></div>
    </div>

یک GridView برای نشان دادن در یک modal popup اضافه کنید.


  <div id="myModal" class="modal fade">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
            <h4 class="modal-title">مرجع تخصصی برنامه نویسان</h4>
          </div>
          <div class="modal-body" style="overflow-y: scroll; max-height: 85%; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;">
            <asp:Label ID="lblmessage" runat="server" ClientIDMode="Static"></asp:Label>
            <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False">
              <Columns>
                <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="نام محصول"></asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Model" HeaderText="مدل"></asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="قیمت"></asp:BoundField>
              </Columns>
            </asp:GridView>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">بستن</button>
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

در قطعه کد زیر می خواهیم، یک GridView در یک modal pop-up را نشان دهیم که ID آن myModal است و در URL مربوط به link button این ID را صدا زده تا آن را در یک modal pop-up نشان دهیم.

<asp:LinkButton ID="lnkdetail" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">Show Data</asp:LinkButton>

اکنون صفحه شما مانند زیر خواهد بود:


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="GridviewPopup.aspx.cs" Inherits="GridviewPopup" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">

  <!-- Optional theme --> 
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css">

  
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body dir="rtl" >
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:GridView ID="GridView1" AutoGenerateColumns="False" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound" runat="server">
        <Columns>
          <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="نام محصول" />
          <asp:BoundField DataField="Model" HeaderText="مدل" />
          <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="قیمت" />
          <asp:TemplateField HeaderText="نمایش جزئیات">
            <ItemTemplate>
              <asp:LinkButton ID="lnkdelete" href="#myModal" data-toggle="modal" runat="server">نمایش اطلاعات</asp:LinkButton>
            </ItemTemplate>
          </asp:TemplateField>
        </Columns>
      </asp:GridView>
      <div><a href="http://barnamenevisan.org">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a></div>
    </div>
    <!-- کدهای مربوط به bootstrp modal popup -->
    <div id="myModal" class="modal fade">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
            <h4 class="modal-title">مرجع تخصصی برنامه نویسان</h4>
          </div>
          <div class="modal-body" style="overflow-y: scroll; max-height: 85%; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;">
            <asp:Label ID="lblmessage" runat="server" ClientIDMode="Static"></asp:Label>
            <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False">
              <Columns>
                <asp:BoundField DataField="Product_Name" HeaderText="نام محصول"></asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Model" HeaderText="مدل"></asp:BoundField>
                <asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="قیمت"></asp:BoundField>
              </Columns>
            </asp:GridView>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">بستن</button>
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    
  </form>
</body>
</html>

در صفحه code behind

فضاهای نام (namespace) زیر را به صفحه اضافه کنید:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 

در اینجا، یک جدول با اطلاعات استاتیک برای اتصال با GridView ایجاد کرده ایم. اکنون صفحه، به اینصورت خواهد شد:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class GridviewPopup : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      BindGridView1();
    }
  }

  protected void BindGridView1() {
    DataSet ds = new DataSet();
    DataTable dt;
    DataRow dr;
    DataColumn pName;
    DataColumn pMdl;
    DataColumn pPrice;
    
    dt = new DataTable();
    pName = new DataColumn("Product_Name");
    pMdl = new DataColumn("Model");
    pPrice = new DataColumn("Price");
    dt.Columns.Add(pName);
    dt.Columns.Add(pMdl);
    dt.Columns.Add(pPrice);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 1";
    dr["Model"] = "اسپرت";
    dr["Price"] = 30000;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 2";
    dr["Model"] = "دخترانه";
    dr["Price"] = 480000;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 3";
    dr["Model"] = "مردانه";
    dr["Price"] = 60000;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "محصول شماره 4";
    dr["Model"] = "بچه گانه";
    dr["Price"] = 85000;
    dt.Rows.Add(dr);
    ds.Tables.Add(dt);
    GridView1.DataSource = ds.Tables[0];
    GridView1.DataBind();
  }
  protected void BindGrid2() {
    DataSet ds = new DataSet();
    DataTable dt;
    DataRow dr;
    DataColumn pName;
    DataColumn pMdl;
    DataColumn pPrice;
   
    dt = new DataTable();
    pName = new DataColumn("Product_Name");
    pMdl = new DataColumn("Model");
    pPrice = new DataColumn("Price");
    dt.Columns.Add(pName);
    dt.Columns.Add(pMdl);
    dt.Columns.Add(pPrice);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "پیراهن مردانه";
    dr["Model"] ="کاج";
    dr["Price"] = 30000;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "کفش ورزشی";
    dr["Model"] = "آدیداس";
    dr["Price"] = 480000;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "تی شرت";
    dr["Model"] = "آدیداس";
    dr["Price"] = 60000;
    dt.Rows.Add(dr);
    dr = dt.NewRow();
    dr["Product_Name"] = "شلوار جین";
    dr["Model"] = "دیزل";
    dr["Price"] = 85000;
    dt.Rows.Add(dr);
    ds.Tables.Add(dt);
    GridView2.DataSource = ds.Tables[0];
    GridView2.DataBind();
  }
  protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
  {
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
    {
      
      string username = Convert.ToString(DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "Product_Name"));
      LinkButton lnkbtnresult = (LinkButton)e.Row.FindControl("lnkdelete");  
      BindGrid2();
    }
  }
}

حالا، خروجی باید به اینصورت باشد:

آموزش بوت استرپ

فایل های ضمیمه